1290/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4–7 och 10 §§ lagen den 24 februari 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (159/78), av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i lag av den 8 juni 1984 (441/84), som följer:

4 §

För den högsta ledningen av institutet för arbetshygien utser statsrådet för tre kalenderår i sänder en direktion i vilken, enligt vad som närmare stadgas genom förordning, de myndigheter och organisationer som är centrala för utvecklandet av arbetarskyddet och arbetshygienen är representerade. Om förvaltningen av institutet för arbetshygien stadgas närmare genom förordning.

5 §

Institutet för arbetshygien kan ingå förbindelser, i sitt namn förvärva rättigheter, kära och svara samt äga fast egendom. Institutet för arbetshygien kan bedriva sådan näringsverksamhet som stöder förverkligandet av institutets ändamål.

6 §

När de avgifter som uppbärs för prestationer som utförs av institutet för arbetshygien fastställs skall i tillämpliga delar beaktas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

7 §

Direktionens medlemmar samt institutets funktionärer sköter sina uppgifter under tjänstemannaansvar. Medlemmar av direktionen åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt.

10 §

Medlemmar av direktionen för institutet för arbetshygien samt funktionärer vid institutet är skyldiga att hemlighålla vad de vid fullgörandet av uppgifter enligt denna lag har fått veta om en arbetsgivares affärs- och yrkeshemligheter eller om en enskild arbetstagares hälsotillstånd eller personliga förhållanden eller om någon annan omständighet som på grund av ett särskilt stadgande eller sakens natur skall hemlighållas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 264/93
ShUB 38/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.