1311/1993

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1993

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om arbetstagares pensionsavgift

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 12 b § 5 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61), sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (559/93), beslutat:

1 §

Detta beslut skall tillämpas på arbetstagare som omfattas av lagen om pension för arbetstagare.

2 §

Arbetstagares pensionsavgift innehålls inte på en arbetstagares månatliga arbetsinkomst som vid tidpunkten för löneutbetalningen inte överstigit eller som inte uppskattas överstiga det belopp som stadgas i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare.

3 §

Arbetstagares pensionsavgift innehålls inte om arbetsförhållandet fram till tidpunkten för löneutbetalningen inte fortgått eller inte beräknas fortgå minst en månad.

Arbetstagares pensionsavgift innehålls dock från och med den tredje kalendermånaden förutsatt att villkoren i 1 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare beräknas bli uppfyllda även den tredje kalendermånaden av arbetsförhållandet. Om arbetsgivarens bedömning redan före den tredje kalendermånaden är att ovan nämnda villkor uppfylls under tre på varandra följande kalendermånader, kan pensionsavgift börja innehållas redan från och med följande löneutbetalning. Om arbetet visar sig inte omfattas av lagen om pension för arbetstagare är arbetsgivaren skyldig att återställa den innehållna pensionsavgiften till arbetstagaren.

4 §

Arbetstagares pensionsavgift innehålls inte före det kalenderår under vilket arbetstagaren fyller 14 år och inte efter den månad under vilken arbetstagaren fyller 65 år.

5 §

Arbetstagares pensionsavgift innehålls inte på semesterersättning som skall betalas när arbetsförhållandet upphör och inte heller på andra ersättningar som lämnas obeaktade när den pensionsgrundande lönen räknas ut.

6 §

Arbetstagares pensionsavgift innehålls inte på löner som betalats enligt lagen om lönegaranti (649/73).

7 §

Arbetstagares pensionsavgift innehålls inte hos den som uppbär heleffektiv invalid- eller arbetslöshetspension, förutsatt att arbetstagaren för sin arbetsgivare påvisar att han är pensionerad. Arbetstagaren skall underrätta arbetsgivaren om pensionen upphör.

Arbetstagares pensionsavgift innehålls hos personer som har vilande individuell förtidspension. Arbetstagares pensionsavgift innehålls inte hos den som uppbär individuell förtidspension enligt beloppet av delpension.

8 §

Arbetstagaren skall i början av året eller då arbetsförhållandet börjar meddela arbetsgivaren beloppet av betjäningsavgift som ligger till grund för skatten. Arbetsgivaren uppbär på basis härav månatligen arbetstagares pensionsavgift hos arbetstagares pensionsavgift hos arbetstagaren.

9 §

En sjukkassa som verkar i anslutning til arbetsgivaren innehåller arbetstagares pensionsavgift på den kompletteringsdagpenning som sjukkassan betalar ut. Sjukkassan redovisar den innehållna pensionsavgiften till arbetsgivaren.

10 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 15 december 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Regeringsråd som byråchef
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.