1216/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Förordning om studiecentraler

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 17 december 1993 om studiecentraler (1215/93):

1 §
Huvudman

Ansökan om tillstånd, som skall tillställas undervisningsministeriet, skall innehålla uppgifter om

1) huvudmannens namn och hemort,

2) studiecentralens namn och undervisningsspråk,

3) syftet med studiecentralens verksamhet,

4) studiecentralens personal, lokaler, verksamhetens omfattning samt den tidpunkt när studiecentralen inleder sin verksamhet,

5) de beräknade driftskostnaderna samt en finansieringsplan, samt

6) huvudmannens ekonomiska ställning. Dessutom skall företes en utredning om att den sammanslutning eller den stiftelse som driver studiecentralen är behörigen registrerad samt bolagsordningen eller stadgarna.

Tillståndet skall innehålla de uppgifter som nämns i 1 mom. 1–3 punkten.

2 §
Studiecirkel

Med en studiecirkel avses en självständigt arbetande studiecirkel som består av minst fem personer som fyllt 15 år och som samlas minst fem gånger motsvarande sammanlagt minst 10 studiecirkeltimmar och som har anmält sig till studiecentralen enligt studiecentralens anvisningar. Studiecirkeln väljer en studiehandledare inom sig.

3 §
Studieverksamhet

Studiecentralens studieverksamhet kan bestå av öppna föreläsningar, handledarutbildning samt av kurser och andra studier. Studierna kan också ordnas som flerformsstudier.

4 §
Fastställande av antalet studiecirkeltimmar

Som grund vid fastställandet av antalet studiecirkeltimmar för det följande året används i regel det genomsnittliga antalet timmar per år inom studiecirkelverksamheten under de tre föregående åren, om inte något annat följer av statsbudgeten.

5 §
Fastställande av antalet undervisningstimmar

Som grund vid fastställandet av de undervisningstimmar som ligger till grund för beräkningen av studiecentralens statsandel för annan än studiecirkelverksamhet används i regel det genomsnittliga antalet timmar per år inom studieverksamheten under de tre föregående åren, om inte något annat följer av statsbudgeten.

Vid fastställande av antalet undervisningstimmar kan dessutom beaktas omfattningen av den studieverksamhet som är avsedd för handikappade och för kulturella minoriteter, den studieverksamhet som baserar sig på utnyttjande av ADB, video och motsvarande huvudsakligen tekniska hjälpmedel och den studieverksamhet som planeras och genomförs av studiecentralens heltidsanställda personal.

Vid fastställandet av timantalet kan också beaktas andra omständigheter i anslutning till studiecentralens verksamhetsstruktur och verksamhetsmiljö, studiecentralernas olika utgångspunkter och den desentraliserade verksamhetens omfattning samt verksamhetens utveckling.

6 §
Närmare bestämmelser

Undervisningsministeriet meddelar vid behov närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

8 §
övergångsstadgande gällande studiecirklarna

Vid fastställande av antalet studiecirkeltimmar enligt 4 § kan i fråga om sådana studiecirklar som påbörjat verksamheten år 1993 och fortsätter den 1994 beaktas de timmar som hållits under år 1993.

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.