1215/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om studiecentraler

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Avsikten med studiecentraler är att främja och utföra bildningsarbete i organisationer och sammanslutningar i syfte att säkerställa pluralism i det finländska samhället.

En studiecentral förverkligar sitt syfte som riksomfattande vuxenläroanstalt för bildningsarbete genom att själv och i samarbete med medborgar- och kulturorganisationerna ordna studier som kompletterar den grundläggande bildningen bland vuxna, ordna samhällsstudier för vuxna och studier för vuxna som grundar sig på medborgar- och frivilligverksamhet, samt utbildning för vuxna i samband med fritid, kultur och personlig tillväxt.

Om de olika studieformerna vid en studiecentral stadgas genom förordning.

2 §

En studiecentral kan också ordna grundläggande yrkesutbildning och tilläggsutbildning på det sätt som särskilt stadgas.

En studiecentral kan även ordna forskning, service och försöksverksamhet som har nära anknytning till studieverksamheten och stöder den.

Studieverksamheten, forskningen, servicen och försöksverksamheten kan även ordnas mot avgift.

3 §

Registrerad finländsk privaträttslig sammanslutning eller stiftelse kan vara huvudman för en studiecentral.

Tillstånd att driva en studiecentral enligt denna lag beviljas av statsrådet. En förutsättning för att tillståndet skall beviljas är att studiecentralen fyller ett bildningsbehov. Om ändring av tillståndet beslutar undervisningsministeriet. Om de utredningar som behövs för ansökan om tillståndet samt om innehållet i tillståndet stadgas genom förordning.

Statsrådet kan efter att ha hört huvudmannen återkalla tillståndet, om bestående förändringar i bildningsbehovet förutsätter det.

2 kap.

Förvaltning och personal

4 §

För förvaltningen av en studiecentral skall huvudmannen tillsätta en direktion. Direktion kan även bestå av styrelsen eller något annat organ i den sammanslutning eller stiftelse som är huvudmannen för studiecentralen.

5 §

En studiecentral skall ha en instruktion, i vilken det bestäms om de allmänna grunderna för verksamheten, förvaltningen, förvaltningsorganens uppgifter och befogenheter samt om andra frågor så som vid behov stadgas genom förordning. Direktionen godkänner instruktionen.

6 §

Vid en studiecentral finns en studierektor och annan behövlig personal.

3 kap.

Statsandel och statsunderstöd

7 §

För studiecirklar som uppfyller i förordning stadgade villkor beviljas en studiecentral statsandel till ett belopp som erhålls genom att det av undervisningsministeriet årligen bestämda priset per studiecirkeltimme multipliceras med det för studiecentralen fastställda antalet studiecirkeltimmar.

8 §

En studiecentrals årliga statsandel för annan än studiecirkelverksamhet räknas ut genom att antalet för studiecentralen fastställda undervisningstimmar multipliceras med det bestämda priset per enhet per undervisningstimme.

9 §

För annan än studiecirkelverksamhet beviljas en studiecentral statsandel till 64 procent av det belopp som uträknats enligt 8 §.

10 §

Undervisningsministeriet fastställer årligen det antal studiecirkeltimmar och undervisningstimmar som ligger till grund för uträkningen av statsandelen. Om grunderna för fastställande av timantalen stadgas genom förordning.

11 §

Undervisningsministeriet bestämmer priset per enhet per studiecirkeltimme och undervisningstimme för följande år.

Priset per enhet per undervisningstimme räknas ut vart fjärde år så att de driftskostnader som studiecentralens verksamhet, studiecirklarna icke medräknade, har föranlett under året före det då priset per enhet bestäms divideras med antalet undervisningstimmar som hållits under det året, varvid det belopp som uträknats på detta sätt justeras enligt den uppskattade förändringen i kostnadsnivån och i verksamhetens art och omfattning under innevarande och det följande året.

Under andra år än de som avses i 2 mom. bestäms priset per enhet per undervisningstimme så att det motsvarar det priset per enhet som har bestämts för föregående år, justerat enligt den uppskattade förändringen i kostnadsnivån och i verksamhetens art och omfattning under det innevarande och det följande året.

12 §

Vid uträkningen av priset per enhet per undervisningstimme i en studiecentral skall i driftskostnaderna inte beaktas utgifter för anläggningsprojekt, kostnader för skötsel av lån, förvaltningskostnader som hänför sig till annat än studiecentralens interna förvaltning, kalkylerade kostnadsposter samt utgifter för vilka statsfinansiering fås enligt någon annan lag. Intäkter av verksamheten avdras inte när priset per enhet bestäms.

