1240/1993

Utfärdat i Helsingfors den 8 december 1993

Miljöministeriets beslut om statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer

Miljöministeriet har med stöd av lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms när statens bostadsfonds prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna samt om fasta avgifter för vissa offentligrättsliga prestationer, om inte annat stadgats om dem i lag eller förordning.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Sådana i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka statens bostadsfond bär upp en fast avgift som bestäms på basis av självkostnadsvärdet är

1) diarieintyg och diarieutdrag 50 mk.

3 §
Övriga prestationer

Sådana i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer som bygger på beställning eller uppdragsgivning och som statens bostadsfond prissätter på affärsekonomiska grunder är

1) försäljning av metoder, datasystem, program, statistik och motsvarande prestationer samt överlåtelse av rätten att använda dem,

2) överlåtelse av uppgifter och dataregister samt direktanvändning av datasystem,

3) planering, uppsättning och underhåll av databaser,

4) expert- och utbildningstjänster,

5) informationssökningar och fjärrlån,

6) fotokopior och annan kopiering,

7) bestyrkta kopior av handlingar,

8) blanketter fastställda av bostadsfonden och

9) användning av lokaliteter i bostadsfondens besittning.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och det är i kraft till den 31 december 1995.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 1993

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Byråchef
Oili Hintsala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.