1307/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 29 juni 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (501/78) 3–5, 13 och 15 §§,

av dessa lagrum 5 och 13 §§ sådana de lyder i förordning av den 7 juni 1991 (898/91) och 15 § sådan den lyder i förordning av den 23 maj 1980 (375/80), samt

ändras mellanrubriken före 3 §, 6–9, 11, 12, 16 a och 18 §§, 19 § 1 mom., 20 § 1 mom., 21 § 1 mom. och 23 §,

av dessa lagrum 6 § sådan den lyder i förordning av den 19 maj 1989 (465/89), 8, 9, och 11 §§ sådana de lyder i nämnda förordning av den 7 juni 1991 samt 16 a § sådan den lyder i nämnda förordning av den 23 maj 1980, som följer:

Direktionen och dess uppgifter
6 §

Institutets direktion består av en ordförande, en vice ordförande och sju andra medlemmar som, i likhet med deras personliga suppleanter, förordnas av statsrådet för tre kalenderår i sänder. Ordföranden och en annan medlem företräder social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och vice ordföranden och en annan medlem arbetsministeriets förvaltningsområde. Till direktionen skall dessutom höra två företrädare för de centrala arbetsgivarorganisationerna och två företrädare för de centrala arbetstagarorganisationerna samt en företrädare för den mest representativa organisationen för personer som självständigt utför eget arbete.

7 §

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden eller om minst hälften av direktionens övriga medlemmar skriftligen kräver det av direktionen för behandling av ett bestämt ärende. Direktionen är beslutför då mötesordföranden och över hälften av de övriga medlemmarna med beslutanderätt är närvarande. Ärendena avgörs i direktionen med enkel majoritet. Faller rösterna lika, blir den åsikt gällande som biträtts av ordföranden.

8 §

Direktionen har till uppgift att leda, utveckla och övervaka institutets verksamhet.

Direktionen handlägger och avgör ärenden som angår

1) riktlinjer för insitutets verksamhet och resultatmål för institutet samt andra frågor i anslutning till utvecklandet av intitutets verksamhet,

2) fastställande av ekonomireglemente,

3) fastställande av upphandlingsreglemente,

4) förslag till verksamhets- och ekonomiplan,

5) förslag till årlig budget,

6) framläggande av årsberättelsen för social- och hälsovårdsministeriet,

7) förslag till bokslut och revisorernas utlåtande,

8) fastställande av arbetsordning,

9) anskaffning och överlåtelse av fastigheter,

10) anställande och entledigande av institutets generaldirektör och anställande och entledigande av forskningsdirektören och förvaltningsdirektören samt institutets avdelningsdirektörer och forskningsprofessorer, om anställningen och ledigheten varar över sex månader,

11) tillsättande av regioninstitutens delegationer,

12) avgifter för institutets prestationer,

13) generaldirektörens pension, avgångsålder och rätt att inneha bisyssla,

14) tillsättande av ett redaktionsråd för den tidskrift på arbetarskyddets område som institutet ger ut och instruktion för tidskriften samt

15) andra principiella och vittsyftande frågor i anslutning till institutets verksamhet och utvecklandet av dess verksamhet.

9 §

Närmare bestämmelser om sammankallande av direktionen, om dess sammanträden, sekreterare och förande av protokoll vid sammanträdena samt om justering av protokollen meddelas vid behov i arbetsordningen.

11 §

Generaldirektören leder institutets för arbetshygien verksamhet och svarar för att uppgifterna sköts effektivt, ekonomiskt och på ett resultatrikt sätt. Dessutom svarar han för beredningen, föredragningen och verkställigheten av de ärenden som skall föreläggas direktionen.

Forskningsdirektören och förvaltningsdirektören skall bistå generaldirektören i ledningen av institutet för arbetshygien på det sätt som närmare bestäms i arbetsordningen.

12 §

Närmare bestämmelser om generaldirektörens, forskningsdirektörens och förvaltningsdirektörens uppgifter meddelas vid behov i arbetsordningen, i vilken även kan bestämmas om den övriga personalens uppgifter.

16 a §

Vid godkännande av institutets budget fastställer social- och hälsovårdsministeriet med beaktande av den omfattning av institutets verksamhet som godkänts i statsbudgeten beloppet av de utgifter som godkänns såsom kostnader vilka berättigar till statsandel.

Om de inkomster som inflyter genom institutets verksamhet beräknas överstiga en femtedel av de i 1 mom. avsedda kostnaderna, vilka berättigar till statsandel, skall institutet i samband med budgetförslaget hos social- och hälsovårdsministeriet göra framställning om användningen av nämnda belopp.

18 §

Revisorerna skall inom april tillställa social- och hälsovårdsministeriet en skriftlig berättelse över sin verksamhet och ett utlåtande om institutets förvaltning och räkenskaper.

19 §

Institutet skall årligen före utgången av maj tillställa social- och hälsovårdsministeriet sin årsberättelse, sitt bokslut och revisorernas utlåtande samt en berättelse Över verksamheten och situationen. Social- och hälsovårdsministeriet skall godkänna årsberättelsen och fastställa bokslutet för föregående år samt bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.


20 §

För varje regioninstitut finns en delegation, vars ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar samt deras personliga suppleanter förordnas av direktionen för tre år i sänder. Delegationens medlemmar skall företräda arbetarskydds- och hälsovårdsmyndigheter, olika samhällskretsar, de centrala arbetsmarknadsorganisationerna samt med beaktande av respektive regioninstituts uppgifter andra centrala organisationer och samfund.


21 §

Institutets namn tecknas av direktionens ordförande och vice ordförande tillsammans eller någondera av dem särskilt tillsammans med en ordinarie medlem av direktionen eller generaldirektören eller hans ställföreträdare eller förvaltningsdirektören.


23 §

Arvoden för medlemmar av institutets direktion och regioninstitutens delegationer fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.