1233/1993

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1993

Handels- och industriministeriets beslut om livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka en avgift fastslås enligt bilagan är:

1) behandlingen av ett ansökningsårende som gäller undantag från stadgandena i 5 § förordningen om tillsatsämnen för livsmedel (521/92),

2) behandlingen av ett ansökningsärende som avses i 1 och 9 §§ förordningen om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel (281/72),

3) behandlingen av ett ansökningsårende som gäller undantag från förpackningspåskrifter om livsmedel, aromämnen och andra tillsatsämnen,

4) behandlingen av ett ansökningsärende som gäller undantag från förpackningspåskrifter för bruks- och konsumtionsförnödenheter som avses i 2 § 1 punkten livsmedelsförordningen (408/52),

5) behandlingen av ett ansökningsärende som gäller undantag enligt 3 § 2 mom. och anmälan enligt 14 § förordningen om specialpreparat (349/89) och

6) behandlingen av en byggnadsplan som avses i 10 § förordningen om övervakning av tillverkningen av köttprodukter (211/60).

2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder är:

1) forsknings- och övervakningspublikationer och andra publikationer samt övrigt material som skall tillställas kunden på dennes begäran och som verket producerar och förlägger,

2) rådgivning och konsultation som skall arrangeras som separat betjäning,

3) överlåtelse av verkets filer eller bruksrättigheten till dem samt överlåtelse av uppgifter i filerna på beställning,

4) annan utbildning än avgiftsfri utbildning som hör till tillsynsmyndighetens tjänsteåligganden,

5) utredningar och andra motsvarande prestationer som skall utföras på kundens begäran samt

6) kopior eller andra avskrifter, om de inte ingår i priserna för de prestationer som nämns i punkterna 1–5.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter kan vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 15 december 1993

Minister
Pertti Salolainen

Äldre regeringssekreterare
Antti Toivonen

PRISERNA FÖR LIVSMEDELSVERKETS OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER
1) Beslut om tillsatsämnen 2 000 mk
2) Beslut som gäller utökning av näringsämnen 2 400 mk
3) Beslut om förpackningspåskrifter 1 300 mk
4) Undantag från stadgandena i 3 § förordningen om specialpreparat och anmälan om näringsämnespreparat 1 400 mk
5) Beslut om godkännande av byggnadsplan för köttanläggning 2 400 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.