1244/1993

Givet i Helsingfors den 15 december 1993

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer i rättsskyddscentralen för hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

Avgiftsbelagda är inte beslut om avbrytande av havandeskap, sterilisering eller kastrering, inte heller beslut om besvärsärendet som avses i 24 § mentalvårdslagen (1116/90).

Avgiftsbelagda är likaså inte sakkunnigutlåtanden som domstolar eller andra statliga myndigheter begär, inte heller behandling av ärende som gäller övervakning av tjänsteutövning av tjänsteutövare inom hälsovården.

2 §

De i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer av vilka rättsskyddscentral för hälsovården uppbär fasta avgifter enligt bifogade tabell är följande:

1) tillstånd att avlägsna organ och vävnader;

2) godkännande av sjukhus eller inrättning att avlägsna organ eller vävnader;

3) bestämmelse att fungera som läkare som avger utlåtande i ärenden angående avbrytande av havandeskap;

4) godkännande av sjukhus som sjukhus där havandeskap avbryts;

5) godkännande av yrkesläroanstalt att ge massörutbildning;

6) beslut angående beviljande av behörighet att utöva läkaryrket och tandläkaryrket;

7) beslut angående specialläkares och specialtandläkares behörighet;

8) godkännande för införande i matrikel över utövare av sjukvårdsyrke;

9) beslut angående beviljande av behörighet att utöva provisoryrket och farmaceutyrket;

10) beslut angående beviljande av behörighet att utöva tandteknikeryrket;

11) beslut angående beviljande av behörighet att utöva specialtandteknikeryrket;

12) beslut angående beviljande av behörighet att utöva optikeryrket som legitimerad optiker;

13) ärenden angående beviljande av behörighet att utöva massöryrket;

14) beslut angående beviljande av behörighet att utöva sjukvårdsyrket till dem som fått utbildning utomlands; samt

15) intyg över behörighet till yrkesutövning.

3 §

De i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer vilka bestäms enligt företagsekonomiska grunder av rättskyddscentral för hälsovården är följande;

1) informationstjänst som anknyter sig till data- och informationssystem, då det inte är fråga om väglednings- och rådgivningsservice i liten skala;

2) utbildnings- och konsultationstjänster;

3) utredningar gjorda på beställning;

4) publikationer; samt

5) fotostatkopior och andra avskrifter.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994. Beslutet gäller till utgången av 1994.

Helsingfors den 15 december 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överinspektör
Tuula Karhu

BILAGA

Tillstånd att avlägsna organ och vävnader 250 mk
Sjukhusets eller inrättningens tillstånd att avlägsna organ eller vävnader 250 mk
Bestämmelse att fungera som läkare som avger utlåtande i ärenden angående avbrytande av havandeskap 250 mk
Godkännande av sjukhus som sjukhus för avbrytande av havandeskap 250 mk
Godkännande av yrkesläroanstalt att ge massörutbildning 900 mk
Behörighet att utöva läkaryrket/tandläkaryrket som legitimerad läkare/tandläkare 250 mk
Beviljande av tillstånd till medborgare i en stat som står utanför Nordiska länderna att tjänstgöra som läkare/tandläkare 350 mk
Beviljande av specialläkares/specialtandläkares behörighet 250 mk
Behörighet att utöva provisoryrket/farmaceutyrket som legitimerad provisor/farmaceut 250 mk
Beviljande av tillstånd till medborgare i en stat som står utanför Nordiska länderna att tjänstgöra som provisor/farmaceut 350 mk
Behörighet att utöva optikeryrket som legitimerad optiker 250 mk
Beviljande av tillstånd till medborgare i en stat som står utanför Nordiska länderna att tjänstgöra som optiker 350 mk
Behörighet att utöva tandtekniker-/specialtandteknikeryrket 250 mk
Beviljande av tillstånd till medborgare i en stat som står utanför Nordiska länderna att tjänstgöra som tandtekniker 350 mk
Godkännande för införande i matrikel över utövare av sjukvårdsyrket 50 mk
Behörighet att utöva massöryrket som utbildad massör 250 mk
Beviljande av tillstånd för utländsk medborgare att tjänstgöra som massör 350 mk
Intyg över behörighet till yrkesutövning 100 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.