1211/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Förordning om ändring av 1 och 5 §§ förordningen om anordnande av agrikultur-forstvetenskapliga grundexamina

På framställning av kansler vid Helsingfors universitet och på föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 8 juni 1979 om anordnande av agrikultur-forstvetenskapliga grundexamina (532/79) 1 § 1 mom. och 5 §,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 4 juni 1982 (422/82), som följer:

1 §

Vid Helsingfors universitets agrikultur-forstvetenskapliga fakultet finns följande till agronomie- och forstkandidatexamen ledande utbildningsprogram:

1) utbildningsprogrammet för lantbruk,

2) utbildningsprogrammet för skogsbruk,

3) utbildningsprogrammet för skogsekonomi och marknadsföring,

4) utbildningsprogrammet för hushållsvetenskaper och 5) utbildningsprogrammet för miljövård.

5 §

Utbildningsprogrammet för skogsekonomi och marknadsföring har särskilt som mål:

1) att göra studeranden förtrogen med skogsbruket och trähushållningen samt deras ekonomiska, samhällsvetenskapliga, tekniska och till miljön anknutna grunder,

2) att ge studeranden förutsättningar för helhetsbetonad planering, affärsledning och marknadsföring inom skogsbruket och trähushållningen samt

3) att ge studeranden förutsättningar för vidareutbildning minst i ett till utbildningsprogrammet hörande eller närstående, inom fakulteten företrätt läroämne.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.