1230/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 18 januari 1985 om avbytarservice för lantbruksföretagare (46/85) 10 § 3 mom. och 26–28 §§,

av dessa lagrum 10 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 18 december 1992 (1448/92), 27 § sådan den lyder i förordning av den 23 december 1988 (1186/88) och 28 § sådan den lyder i förordning av den 14 december 1990 (1089/90),

ändras 14 och 24 §§, 29 § 1 mom. och 31 §,

av dessa lagrum 14 § sådan den lyder i förordning av den 22 februari 1991 (431/91) och 24 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 18 december 1992, samt

fogas till förordningen en ny 10 a § som följer:

10 a §

Lantbruksföretagaren och semesternämnden skall senast 14 dagar innan avbytarservicen inleds komma överens om sådana arrangemang i anslutning till avbytarservicen som avses i 31 § 1 mom. avbytarservicelagen, såsom avbytarens uppgifter, arbetstid per dag samt sådana arrangemang och övervakningsbesök som avses i lagens 31 a § 3 mom. och 31 b §, om inte något annat föranleds av särskilda skäl.

För fastställande av avbytarens dagliga arbetstid skall semesternämnden på förhand uppskatta den totala arbetstid som inom lantbruksföretaget vid tidpunkten för avbytarservicen krävs för skötseln av de i 20 § 2 mom. avbytarservicelagen avsedda uppgifter som hör till avbytarservicen under semester och veckoledighet. Om företaget har två företagare som är berättigade till semester, skall semesternämnden uppskatta vardera företagarens uppgiftsandel i arbetstimmar av den ovan nämnda totala arbetstiden. För avbytarservice i form av vikariehjälp skall lantbruksföretagets totala arbetstid uppskattas även med beaktande av 20 § 3 mom. avbytarservicelagen. Om flera personer arbetar i företaget, skall semesternämnden för en företagare som får vikariehjälp uppskatta hans uppgiftsandel angiven i arbetstimmar av den ovan avsedda totala arbetstiden. Social- och hälsovårdsministeriet kan för fastställande av avbytarens dagliga arbetstid meddela anvisningar om införande och tillämpning av en riksomfattande norm för avbytarservicetimmar.

En vikarie som avses i 31 a § 3 mom. avbytarservicelagen skall ha den arbetsförmåga och erfarenhet som behövs för att han självständigt skall kunna sköta uppgiftsandelen för den företagare som han vikarierar.

14 §

En kommun som har minst tio lantbruksavbytare med uppgiften som huvudsyssla kan ha en ledande lantbruksavbytare. Om antalet lantbruksavbytare med uppgiften som huvudsyssla i kommunen är minst 40, kan det finnas två ledande lantbruksavbytare samt därefter en ledande lantbruksavbytare per 30 lantbruksavbytare med uppgiften som huvudsyssla.

24 §

För vikariehjälp uppbärs en timavgift hos den som får hjälpen. Avgiften för en företagare som är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) bestäms på grundval av den årliga arbetsinkomst som gällde med stöd av nämnda lag omedelbart innan vikariehjälpen inleds. Om företagaren då vikariehjälpen inleds inte har någon gällande försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, skall i tillämpliga delar till grund för vikariehjälpsavgiften läggas den årliga arbetsinkomst, som har uppskattats enligt grunderna i nämnda lag.

Timavgiften är fem mark, ökad med det belopp som fas då företagarens arbetsinkomst enligt 1 mom. delas med 8 000. Timavgiften får dock inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen. Full timavgift uppbärs för varje påbörjad avbytartimme. Som avbytartimmar betraktas de timmar som räknas som avbytarens arbetstid, dock inte tid som går åt till resor mellan lantbrukslägenheterna eller till tvättning och måltider.

Om grunden för vikariehjälp är graviditet och förlossning, uppbärs för vikariehjälp under moderskapspenningsperioden enligt sjukförsäkringslagen (364/63) den avgift som avses i 2 mom. sänkt med 50 %.

29 §

Om den som får vikariehjälp eller en företrädare för denne visar att den arbetsinkomst som utgör grunden för dagpenning som enligt sjukförsäkringslagen beviljats företagaren är minst 20 % mindre än företagarens arbetsinkomst enligt 24 § 1 mom., kan skillnaden på företagarens begäran dras av från den arbetsinkomst som utgjort grunden för vikariehjälpsavgiften till den del vikariehjälp av samma orsak har getts i mer än 90 avbytartimmar.


31 §

Har ett beslut om att fastställa avgift uppenbart grundat sig på felaktiga uppgifter som en lantbruksföretagare eller en företrädare för denne har lämnat, kan avgiften rättas retroaktivt för en tid av högst ett år.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Om vikariehjälp som inleds innan denna förordning träder i kraft fortsätter efter ikraftträdandet, skall den avgift som uppbärs för vikariehjälpen ses över så att den från ikraftträdandet motsvarar vad som stadgas i denna förordning. Till den period på 90 avbytartimmar som avses i 29 § 1 mom. räknas dock även sådan vikariehjälp som av samma orsak har getts innan denna förordning träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.