1201/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av lagen om förbättrande av zigenarbefolkningens bostadsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 augusti 1975 om förbättrande av zigenarbefolkningens bostadsförhållanden (713/75) 9 a, 9 b och 9 d §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 9 a § ändrad genom lagar av den 21 december 1979 och den 15 mars 1991 (944/79 och 531/91), 9 b § i sistnämnda lag samt 9 d § i nämnda lag av den 21 december 1979, samt

ändras 9, 9 c, 9 e, 12, 13 och 15 §§ och 15 a § 2 mom.,

av dessa lagrum 9 och 9 e §§ samt 15 a § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 15 mars 1991 och 9 c § ändrad genom sistnämnda lag och nämnda lag av den 21 december 1979, som följer:

9 §

Kommunen skall använda en bostad för vilken specialbostadslån har beviljats som bostad för personer som hör till zigenarbefolkningen. Om bostaden inte behövs som bostad för personer som avses i 3 och 4 §§, kan kommunen använda bostaden som bostad för en person som uppfyller villkoren i 5 § aravalagen (1189/93).

9 c §

När ägaren överlåter egendom för vilken specialbostadslån har erhållits, kan kommunen föra över specialbostadslånet på mottagaren, om han är en person som avses i 3 och 4 §§. Är han en person som uppfyller villkoren i 5 § aravalagen, kan kommunen föra över specialbostadslånet på honom när lånebeloppet och lånevillkoren har justerats så som närmare stadgas genom förordning. Detta gäller också då egendomen övergår genom arv eller testamente eller med stöd av giftorätt.

9 e §

De begränsningar som gäller kommunalt ägda bostäder för vilka specialbostadslån har beviljats och om vilka stadgas i 9 § är i kraft 30 år efter att första posten av specialbostadslånet har lyfts, även i det fall att bostadslånet har återbetalts före lånetidens utgång eller det har bestämts att lånet skall återbetalas eller det har blivit uppsagt.

Statens bostadsfond kan av särskilda skäl, då ett specialbostadslån har återbetalts i sin helhet, på ansökan och på de villkor som den bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från vad som stadgas i 1 mom.

12 §

Statskontoret kan bestämma att ett specialbostadslån skall återbetalas omedelbart, helt eller delvis, om låntagaren eller den på vilken lånet överförts inte iakttar denna lag eller de stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller lånevillkoren.

När statskontoret bestämmer att ett lån eller en del därav skall återbetalas kan det samtidigt bestämma att på det lyfta lånebelopp som skall återbetalas skall betalas ränta från och med den dag då det lyfts. Räntan är fyra procentenheter högre än Finlands Banks grundränta vid tidpunkten i fråga.

13 §

Statskontoret och länsstyrelserna övervakar i samråd med kommunerna att denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser iakttas.

15 §

I beslut som statens bostadsfond och statskontoret fattat med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär.

15 a §

I ett beslut med anledning av rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos länsrätten enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvärsskriften kan också tillställas den kommunala myndighet som har fattat beslutet, varvid denna myndighet utan dröjsmål skall tillställa länsrätten besvärsskriften jämte sitt utlåtande.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 177/93
MiUB 13/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.