1271/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av civiltjänstlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i civiltjänstlagen av den 30 december 1991 (1723/91) 8 § 1 och 2 mom., 48 § 2 mom. och 57 §,

ändras 6 § 2 mom., 7 § 1 och 3 mom., 10 § 1 och 2 mom., 11 § 1 och 2 mom., 16 §, 20 § 2 mom. 2 punkten, 21 §, 29 § 2 mom., 35 § 1 mom., 36 och 40 §§, 44 § 1 mom., rubriken för 45 § och 45 § 1 mom., 46 §, 47 § 3 mom., det inledande stycket i 49 § 1 mom., 50 § 2 mom., 51 § 1 mom. 2 punkten, 52, 53 och 54 §§, 56 § 1 mom., 59 § 1 och 3 mom., 61 § och 65 § 2 mom.,

av dessa lagrum 61 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 maj 1992 (456/92), samt

fogas till 4 § nya 2 och 3 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 4 mom., till 45 § nya 4 och 5 mom. och till lagen en ny 64 a § som följer:

4 §
Civiltjänstmyndigheter

Civiltjänstcentralen är underställd arbetsministeriet och har i myndighetsställning hand om verkställandet av civiltjänsten och tillsynen över de civiltjänstepliktiga. Antalet centraler kan vara en eller flera.

Finns det mera än en central bestäms centralernas behörighet så som stadgas genom förordning.


6 §
Ansökan om civiltjänst

Ansökan om civiltjänst skall lämnas till uppbådsnämnden vid uppbådet samt till kommendören för truppförbandet, om den värnpliktige är i tjänst, och i övriga fall efter uppbådet till civiltjänstcentralen eller militärlänsstaben. Till ansökan, vars blankettformulär fastställs av arbetsministeriet, skall fogas en försäkran om att allvarliga samvetsskäl som grundar sig på övertygelse och som avses i 1 § föreligger.

7 §
Behandling av ansökan om civiltjänst

Ansökningar skall behandlas utan dröjsmål. Uppbådsnämnden eller militärlänsstaben skall godkänna ansökan, om den uppfyller villkoren enligt 6 §. Kommendören för truppförbandet skall sända de ansökningar som han har fått till militärlänsstaben för godkännande.


Uppbådsnämnden eller militärlänsstaben skall utan dröjsmål meddela civiltjänstcentralen att ansökan om civiltjänst har godkänts.

10 §
Befrielse av hälsoskäl

Civiltjänstcentralen kan med stöd av ett utlåtande från en läkare som centralen har utsett befria en tjänstepliktig från civiltjänst helt och hållet eller för viss tid, om han inte har kroppsliga eller själsliga förutsättningar att fullgöra civiltjänst eller om han på grund av kroppsskada eller sjukdom inte kan fullgöra sådan.

Civiltjänstcentralen bestämmer om ny läkarundersökning av dem som befriats för viss tid.


11 §
Befrielse på grund av utländskt medborgarskap

Civiltjänstcentralen kan på ansökan helt eller delvis befria en civiltjänstepliktig finsk medborgare från civiltjänst, om han har haft eller utöver sitt finska medborgarskap har medborgarskap i någon annan stat och om han fullgjort tjänstgöring som motsvarar civiltjänst eller värnplikt i någon annan stat.

Civiltjänstcentralen kan av särskilda skäl på ansökan befria en civiltjänstepliktig finsk medborgare som även har medborgarskap i någon annan stat från civiltjänst, om hans egentliga bo och hemvist inte är i Finland och om han inte har någon faktisk anknytning till Finland.


16 §
Ordnande av civiltjänst

Civiltjänstcentralen och tjänstgöringsstället skall skriftligen avtala med arbetsministeriet om ordnande av civiltjänst. Avtalet skall innehålla uppgift om vem som enligt 19 § på tjänstgöringsstället ansvarar för ärenden som gäller civiltjänst.

Chefen för civiltjänstcentralen och den personal som handlägger civiltjänstärenden handlar i dessa uppgifter under tjänsteansvar.

Civiltjänsten skall fullgöras i Finland, med undantag av eventuella kortare kommenderingsresor utomlands.

20 §
Civiltjänstgörarnas uppehälle och förmåner

Dagspenning betalas inte för de hela dygn som en tjänstepliktig är


2) på permission enligt 14 § 2 mom. till den del permissionen inte räknas som tjänstgöringstid,


21 §
Civiltjänstgörarnas skyldigheter

En civiltjänstgörare är skyldig att utföra sina tjänsteuppgifter samvetsgrant samt att iaktta vad arbetsministeriet, civiltjänstcentralen och tjänstgöringsstället bestämmer för att civiltjänsten skall kunna ordnas och fullgöras.

