1222/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av lagen om läroavtalsutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 kap. och 22 § 2 mom. lagen den 30 december 1992 om läroavtalsutbildning (1605/92) samt

fogas till lagen en ny 19 a § som följer:

5 kap.

Finansiering, dimensionering av utbildningen samt studiesociala förmåner och ersättningar till arbetsgivarna

15 §
Statsandel for läroavtalsutbildning

Den lokala förvaltningsmyndigheten för läroavtalsutbildningen beviljas statsandel för förvaltningen av läroavtalsutbildningen, utbildning på arbetsplatsen, teoretiska studier och kostnaderna för studerandenas studiesociala förmåner.

Undervisningsministeriet bestämmer årligen enligt statsbudgeten, särskilt för den grundläggande yrkesutbildningen och särskilt för den yrkesinriktade tilläggsutbildningen, ett genomsnittligt pris per enhet per studerande, som utgör grunden för statsandel inom läroavtalsutbildningen.

Det genomsnittliga priset per enhet graderas i överensstämmelse med lagen om bärkraftsklassificering av kommunerna (649/85) enligt bärkraftsklass så att enhetspriset är 15 procent större i den lägsta bärkraftsklassen än i den högsta bärkraftsklassen. Statsandelen är 97 procent av priset per enhet enligt bärkraftsklassen i studerandens hemkommun.

Undervisningsministeriet betalar statsandelen till den lokala förvaltningsmyndigheten för läroavtalsutbildningen så som stadgas genom förordning.

16 §
Dimensionering av läroavtalsutbildningen

Undervisningsministeriet bestämmer årligen inom ramen för den totala mängd som fastställs i statsbudgeten maximiantalet läroavtal per region och med beaktande av båda språkgrupperna särskilt för den grundläggande yrkesutbildningen och särskilt för den yrkesinriktade tilläggsutbildningen så som stadgas genom förordning och med stöd av den vid behov bestäms genom beslut av undervisningsministeriet. De lokala förvaltningsmyndigheterna för läroavtalsutbildningen anpassar sina åtgärder till det regionalt fastställda maximiantalet läroavtal.

Om antalet läroavtal inte kan anpassas till de regionalt fastställda maximiantalen, kan undervisningsministeriet bestämma maximiantalet läroavtal för varje lokal förvaltningsmyndighet.

Undervisningsministeriet kan, om förändringar i utbildningsbehovet kräver det, ändra sitt beslut som avses i 1 mom., även mitt under ett år.

17 §
Studiesociala förmåner

Studerandena har rätt att under den tid de deltar i teoretisk undervisning få avgiftsfri undervisning och som studiesociala förmåner dagpenning, familjebidrag, ersättning för kostnaderna för resor till och från undervisningsorten samt ersättning för inkvartering så som närmare stadgas genom förordning.

Studiesociala förmåner enligt denna lag, med undantag av resor till och från undervisningsorten och ersättning för inkvartering, beviljas inte studerande som under tiden för den teoretiska undervisningen lyfter lön eller åtnjuter andra lagstadgade förmåner än vad som avses i 1 mom.

De förmåner som en studerande får med stöd av denna paragraf är skattefria.

Den lokala förvaltningsmyndigheten svarar för att de studiesociala förmånerna beviljas och betalas.

18 §
Utbildningsersättning till arbetsgivaren

För den utbildning som ordnas på arbetsplatsen betalas till arbetsgivaren utbildningsersättning enligt de kostnader som utbildningen bedöms åsamka arbetsgivaren. Vid bedömningen beaktas utbildningsområdet samt studerandens erfarenhet och utbildningsnivå. Den lokala förvaltningsmyndigheten och arbetsgivaren överenskommer om utbildningsersättningens belopp för varje läroavtal innan avtalet sluts.

Den lokala förvaltningsmyndigheten betalar utbildningsersättningen till arbetsgivaren så som de avtalar om utbetalningen.

19 a §
Läroavtalsutbildning för specialgrupper

I fråga om läroavtalsutbildning som ordnas för fångar i samband med arbetsverksamhet vid en straffanstalt grundar sig läroavtalsförhållandet inte på ett arbetsförhållande, och avvikelse kan göras från 19 och 20 §§ i denna lag.

22 §
Ändrigssökande

Om sökande av ändring i ett beslut som avses i 15 § gäller i tillämpliga delar 25 § och 26 § 1 mom. lagen om statsandelar till kommunerna (688/92).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Kostnader som har uppkommit innan denna lag träder i kraft finansieras och betalas enligt de stadganden som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 200/93
KuUB 22/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.