1291/1993

Utfärdat i Helsingfors den 16 december 1993

Trafîkministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §.
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dem samt om de fasta avgifter som sjöfartsverket uppbär för sina offentligrättsliga prestationer.

2 §.
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) och för vilka sjöfartsverket uppbär fasta avgifter enligt avgiftstabellerna i bifogade bilagor är följande prestationer:

1) lotsning (bilaga 1),

2) prestationer i samband med fartygsregistret (bilaga 2),

3) tidtabellsbunden förbindelsefartygstrafik (bilaga 3), samt

4) sjöfartsinspektionens prestationer (bilaga 4).

3 §.
Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka sjöfartsverket uppbär en avgift som fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde är följande sjöfartsinspektionens prestationer:

1) besiktningar och inspektioner varom stadgas och bestäms i:

förordningen om besiktning av fartyg (748/83),

förordningen om hyresbåtars säkerhet (438/83),

förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (635/93),

förordningen om fiskefartyg (531/61),

förordningen om tryckkärl (549/73),

förordningen om besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg (518/76),

förordningen om fartygs fribord i inrikestrafik (855/88),

internationella lastlinjekonventionen, 1966 (FördrS 52/68),

överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds regering om lastlinjer på Östersjön/överenskommelsen med Sovjetunionen om lastlinjer på Östersjön (FördrS 26/88), samt

trafikministeriets beslut om utrustningen av färjor på allmänna vägar och om tillsynen över färjdriften (221/88),

2) fastställande av fartygs isavgiftsklass,

3) inspektion för konstaterande av att fartyget har i 2 § 1 mom. lagen om oljeskyddsfonden avsedd dubbelbotten.

4 §.
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som sjöfartsverket prissätter på företagsekonomiska grunder är följande prestationer:

1) transport, bogsering, assistans eller någon annan arbetsprestation som på uppdrag utförs av något av sjöfartsverkets fartyg, fordon eller moderfartygsexpeditioner,

2) sjöfartsverkets publikationer,

3) ljuskopior, elektroniska upptagningar samt andra avskrifter eller utdrag ur handlingar som sjöfartsverket förfogar över, samt

4) andra prestationer som sjöfartsverket utför på uppdrag.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till slutet av år 1994.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 16 december 1993

Trafikminister
Ole Norrback

Äldre regeringssekreterare
Aila Salminen

Bilaga 1

LOTSNINGSAVGIFTER

Lotsningsavgifterna uppbärs i mark enligt följande taxa:

LOTSNINGSTAXA

Tal som visar det lotsade fartygets nettodräktighet

Den lotsade sträckan i nautiska mil (nm)
(över–högst) 1–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–70 71–100
0–200 950 1650 2250 2950 3650 4650 6250
200–1 000 1200 2000 2700 3500 4200 5350 7150
1 000–3 000 1450 2350 3200 4100 4950 6250 8150
3 000–6 000 1700 2850 3850 4850 5850 7400 9400
6 000–10 000 2000 3300 4450 5600 6800 8400 10700
10 000–20 000 2450 3900 5300 6600 7900 9800 12400
20 000–30 000 2900 4650 6250 7750 9250 11450 14300
30 000–40 000 3350 5400 7200 8900 10600 13100 16200
40 000–50 000 3800 6150 8150 10050 11950 14750 18100
50 000–60 000 4250 6900 9100 11200 13300 16400 20000
60 000– 4700 7650 10050 12350 14650 18050 21900

Tilläggsavgift för varje begynnande nautiska mil över 100 är 250 mk.

Den i lotsningsförordningen (393/57) stadgade väntepenningen är 1000 mk för envar av de sex första timmarna. För envar av de följande timmarna är väntepenningen 500 mk.

Då en lotsning, till följd av bestämmelserna eller på begäran, utförs av två lotsar, uppbärs lotsningsavgiften förhöjd med 50 procent.

Då ett fartyg, en anordning eller en flotte går i Saima kanal eller inom Saimens vattenområde uppbärs hälften av ovan nämnda lotsningsavgifter.

Bilaga 2

PRESTATIONER I SAMBAND MED FARTYGSREGISTRET

Sjöfartsstyrelsen uppbär följande avgifter för prestationer i samband med fartygsregistret:

AVGIFTER FÖR ÅTGÄRDER
mk
Registrering av fartyg 300
Ändring av uppgifterna i fartygsregistret 150
Fastställande av inteckning i fartyg 300
Förnyande av inteckning i fartyg 150
Ändring av fartygsinteckningars inbördes förmånsrätt. 150
Dödande av inteckning i fartyg 150

Avregistrering av fartyg är en kostnadsfri åtgärd

AVGIFTER FÖR HANDLINGAR
mk
Nationalitetscertifikat 300
Interimsnationalitetsbevis 150
Utdrag ur fartygsregistret 150
Utdrag ur fartygsbyggnadsregistret 150
Gravationsbevis 150
Annat intyg 100

Bilaga 3

TIDTABELLSBUNDEN FÖRBINDELSEFARTYGSTRAFIK

På sjöfartsverkets förbindelsefartyg i tidtabellsbunden trafik uppbärs följande passagerar- och godstransportavgifter:

Passageraravgifter

resans längd i nautiska mil mk
högst 10 10
högst 20 20
högst 30 30
över 30 50

Resan är gratis för barn under fyra år, och för barn mellan 4 och 11 år uppbärs hälften av nämnda avgift.

