1239/1993

Utfärdat i Helsingfors den 8 december 1993

Miljöministeriets beslut om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer

Miljöministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms när miljöministeriets prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna samt om fasta avgifter för vissa offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Sådana i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka miljöministeriet bär upp en avgift som bestäms på basis av självkostnadsvärdet är:

1) typgodkännande enligt byggnadslagen,

2) åtgärder föranledda av kvalitetskontroll i samband med typgodkännande,

3) återkallande av ansökan om typgodkännande, samt

4) godkännande av certifieringsorgan, kontrollorgan och provningslaboratorier.

3 §

Sådana i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka miljöministeriet bär upp en fast avgift som bestäms på basis av det genomsnittliga självkostnadsvärdet eller med stöd av 6 § 3 mom. en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet är:

1) beslut om

förlängning av en i vattendomstolens utslag utsatt tidsfrist, 600 mark,

beviljande av undantagslov enligt byggnadslagen, 1 800 mark,

avslag på ansökan om undantagslov, 600 mark,

byggnads- och åtgärdsförbud enligt byggnadslagen, på ansökan, 600 mark,

godkännande av den som skall göra upp en strandplan och av det område som skall planläggas, på ansökan, 2 000 mark,

beslut i ärenden enligt 143 § byggnadslagen, på ansökan, 500 mark;

2) tillstånd till

import och export av djur- och växtarter som nämns i det så kallade CITES-avtalet, 600 mark,

inlösning med stöd av byggnadslagen, 5 000 mark;

3) beslut i fråga om besvär som gäller strandplans erforderlighet, 500 mark,

godkännande av den som skall göra upp en strandplan och av det område som skall planläggas, 500 mark,

avgörande i samband med eller underlåtenhet att behandla besvär över undantagslov, 500 mark, eller, om undantagslovet beviljas på grund av besvären, 1 800 mark,

16 § lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv, 800 mark,

regionplan, 500 mark,

generalplan, 500 mark,

stadsplan, 500 mark,

strandplan, 500 mark,

byggnadsförbud, 500 mark,

byggnadsordning, 500 mark;

4) Övriga prestationer:

lagakraftsintyg i fråga om undantagslov till byggande, 100 mark,

diarieintyg och diarieutdrag, 50 mark.

4 §
Övriga prestationer

I 7 § lagen om grunder för avgifter till staten avsedda andra prestationer som bygger på beställning eller uppdragsgivning och som miljöministeriet prissätter på affärsekonomiska grunder är

1) direktanvändning av datasystem och överlåtelse av data,

2) expert- och utbildningstjänster,

3) undersökningar och utredningar,

4) utvecklingsbiståndstjänster,

5) informationssökningar och fjärrlån;

6) publikationer, tidningar och tidskrifter, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer,

7) fotokopior och annan kopiering,

8) användning av lokaliteter i ministeriets besittning.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och är i kraft till den 31 december 1995.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

För de i 3 § 1–3 punkterna detta beslut avsedda beslut och tillstånd som har anhängiggjorts före den 1 januari 1994 uppbärs en avgift som är lika stor som den stämpelskatt som enligt gällande stadganden bärs upp innan detta beslut träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 1993

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Byråchef
Oili Hintsala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.