1206/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom., 3 § 1 mom., 45 § 1 mom. och 47 § 1 mom. lagen den 16 juli 1990 om bostadsrättsbostäder (650/90) som följer:

1 §
Bostadsrätt

Med bostadsrätt avses i denna lag till en enskild överlåten rätt att besitta en bostadslägenhet och eventuella andra lokaliteter i ett hus, för vars uppförande beviljats sådant lån som avses i 6 § 1 mom. 8 punkten lagen om bostadsproduktion eller för vilken lån har beviljats enligt 21 § aravalagen (1189/93) eller 3 § lagen om räntestöd för bostadsrättshus (1205/93) (bostadsrättshus ). Bostadsrätten grundas genom ett avtal mellan den som äger bostadsrättshuset och den som får en bostadsrätt (bostadsrättsavtal ).


3 §
Bostadsrättsavgif tens belopp

De bostadsrättsavgifter som uppbärs under byggnadstiden får inte sammanlagt överstiga det belopp som behövs för finansiering av den anskaffningsvärdesandel som ligger till grund för det aravalånebelopp som fastställs enligt aravalagen eller det räntestödsbelopp som fastställs enligt lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån samt utöver de lån som tagits för finansiering av denna andel och det egna kapitalet.


45 §
Användningen av bostadslägenheterna i ett bostadsrättshus

Bostadslägenheterna i ett bostadsrättshus för vilket beviljats lån med stöd av lagen om bostadsproduktion, aravalagen eller lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån skall användas som bostadsrättshavarnas stadigvarande bostäder eller som tillfälliga hyresbostäder.


47 §
Överlåtelse av bostadsrättshus eller aktier i det bolag som äger huset

Ett bostadsrättshus eller en aktie i det bolag som äger huset får endast överlåtas till kommunen eller till en mottagare som kommunen har godkänt, som kunde beviljas aravalån eller räntestödslån för bostadsrättshus. Aktien får dessutom överlåtas till en annan av kommunen godkänd mottagare som kan anses motsvara en överlåtare av aktier. Annan överlåtelse är ogiltig.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 209/93
MiUB 14/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.