Varje passagerare får medföra högst 50 kg resgods avgiftsfritt.

Transportavgifter för styckegods

vikt i kg mk
högst 50 10
högst 100 50
över 100 10 mk/20 kg

Avgifter för transport av motorfordon

fordonets eller fordonskombinationens längd mk
högst 6 m 50
för varje begynnande meter över 6 50

Befrielse från avgift

Befriade från ovan nämnda avgifter i förbindelsefartygens tidtabellsbundna trafik är med hänsyn till 5 § 1 mom. lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/81)

1) personer som är bofasta på någon av öarna utmed förbindelsefartygets rutt, samt motorfordon i deras ägo,

2) personer och motorfordon, då det är fråga om uträttande av ett serviceuppdrag i skärgården, samt

3) varuleveranser till personer och som skickas av personer som är bofasta på någon av öarna utmed förbindelsefartygets rutt samt de personer och fordon som utför dessa transporter.

Rätten till avgiftsfri transport avgörs i enskilda fall av förbindelsefartygets befälhavare.

Bilaga 4

SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER

Sjöfartsverket uppbär följande fasta avgifter för prestationer i samband med sjöfartsinspektionsverksamheten:

MÖNSTRINGAR
mk
Grundavgift för mönstringsförrättning 34
Grundavgift för var och en som anställts i sjömansbefattning 42
Försegling av skeppsdagbok, för varje blad 0,65
Granskning och stämpling av arbetsintyg då detta inte sker i samband med mönstringen 11
Bevis eller utdrag 17

Sjöfartsverket uppbär dessutom ersättning för av åtgärden föranledda resekostnader i enlighet med resereglementet för statstjänstemän.

CERTIFIKAT OCH ANDRA HANDLINGAR
mk
Säkerhetscertifikat
Säkerhetscertifikat för passagerarfartyg 600
Säkerhetscertifikat för lastfartyg 400
Konstruktionssäkerhetscertifikat för lastfartyg 400
Utrustningssäkerhetscertifikat för lastfartyg 400
Radiosäkerhetscertifikat för lastfartyg 300
Radiotelegrafisäkerhetscertifikat för lastfartyg 300
Radiotelefonisäkerhetscertifikat för lastfartyg 300
Dispenscertifikat 600
Dispens angående livräddningsutrustning 900
Fartygsdispenser 900
Övriga säkerhetscertifikat 600
Certifikat och handlingar som hänför sig till skyddet av den marina miljön
IOPP-certifikat för tankfartyg 600
IOPP-certifikat för annat fartyg 300
ISSP-certifikat 300
CL-certifikat 300
Certifikat enligt IGC-, GC- eller eGC-koden 500
Certifikat enligt IBC- eller BCH-koden 1 500
NLS-certifikat 250
Inspektion av procedurmanualen (fullständig) 3 000
Inspektion av procedurmanualen (förenklad) 1 500
Inspektion av beredskapsplan för oljeolycka 1 500
Dispens för transport av farligt gods 1 000
Certifikat för transport av farligt gods (SOLAS och Östersjön) 300
Övriga certifikat 300
Godkännande av stabilitetsuppgifter
Passagerarfartyg; nybygge 4 800
Lastfartyg; nybygge 2 400
Systerfartyg 800
Ändring 1 400
Periodiskt krängningsprov 800
Smärre fartygsstabilitetskalkyler 1 400
Tillståndsbevis för lastning av spannmål 600

Mätbrev och dräktighetsbevis

För mätbrev samt för dräktighetsbevis för ett fartyg som hör hemma i ett land med vilket Finland inte har ingått överenskommelse om ömsesidigt erkännande av mätbrev, erläggs till staten en avgift av 30 penni, multiplicerad med det tal som anger fartygets bruttodräktighet. Avgiften är dock minst 100 mk.

mk
Bemanningsintyg, behörighetsbrev och behörighetsintyg samt andra handlingar som hänför sig till bemanning och behörighet
Bemanningsintyg
Utrikesfart 600
Förnyande 300
Inrikesfart 300
Förnyande 150
Behörighetsbrev samt behörighetsintyg med undantag av behörighetsintyg för lättmatros, maskinvaktman, skeppskock, fartygsservitör och mässman 300
Förnyande 150
Tilläggsbehörighet för tankfartyg och förnyande av dylikt intyg 150
Dispens för högre befattning 900
Behörighetsintyg för lättmatros, maskinvaktman, skeppskock, fartygsservitör och mässman 150
Intyg för livbåtsman och räddningsflottsman 150
Rätt att verka som sjömansläkare 500
Dispens av hälsoskäl 300
Förnyande 150
Förhörs- och duglighetsintyg 150
övriga intyg 220
Övriga intyg och handlingar
Internationellt certifikat för fritidsbåt 200
Fastställande av tillåtet antal passagerare i hyresbåt av klass III 200

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.