29 §
Villkorlig frigivning

Prövotiden för en villkorligt frigiven civiltjänstgörare är den återstående tjänstgöringstiden. Civiltjänstcentralen bestämmer den återstående tjänstgöringstiden sedan den av fängelsedirektören fått uppgifter om det avtjänade straffet. Han skall inte ställas under övervakning, om det inte finns särskilda skäl. Den villkorliga friheten kan förklaras förverkad, om civiltjänstgöraren gör sig skyldig till civiltjänstgöringsbrott.


35 §
Polisanmälan

Polisanmälan om civiltjänstgöringsbrott görs av civiltjänstcentralen eller tjänstgöringsstället hos polisen på den civiltjänstepliktiges hemort eller tjänstgöringsställets förläggningsort.


36 §
Nytt förordnande till tjänstgöringsställe

Döms en civiltjänstepliktig, om vilken har gjorts anmälan om civiltjänstgöringsbrott, inte till fängelsestraff, skall civiltjänstcentralen på nytt förordna den tjänstepliktige till tjänstgöring. Den tid under vilken den tjänstepliktige på grund av undersökningar har berövats sin frihet räknas härvid till hans tjänstgöringstid så att en dags frihetsberövande motsvarar två dagar i civiltjänst.

40 §
Uppskov med kompletterande tjänstgöring

Civiltjänstcentralen kan bevilja den som är skyldig att fullgöra kompletterande tjänstgöring uppskov med tjänstgöringen. Uppskov kan beviljas sådana tjänstepliktiga för vilka uppskov är synnerligen behövligt på grund av familjeförhållanden eller ekonomiska förhållanden eller på grund av orsaker i anknytning till yrkesutövning eller näringsidkande. Uppskov kan även beviljas sådana tjänstepliktiga som utbildar sig för befattning eller yrke eller som studerar och vars utveckling skulle lida kännbart utan uppskov. Uppskov kan dessutom beviljas av särskilda skäl, om den tjänstepliktiges deltagande i tjänstgöringen skulle åsamka hans arbetsgivare väsentlig olägenhet eller skada.

44 §
Övriga stadganden

I fråga om kompletterande tjänstgöring iakttas i tillämpliga delar 1 och 4–7 §§, 9 § 1 och 2 mom., 10, 11, 13 och 15–22 §§, 23 § 1 mom., 24 och 25 §§, 26 § 3 mom. samt 34 och 35 §§.


45 §
Register över civiltjänstgörare

Civiltjänstcentralen för ett register över sina underlydande civiltjänstepliktiga och sådana centralen underlydande personer som är skyldiga att fullgöra kompletterande tjänstgöring. Registret innehåller de uppgifter som behövs för tillsynen över dem och ordnandet av deras tjänstgöring.


I civiltjänstcentralens register kan dessutom ingå sådana uppgifter om den civiltjänstepliktiges övertygelse, familjeförhållanden samt sociala och ekonomiska situation som är nödvändiga för att begynnelsetidpunkten för den civiltjänstepliktiges tjänstgöring och civiltjänstinrättningen skall kunna bestämmas.

Om en civiltjänstcentral upphör med sin verksamhet skall registret över civiltjänstgörare överlåtas till arbetsministeriet som kan överlåta registret till en ny civiltjänstcentral.

46 §
Sammanställning och bevarande av uppgifter i registret över civiltjänstgörare

En värnpliktig skall i sin ansökan enligt 6 § ange de uppgifter som nämns i 45 § 2 mom. 1–5 punkten samt önskemål om fullgörandet av tjänstgöringen. Militärlänsstaben skall i det meddelande om nya civiltjänstepliktiga som avses i 7 § 3 mom. tillställa civiltjänstcentralen en kopia av den tjänstepliktiges ansökan, uppgift om hans tjänsteduglighet och de uppgifter som påverkar hans tjänstgöringstid. På motsvarande sätt sänder centralen till militärlänsstaben de uppgifter som avses i 45 § 2 mom. 1–7 punkten i fråga om dem som övergår till beväringstjänst.

Uppgifterna om en civiltjänstepliktig skall avföras ur registret senast vid utgången av det år då han fyller 50 år. Personkortet och läkarundersökningskortet, vilka bevaras enligt vad som stadgas genom förordning, överlåts härvid till militärlänsstaben.

Registerföringen vid civiltjänstcentralen medför ingen ändring i vad som stadgas om registerföring vid militärlänsstaberna.

47 §
Civiltjänstgörares personkort och läkarundersökningskort

Civiltjänstcentralen antecknar på personkortet de uppgifter om den civiltjänstepliktige som nämns i 1 mom. 1–5 punkten. Tjänstgöringsstället skall se till att de uppgifter som nämns i 6 och 7 punkten antecknas på personkortet. När en civiltjänstgörare byter tjänstgöringsställe skall personkortet och läkarundersökningskortet sändas till det nya tjänstgöringsstället. Korten sänds till centralen efter att civiltjänstgöraren har hemförlovats.