Särskilda kostnader för vuxenutbildning som arbetsgivaren har köpt åt sin personal och för annan avgiftsbelagd service beaktas inte när priset per enhet bestäms.

13 §

När kostnadsnivån har förändrats väsentligt från den nivå enligt vilken priset per enhet per undervisningstimme har bestämts, kan undervisningsministeriet efter kalenderårets utgång justera priset per enhet så att det motsvarar den förändrade kostnadsnivån.

14 §

En studiecentral kan inom ramen för anslagen i statsbudgeten beviljas statsunderstöd för försöksverksamhet som syftar till att utveckla verksamheten, för behövliga specialåtgärder som har samband med verksamheten, för att inleda verksamhet eller för att trygga ett mångsidigt utbud av utbildning.

Av ett anslag som i statsbudgeten reserverats för ändamålet kan en studiecentral beviljas statsunderstöd för anskaffning, tillbyggnad, ombyggnad och utrustning av lokaler.

4 kap.

Övriga stadganden om finansiering

15 §

I ärenden som avses i denna lag är undervisningsministeriet statsbidragsmyndighet.

En studiecentral skall enligt vad undervisningsministeriet bestämmer ge uppgifter om sin verksamhet och ekonomi.

16 §

Statsandelen för driftskostnader beviljas huvudmannen för en studiecentral utan ansökan.

Från ingången av redovisningsåret betalas statsandelen månatligen i lika stora poster senast den 11 varje månad.

17 §

Om en studiecentral inte uppfyller stadgade villkor eller om i dess verksamhet framkommer missförhållanden som trots anmärkningar inte avhjälps inom utsatt tid, kan undervisningsministeriet tills vidare avbryta betalningen av statsandel antingen helt eller delvis.

Om betalningen av statsandelen till en studiecentral har avbrutits, kan statsrådet på undervisningsministeriets framställning och efter att ha hört huvudmannen för studiecentralen återkalla tillståndet att driva studiecentralen.

18 §

I fråga om betalning av utebliven förmån, återbetalning av grundlös förmån och upphörande av betalningsskyldighet som gäller dessa förmåner iakttas 22–24 §§ lagen om statsandelar till kommunerna (688/92).

5 kap.

Särskilda stadganden

19 §

Beslut om statsandel eller statsunderstöd som undervisningsministeriet har fattat med stöd av denna lag eller förordning som utfärdats med stöd av den får inte överklagas genom besvär.

Huvudmannen för en studiecentral som är missnöjd med ett beslut som avses i 1 mom. har rätt att hos undervisningsministeriet skriftligen yrka rättelse av beslutet inom tre månader efter att centralen har fått del av beslutet. I beslut med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas så som stadgas i lagen om ändrigssökande i förvaltningsärenden (154/50).

20 §

I försöksverksamhet kan genom undervisningsministeriets beslut avvikelser göras från stadgandena i denna lag och i förordningen som givits med stöd av den, enligt vad som vid behov stadgas genom förordning.

21 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

6 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

22 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Genom denna lag upphävs lagen den 30 maj 1975 om statsunderstöd åt studiecentraler (398/75) med ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

23 §

På finansieringen av driftskostnader som uppkommit innan denna lag träder i kraft tillämpas stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Statsandelar som inte betalts ut när denna lag träder i kraft skall betalas ut så att en tjugondedel av deras totalbelopp betalas 1994, en femtedel årligen 1995–1998 och återstoden 1999.

Inom ramen för statsbudgeten kan en studiecentral få extra understöd enligt prövning för studieverksamhet bland språkliga minoriteter och under en övergångsperiod på två år efter att lagen har trätt i kraft för att jämna ut avsevärda funktionella förändringar som reformen åsamkar.

24 §

Ett tillstånd att grunda en studiecentral som har beviljats enligt de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft är i kraft som ett tillstånd att driva en studiecentral enligt denna lag.

25 §

Den som när denna lag träder i kraft är anställd vid en studiecentral och vars pensionsrätt före lagens ikraftträdande i anställning hos studiecentralen har bestämts enligt lagen om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel (382/69), har i anställning hos en studiecentral rätt till pension av statens medel i tillämpliga delar enligt samma stadganden som den som är anställd hos staten. Likaså betalas efter honom familjepension på samma sätt som efter en statsanställd.

RP 119/93
KuUB 15/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.