1250/1993

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1993

Finansministeriets beslut om statskontorets avgiftsbelagda prestationer

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

Följande prestationer är sådana i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten nämnda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka statskontoret uppbär avgifter enligt självkostnadsvärdet:

1) skötseln av brottsskadeersättningar,

2) skötseln av ersättningar som betalas oskyldigt häktade och dömda, samt

3) service för statens bostadsfond i samband med upplåning och skötseln av skulder.

2 §

Följande prestationer är sådana i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten nämnda övriga prestationer som statskontoret prissätter enligt företagsekonomiska grunder:

1) med ekonomiförvaltningens datasystem och redovisning förknippad konsulterings- och utbildningsservice och service som avser handledning i användningen av datasystem samt annan bokföringsservice än den som ansluter sig till statens centralbokföring,

2) service vid införandet och upprätthållandet av datasystemen för personaladministrationen, statens centralpersonregister undantaget, utbildnings- och konsulteringsservice i samband med dessa system samt löneräkningsservice,

3) personalhälsovård,

4) skötseln av ersättningar för skador som hjortdjur åsamkat motorfordon,

5) service till stöd för omorganiseringen av personalresurser,

6) på begäran gjorda skriftliga beräkningar och förhandsutredningar av pensionen för personer som omfattas av statens pensionsskydd, med undantag av sådana uppgifter som en person som omfattas av pensionsskyddet begärt om sig själv, när det är mindre än ett år till det sannolika pensionsfallet eller då beräkningen är nödvändig för prövning av förutsättningarna för sökandens pensionering,

7) av arbetsgivaren anordnade sammankomster för dem som förbereder sig för pensionering och därtill hörande pensionsberäkningar, när sammankomsterna inte direkt stöder statskontorets avgiftsfria funktioner som myndighet,

8) på avtal baserad service som gäller skötseln av pensionsskydd som skall bekostas av andra medel än statens för en pensionsanstalt eller sammanslutning som ansvarar för pensionsskyddet,

9) service i samband med upplåning, skötseln av skulder och investeringar för i lagen om statens affärsverk (627/87) avsedda affärsverk och sådana statliga fonder som inte omfattas av statens kassahushållning,

10) på begäran utfärdade intyg över lånesaldon och lånesäkerheter, avgivna efterpantsättningsförbindelser, förnyade och utbytta säkerheter, andra utfärdade handlingar och på begäran givna utskrifter som gäller lån, med undantag av handlingar, utskrifter och övriga dokument som behövs för myndigheternas verksamhet,

11) användning av lokaler och anordningar i statskontorets besittning samt ämbetsverksservice och kontorsfunktioner till utomstående,

12) publikationer och kopior med undantag av distribution i samband med statskontorets myndighetsverksamhet och publikationer av informations- och anvisningskaraktär samt

13) av vidtalad personal utförda utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppgifter utanför statskontoret.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 15 december 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Överinspektör
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.