1268/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 35 § 3 mom., 42 § 1 mom. och 59 § 2 mom. jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/93) som följer:

35 §
Transport av jaktvapen

Det är förbjudet att transportera jaktvapen i motordrivna fordon i terrängen. En person i tjänsteförrättning får dock transportera vapen om han på grund av tjänsteförrättningen behöver ha vapen med sig. Chefen för polisdistriktet kan i enskilda fall lämna tillstånd att i ovan nämnda fordon transportera ett oladdat jaktvapen i fodral, då transporten sker utanför allmän eller enskild väg under viss tid och med anlitande av en på förhand meddelad rutt, på villkor att vapnet inte brukas för jakt under tiden för transporten. Om renkarlars rätt att transportera vapen då de utför renskötselarbete stadgas närmare genom förordning.

42 §
Införsel och utsättande i frihet av djur av främmande ursprung

Fågel- eller däggdjursarter och viltbestånd av främmande ursprung får inte importeras eller sättas ut i frihet utan tillstånd av jord- och skogsbruksministeriet. Utlåtande om ansökan skall begäras hos miljöministeriet. Tillstånd skall vägras om åtgärden medför avsevärd skada på naturen eller de vilda djuren. I tillståndet kan meddelas föreskrifter om hur införseln eller utsättandet i frihet skall ske.


59 §
Centralorganisationens styrelse och verksamhetsledare

Från varje jaktvårdsdistrikt väljer representantmötet till styrelsen en medlem bland kandidater som har ställts upp av jaktvårdsdistriktet. Dessutom väljer representantmötet till styrelsen högst tre andra medlemmar, av vilka två företräder på riksplanet betydande jaktorganisationer och en något område som är av vikt med tanke på jakten och viltvården. För varje medlem utses en personlig suppleant. Dessutom förordnar jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, forststyrelsen samt vilt- och fiskeriforskningsinstitutet en medlem var jämte personlig suppleant till styrelsen. Styrelsens ordförande väljs av representantmötet och styrelsens vice ordförande av styrelsen inom sig.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1994.

RP 245/93
JsUB 20/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.