1227/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1988 om rehabilitering av frontveteraner (1184/88) 4 §, 5 § 3 mom., 7 § 2 mom., 8 och 9 §§ och temporärt 5 § 1 mom., samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

En frontveterans äkta make kan delta i rehabilitering tillsammans med veteranen, enligt vad som stadgas genom förordning.

4 §
Serviceproducenter

Rehabilitering kan ges av sådana serviceproducenter som avses i 2 § 2 mom. lagen om privat hälso- och sjukvård (152/90) och av sådana självständiga yrkesutövare som avses i nämnda paragrafs 3 mom., av hälsovårdscentraler, av sådana sjukhus och separata verksamhetsenheter för sjukvård som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/89) samt av sådana verksamhetsenheter som avses i lagen om Helsingfors universitetscentralsjukhus (1064/89).

5 §
Anslag

De nödvändiga kostnaderna för rehabilitering och uppehälle under rehabilitering ersätts inom det anslag som i statsbudgeten årligen reserveras för ändamålet. För de nödvändiga kostnaderna för sådan rehabilitering och sådant uppehälle under rehabilitering som avses i denna lag kan även användas medel av Penningautomatföreningens avkastning, inom det anslag som i statsbudgeten reserveras för ändamålet.


Kommunen kan själv ordna rehabiliteringstjänsterna eller skaffa dem hos serviceproducenter som enligt 4 § har rätt att tillhandahålla sådana.

7 §
Grunderna för ersättningarna

Olycksfallsverket fastställer beloppen av och grunderna för de ersättningar som av statsmedel betalas av kommunen till andra verksamhetsenheter som ger anstaltsrehabilitering än hälsovårdscentraler.

8 §
Klientavgifter

För rehabilitering som ordnas med stöd av denna lag uppbärs inte någon avgift eller ersättning hos den som enligt 1 § har rätt att få rehabilitering.

9 §
Resekostnader

Ur rehabiliteringsanslaget betalas till personer som enligt 1 § har rätt att få rehabilitering ersättning för resekostnader till följd av rehabilitering till den del dessa inte ersätts med stöd av någon annan lag.

Resekostnaderna ersätts enligt denna lag till det belopp som resan hade kostat enligt billigaste färdsätt. Om den som har rätt till rehabilitering inte har anlitat det billigaste färdsättet, kan de faktiska resekostnaderna av särskilda skäl ersättas helt eller delvis.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Stadgandet i 5 § 1 mom. är i kraft till och med den 31 december 1994. Momentet tillämpas när ersättningar betalas för 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 170/93
ShUB 32/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.