1281/1993

Utfärdat i Helsingfors den 9 december 1993

Statsrådets beslut om villkoren för understöd för främjande av energiteknologisk forskning

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

1 §

Handels- och industriministeriet kan inom ramarna för den fullmakt att ingå förbindelse och det anslag som ingår i statsbudgeten ge förbindelser om att betala understöd för utgifter som föranleds av energiteknologiska undersökningar och internationella projekt på det sätt som bestäms i detta beslut och med beaktande av vad som i övrigt följer av statsbudgeten.

Målet med understödet är att främja tillämpningen av energiforskningsresultaten på industriell verksamhet och omsätta dem i kommersiella produkter och tjänster.

Understöd kan beviljas företag, kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar.

Om inte annat följer av detta beslut, tillämpas vid beviljandet, användningen, utbetalningen och övervakningen av användningen av understöden statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och understöd (490/65) på det sätt som handels- och industriministeriet bestämmer.

Detta beslut tillämpas också då understöd beviljas kommuner och kommunförbund till de delar som det inte står i strid med lagen om statsandelar till kommunerna (688/92).

2 §

Understöd kan beviljas för utgifter som föranleds av energiteknologiska undersökningar samt teknologiska utvecklingsprojekt inom kärnenergisektorn och för utgifter som föranleds av internationella projekt såsom forskning, utveckling samt experiment som behövs för att avancerad teknologi skall kunna säkerställas.

Godtagbara kostnader är personalkostnader, övriga direkta kostnader som föranleds av att projektet realiseras, såsom material och förnödenheter, apparatur och instrument, mark och byggnader, nödvändiga underleveranser, resekostnader samt andra direkta kostnader som handels- och industriministeriet har godkänt. De allmänna kostnader som föranleds av att projektet realiseras är också godtagbara kostnader.

Understöd kan beviljas till högst 50 % samt i de fall där understödstagaren är ett litet eller ett medelstort företag till högst 60 % av de godtagbara kostnaderna. Då understödets storlek bestäms beaktas projektets art, dess tekniska och ekonomiska risker samt understödets verkan på konkurrensen mellan företagen.

Om annat statligt stöd har beviljats för projektet får totalbeloppet av detta stöd och det understöd som nämns här inte överskrida beloppen i 3 mom.

3 §

I handels- och industriministeriets beslut om ett energileknologiskt forskningsprojekt skall åtminstone nämnas

1) projektets innehåll och mål;

2) planen för genomförandet av projektet; kostnadsberäkningen, statens finansieringsandel samt hur denna betalas ut;

3) den separata bokföringen över projektets kostnader och inkomster;

4) de utredningar som skall tillställas ministeriet om hur projektet framskrider och om resultaten av det;

5) att ministeriet har rätt att hos Understödstagaren granska genomförandet av och bokföringen över projektet samt att understödstagaren är skyldig att ge ministeriet de dokument som behövs för granskningen;

6) den ansvarige ledaren för projektet;

7) förutsättningarna för att projektet skall kunna överföras till tredje part;

8) ägande- och nyttjanderätten till resultaten av projektet; samt

9) ministeriets rätt att häva beslutet.

4 §

Ministeriet skall inom ramen för sin finansieringsandel besluta om ägande- och nyttjanderätten till resultaten av ett energiteknologiskt forskningsprojekt och till anskaffningar som enligt 2 § 2 mom. skall räknas till de direkta kostnaderna så att dessa i första hand förblir understödstagarens egendom.

Ministeriet kan bestämma att den egendom som är föremål för understöd måste försäkras mot skada.

5 §

Handels- och industrimisteriet skall i övrigt bevilja understöd på följande villkor:

1) Har i fråga om förutsättningarna för ett energiteknologiskt forskningsprojekt eller i fråga om andra omständigheter skett sådana förändringar att det inte längre kan anses ändamålsenligt att fortsätta verksamheten, kan handels- och industriministeriet häva beslutet om projektet.

2) Har understödstagaren använt understödet för annat ändamål än det för vilket understödet beviljats eller, då han ansökte om understöd, lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit uppgifter och har förfarandet inverkat på beviljandet av understödet, eller har understödet i övrigt utbetalts på felaktiga villkor eller utan grund, skall understödet eller en del därav återbetalas till staten, om inte handels- och industriministeriet av särskilda skäl bestämmer annorlunda. Understödstagaren skall dessutom erlägga en årlig ränta, som är fyra procentenheter högre än Finlands Banks gällande grundränta, på det belopp som skall återbetalas räknat från den dag då understödet lyftes.

3) När syftet med egendom som varit föremål för understöd ändras eller egendomen överlåts eller annars övergår i någon annans ägo eller besittning skall en relativ andel av dess värde som motsvarar understödet återbetalas till staten inom sex månader från den ovan avsedda ändringen av förhållandena, såframt inte handels- och industriministeriet på ansökan av understödstagaren av särskilda skäl beslutar annorlunda. På motsvarande sätt skall förfaras vid skadefall som gäller försäkrad egendom. Vad som ovan sagts om egendomens värde gäller härvid försäkrings- eller annan ersättning som erhålls.

4) Understödstagaren skall till handels- och industriministeriet anmäla i 3 punkten nämnd ändring av förhållandena och skada på egendom som varit föremål för understöd omedelbart efter händelsen, dock senast inom en månad.

5) Har understödstagaren inte erlagt i 2 och 3 punkterna nämnd återbetalning eller ränta till staten senast på förfallodagen eller har understödstagaren inte i enlighet med 4 punkten gjort en i sagda punkt nämnd anmälan, skall understödstagaren till staten betala en årlig dröjsmålsränta om 16 % på det belopp som skall återbetalas räknat från förfallodagen eller i det sistnämnda fallet från det att ändringarna i omständigheterna har skett eller från skadefallet.

6 §

Handels- och industriministeriet utfärdar vid behov närmare anvisningar om tillämpningen av detta beslut.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller tills vidare.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 14 mars 1991 om villkoren för understöd för främjande av forskning och försöksverksamhet beträffande energihushållningen (526/91).

På understöd som beviljats innan detta beslut trätt i kraft tillämpas det beslut som upphävs genom detta beslut.

Helsingfors den 9 december 1993

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Överinspektör
Heikki Kotila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.