1223/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om läroavtalsutbildning

På föredragning av undervisningsministern

ändras 5–8 §§ förordningen den 30 december 1992 om läroavtalsutbildning (1606/92), som följer:

5 §
Regionindelning för dimensioneringen av läroavtalsutbildningen

De regioner som avses i 16 § lagen om läroavtalsutbildning (1605/92) bestäms enligt den regionindelning som stadgas i 2 § 2 mom. lagen om regional utveckling (1135/93).

6 §
Studiesociala förmåner

En studerande beviljas Studiesociala förmåner för den tid han deltar i teoretisk undervisning som följer:

1) 75 mark i dagpenning per undervisningsdag,

2) 90 mark i familjeunderstöd per undervisningsdag, om den studerande har barn under 18 år att försörja,

3) ersättning för resekostnader för resor mellan undervisningsplatsen och hemmet enligt billigaste resesätt, samt

4) 28 mark i inkvarteringsersättning per undervisningsdag, om den teoretiska undervisningen ordnas utanför den studerandes hemort eller den ort där läroavtalsutbildningen sker.

7 §
Betalning av statsandel

Statsandel betalas varje tertial till den lokala förvaltningsmyndigheten på basis av antalet studerande den 15 januari, den 15 maj och den 15 september och inom ramen för det högsta antalet läroavtal som fastställts för de enskilda regionerna. Den lokala förvaltningsmyndigheten skall före utgången av nämnda månader sända uppgifter om antalet studerande till undervisningsministeriet, som betalar statsandelen inom en månad efter det uppgifterna inkommit.

8 §
Den studerandes hemkommun

När statsandelen beviljas avses med den studerandes hemkommun den kommun där den studerande har i befolkningsdatalagen (507/93) angiven hemort den första dagen av kalenderåret.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Familjeunderstöd enligt 6 § 2 punkten i denna förordning betalas också till en studerande vars pågående läroavtalsutbildning har inletts före 1993 och som har beviljats eller fortfarande skulle kunna beviljas familjeunderstöd enligt läroavtalslagen (422/67).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.