1195/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 16 juli 1990 om bostadsrättsbostäder (650/90) 24 § 4 mom., ändras 16 § 5 mom., 45 § 2 och 3 mom., 46 §, 48 § 4 mom., 49 § 2 mom. och 57 § samt

fogas till lagen en ny 47 a § som följer:

16 §
Hur bruksvederlaget bestäms

Miljöministeriet kan fastställa allmänna grunder för bestämmandet av bruksvederlaget.

45 §
Användningen av bostadslägenheterna i ett bostadsrättshus

Kommunen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd till att en bostadslägenhet används för något annat ändamål än boende, när tillståndet gäller endast en liten del av samtliga bostadslägenheter i huset. Kommunen skall innan användningsändamålet ändras göra anmälan om tillståndet till statskontoret, som kan bestämma att en sä stor del av det statliga bostadslånet eller aravalånet som motsvarar den lägenhet som avses i tillståndet skall återbetalas. Det får inte bestämmas att lånet skall återbetalas, om bostadsutrymmen ändras till gemensamma lokaler för de boende eller så att de används för något annat ändamål som förbättrar boendeförhållandena för de boende.

För den tid som en bostad används i strid med 1 och 2 mom. är husägaren skyldig att till staten betala en halv procent per kalendermånad av den del av anskaffningsvärdet för huset eller husgruppen som hänför sig till bostaden, uträknat enligt lägenhetsytan. Sker betalningen inte frivilligt, fattar länsrätten beslut i saken på yrkande av kommunen. Det belopp som skall betalas till staten kan sänkas om det annars skulle bli oskäligt.

46 §
Fusion, ändring och upplösande av samfundet

Det samfund som äger bostadsrättshuset får inte fusioneras med ett annat samfund, och samfundsformen får inte ändras utan statskontorets tillstånd. Samfundet får inte heller upplösas utan sådant tillstånd, om inte upplösandet följer av domstolens beslut eller av en i lag stadgad skyldighet.

47 a §
Affärslokaler och överlåtelse av dem

Finns i ett bostadsrättshus andra lägenheter än bostadslägenheter och en aktie i det bolag som äger bostadsrättshuset medför rätt att besitta en sådan lägenhet, skall på denna aktie inte tillämpas vad som stadgas i 47 och 48-51 §§.

48 §
Priset på bostadsrättshus eller aktier i det bolag som äger huset

Om bolaget har beviljats något annat lån enligt aravalagen än ett lån som avses i 21 § i nämnda lag, skall vid fastställande av aktiens pris utöver de poster som avses ovan i 2 och 3 mom. beaktas det överlåtelsepris som bestäms enligt 9 § lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/93).


49 §
Priset vid exekutiv auktion

Skillnaden mellan försäljningspriset och det pris som avses i detta kapitel skall redovisas till statens bostadsfond.

57 §
Handräckning

Husägaren har rätt att få handräckning av polisen, om han vägras tillträde som avses i 13 §.

Bostadsrättshavaren har rätt att få handräckning av polisen, om husägaren uppenbart utan rättslig grund hindrar bostadsrättshavaren att använda den rätt som han har enligt bostadsrättsavtalet eller denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 177/93
MiUB 13/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.