1219/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Förordning om folkhögskolor med statsandel

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 17 december 1993 om folkhögskolor med statsandel (1218/93):

1 kap.

Huvudman

1 §
Tillstånd att driva en folkhögskola

Ansökan om tillstånd, som tillställs undervisningsministeriet, skall innehålla uppgifter om

1) huvudmannens namn och hemort,

2) folkhögskolans namn och orten där den finns,

3) syftet med folkhögskolan och dess utbildningsuppgift samt om brevundervisning eventuellt ordnas,

4) undervisningsspråk,

5) lokaler, personal samt tidpunkt dä verksamheten skall inledas,

6) uppskattning av anläggnings- och driftskostnaderna samt en finansieringsplan samt

7) huvudmannens ekonomiska ställning.

Dessutom skall företes en utredning om att den sammanslutning eller den stiftelse som driver folkhögskolan är behörigen registrerad, dess bolagsordning, dess stadgar eller en samkommuns grundavtal.

Tillståndet skall omfatta de uppgifter som nämns i 1 mom. 1–4 punkten.

2 kap.

Personal

2 §
Behörighetsvillkor

Behörig för rektorstjänst eller -befattning som tillsätts tillsvidare är den som har avlagt högre högskoleexamen och som har den behörighet som förutsätts av undervisningspersonalen vid en folkhögskola. Dessutom krävs att han har avlagt examen i undervisningsförvaltning, vars grunder utbildningsstyrelsen fastställer.

Behörig för tjänster som undervisningspersonal eller befattningar som tillsätts tillsvidare är den som har lämplig högskoleexamen eller institutexamen. Dessutom krävs pedagogiska studier på minst 35 studieveckor inom lärarutbildning eller behörighet som klasslärare i grundskolan. För en tjänst eller befattning som undervisningspersonal som ger grundläggande yrkesutbildning krävs förutom lämplig examen minst två års arbetserfarenhet eller annan tillräcklig praktisk verksamhet inom ett område som motsvarar undervisningsområdet.

Den som sköter en tjänst tillfälligt, den som har ett arbetsförhållande på viss tid samt timlärarna och föreläsarna skall ha den erfarenhet och färdighet som uppgifterna kräver.

3 kap.

Undervisning och studerande

3 §
Undervisning

Undervisningen vid en folkhögskola kan ordnas i form av grundkurser och kurser. En grundkurs kan indelas i studielinjer och årskurser.

Utbildningen vid en folkhögskola skall omfatta minst 15 timmar. Studeranden skall ha handledd undervisning minst 25 timmar i veckan eller minst fem timmar per dag.

Inom brevundervisning eller inom sådan distansundervisning, som en folkhögskolas huvudman ordnar enligt tillståndet kan undantag göras från de stadganden som gäller folkhögskolans undervisning.

4 §
Studerande

Som en studerande vid en folkhögskola kan antas den som innan utbildningen inleds har fyllt 16 år eller fullgjort sin läroplikt. En folkhögskola kan för den som godkänns som studerande ställa högre krav på ålder.

Om antagning av studerande samt om förfarandet i fråga om godkännande för brevundervisning bestäms i instruktionen.

5 §
Studiesociala förmåner

För studerande som avses i 8 § lagen om folkhögskolor med statsandel (1218/93) skall en folkhögskola utöver en avgiftsfri daglig måltid ordna avgiftsfri frukost och middag.

4 kap.

Statsfinansiering av driftskostnader och övriga stadganden om finansiering

6 §.
Prisen per enhet för en studerandevecka

Det pris per enhet som avses i 12 § lagen om folkhögskolor med statsandel är

1) i specialfolkhögskolor som ordnar utbildning för gravt handikappade 75 procent samt på linjer som godkänts som speciallinjer för handikappade i andra folkhögskolor 20 procent högre än ett annat pris per enhet än ett sådant som avses i denna paragraf,

2) vid Valamo kansanopisto 20 procent högre än ett annat pris per enhet än ett sådant som avses i denna paragraf,

3) i folkhögskolor där minst tre fjärdedelar av det totala antalet studerandeveckor i genomsnitt under de två föregående åren består av studerandeveckor som omfattar högst tio dagars kurser, 20 procent högre än ett annat pris per enhet än ett sådant som avses i denna paragraf, samt

4) i folkhögskolor som i tillståndet att driva folkhögskolan givits rätt att meddela brevundervisning, 20 procent högre än ett annat pris per enhet än ett sådant som avses i denna paragraf.

7 §
Studerandevecka

Med en studerandevecka avses en studerandes studier under fem dagar vid en folkhögskola. Kortare eller längre veckor ändras till studerandeveckor genom att antalet arbetsdagar divideras med fem.

8 §
Beräkning och meddelande av antalet studerande

Vid beräkning och meddelande av antal studerande inom grundläggande yrkesutbildning och utbildning vid påbyggnadslinjer samt inom grundskole- och gymnasieundervisning tillämpas vad som stadgas i 6–10 §§ förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (820/92).

5 kap.

Särskilda stadganden

9 §
Ändrigssökande

I beslut som fattats av direktionen eller en befattningshavare vid en folkhögskola och som gäller antagning av studerande till annan än grundläggande yrkesutbildning och till påbyggnadslinjer får ändring inte sökas genom besvär. Beslut om utbildningens prissättning får inte heller överklagas.

10 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfördas vid behov av undervisningsministeriet.

6 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

12 §
Tidsgränser för bestämmande av finansiering

Undantag från de tidsgränser som gäller bestämmande av finansieringen för en folkhögskola kan göras när finansieringen bestäms för första gången för år 1994.

13 §
Rektorernas och undervisningspersonalens behörighet

Behöriga för en befattning eller tjänst som rektor eller som medlem av undervisningspersonalen vid en folkhögskola är fortfarande sådana personer som är behöriga för nämnda befattningar eller tjänster när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.