49 §
Rätt att erhålla uppgifter

Civiltjänstcentralen har utöver vad som stadgas ovan rätt att om en tjänstepliktig som underlyder centralen


50 §
Handlingars offentlighet

De som fullgör uppgifter vid arbetsministeriet, en civiltjänstcentral eller ett tjänstgöringsställe får inte, om inte något annat följer av 51 §, utan den tjänstepliktiges samtycke röja uppgifter som beskriver den tjänstepliktiges hälsotillstånd, ekonomiska eller sociala situation eller övertygelse eller andra uppgifter som gäller den tjänstepliktiges personliga förhållanden.

51 §
Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter som avses i detta kapitel får ges eller lämnas ut till


2) Arbetsministeriet, civiltjänstcentralen, tjänstgöringsställena och militärlänsstaberna enligt denna lag och på grund av mobilisation som avses i 12 kap. förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen (63/51) samt till


52 §
Sökande av ändring i beslut av uppbådsnämnden eller militärlänsstaben

Om sökande av ändring i ett beslut av uppbådsnämnden eller militärlänsstaben om en ansökan som avses i 7 § gäller vad värnpliktslagen stadgar om sökande av ändring i uppbådsnämndens eller militärlänsstabens beslut i ett värnpliktsärende.

53 §
Sökande av ändring i civiltjänstcentralens beslut

Ändring i ett sådant beslut av civiltjänstcentralen som gäller en civiltjänstinrättning och som avses i 8 § kan sökas genom besvär hos den länsrätt inom vars domkrets centralen ligger. Besvärsskriften skall tillställas centralen inom sju dagar från den dag då civiltjänstgöraren delgavs beslutet. Centralen skall utan dröjsmål tillställa länsrätten besvärsskriften jämte handlingar samt sitt utlåtande i ärendet. Besvären skall behandlas i brådskande ordning. Besvär hindrar inte att beslut verkställs.

Om inte något annat stadgas i denna lag kan ändring i civiltjänstcentralens beslut sökas genom besvär hos den länsrätt inom vars domkrets centralen ligger. Besvärsskriften skall tillställas länsrätten inom 30 dagar från den dag då den civiltjänstepliktige delgavs beslutet. Besvär rörande beslut om uppskov eller befrielse utgör inte hinder för inledande av tjänstgöringen.

54 §
Sökande av ändring av civiltjänstcentralens beslut

En civiltjänstepliktig skall i sin ansökan om ändring i civiltjänstcentralens beslut ta in ett yrkande på hur beslutet borde ändras och grunderna för yrkandet. Till ansökan skall bifogas en kopia av civiltjänstcentralens beslut och en utredning för när beslutet delgavs.

56 §
Sökande av ändring i beslut om utlämnande av uppgifter

Om en civiltjänstcentral eller ett tjänstgöringsställe har vägrat lämna ut uppgifter ur sitt register över civiltjänstgörare, kan den som bett om uppgifterna söka ändring i beslutet genom besvär hos arbetsministeriet. Besvärsskriften skall tillställas ministeriet inom 30 dagar från den dag då beslutet delgavs den som hade bett om uppgiften.


59 §
Övergång till tjänst enligt värnpliktslagen

Om en civiltjänstepliktig önskar fullgöra tjänst enligt värnpliktslagen, skall han ansöka om detta skriftligen hos en civiltjänstcentral. Ansökan skall godkännas utan dröjsmål, om det framgår av ansökan att den övertygelse som avses i 1 § inte längre hindrar den tjänstepliktige att fullgöra tjänst enligt värnpliktslagen. Ansökan får inte göras efter att civiltjänsten har inletts.


Civiltjänstcentralen skall utan dröjsmål underrätta militärlänsstaben om att ansökan har godkänts.

61 §
Tjänstgöringstiden vid övergång från beväringstjänst till civiltjänst

Civiltjänstcentralen fastställer den återstående civiltjänstgöringstiden vid övergång från beväringstjänst till civiltjänst. Härvid avdras från den totala tjänstgöringstiden enligt civiltjänstlagen ett uppåt avrundat tal som fås då antalet redan fullgjorda beväringstjänstdagar multipliceras med ett relationstal som räknas ut genom att tjänstgöringstiden enligt civiltjänstlagen divideras med den tjänstetid som för honom bestämts enligt värnpliktslagen.

Vad som stadgas i denna paragraf gäller inte den som är skyldig att fullgöra kompletterande tjänstgöring.

64 a §
Tillämpning av lagen om offentlig upphandling

På köp av tjänster hos civiltjänstcentralen tillämpas inte lagen om offentlig upphandling (1505/92).

65 §
Närmare stadganden och bestämmelser

Arbetsministeriet kan vid behov meddela civiltjänstcentralen, tjänstgöringsställena och de civiltjänstepliktiga föreskrifter om ordnande och fullgörande av civiltjänst.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 277/93
ApUB 11/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.