1190/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på användning och överlåtelse av aravahyresbostäder och aravahyreshus samt inlösen av aravahyresbostäder. Sådana lättnader i fråga om användnings- och överlåtelsebegränsningar som statsrådet eller bostadsstyrelsen har beviljat innan denna lag har trätt i kraft gäller dock oberoende av stadgandena i denna lag.

2 §
Aravahyresbostäder och aravahyreshus

Aravahyresbostäder och aravahyreshus enligt denna lag är

1) hyresbostäder och hyreshus för vilka lån har beviljats enligt lagen den 29 mars 1949 om bostadslån, -garantier och -bidrag (224/49), lagen den 29 mars 1949 om stödjande med statsmedel av bostadsbyggnadsproduktionen i tätorter (226/49), lagen den 4 december 1953 om bostadsproduktion (488/53), nedan 1953 års lag om bostadsproduktion, samt lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion (247/66), nedan 1966 års lag om bostadsproduktion, under förutsättning att bostadslånet inte hade återbetalts före den 1 januari 1976,

2) hyresbostäder och hyreshus för vilka lån har beviljats enligt aravalagen av den 17 december 1993 (1189/93), samt

3) hyresbostäder och hyreshus för vilka långfristigt grundförbättringslån har beviljats enligt lagen den 19 januari 1979 om grundförbättring av bostäder (34/79), förutsatt att lånet och den ersättning som avses i lagens 22 § 1 mom. inte har återbetalts.

Denna lag tillämpas inte på kortfristiga ombyggnadslån för hyresboende som beviljats enligt aravalagen. Aravahyreshus enligt denna lag är inte hyreshus för vilka före den 1 januari 1980 har beviljats bostadslån för grundreparation enligt 1966 års lag om bostadsproduktion eller bostadsandelslagshus för vilka i deras egenskap av andelslag enligt lagen om andelslag (247/54) före den 1 januari 1980 enligt 1953 eller 1966 års lag om bostadsproduktion har beviljats lån.

Medför en aktie i ett aravahyreshusbolag rätt att besitta någon annan lokalitet än en bostadslägenhet, tillämpas denna lag inte på aktien.

3 §
Begränsningstid

De begränsningar som gäller Aravahyresbostäder och aravahyreshus är, oberoende av en förtida återbetalning av bostadslån, i kraft den tid för vilken lånet beviljats.

Begränsningarna är dock oberoende av lånetiden i kraft i 45 år räknat från den tidpunkt då den första anteckningen om begränsning gjordes enligt den lag med stöd av vilken lånet beviljades, om lånet har beviljats

1) den 1 januari 1980 eller senare enligt 1966 års lag om bostadsproduktion för uppförande eller anskaffning av ett hyreshus eller förvärv av aktier som medför rätt att besitta en hyresbostad,

2) den 1 januari 1991 eller senare enligt 1966 års lag om bostadsproduktion för utvidgning eller grundreparation av ett hyreshus, eller

3) enligt aravalagen.

Om lånet före den 1 januari 1991 har beviljats enligt 1966 års lag om bostadsproduktion för utvidgning eller grundreparation av ett hyreshus eller om lånet har beviljats enligt lagen om grundförbättring av bostäder, upphör begränsningarna, förutsatt att låntagaren återbetalar lånet i sin helhet och dessutom till statskontoret för varje låneår som förflutit, dock högst för sju låneår, betalar fem procent av det ursprungliga lånekapitalet.

De begränsningar enligt 7 § som gäller fastställandet av hyran upphör när bostads- eller aravalånet har återbetalts enligt de normala amorteringsvillkoren. Lånetiden för ett lån som enligt de ursprungliga lånevillkoren skall betalas i form av annuiteter anses dock vara 30 år, om lånet har återbetalts i förtid.

4 §
Bostadsbruk

En bostadslägenhet som avses i denna lag skall användas som hyresbostad.

En bostadslägenhet får användas för boende också utan ett sådant hyresavtal som avses i hyreslagen (653/87) när det gäller personer som behöver särskild vård och omsorg.

Valet av boende till Aravahyresbostäderna görs på basis av social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov. Statsrådet fastställer närmare grunder för valet av boende samt grunder enligt vilka tillfälliga avvikelser av särskilda skäl kan göras från dessa grunder. Kommunen övervakar att de grunder som statsrådet har fastställt följs.

Miljöministeriet har rätt att utfärda närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet. Kommunen har rätt att av låntagaren kräva de uppgifter som behövs för övervakningen.

5 §
Ändring av användningsändamålet

Kommunen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att använda en bostad för något annat ändamål än boende, när tillståndet gäller ett litet antal bostäder. Tillstånd kan beviljas oberoende av den återstående lägenhetsytan i bostäderna i byggnaden eller byggnadskomplexet. Kommunen skall innan användningsändamålet ändras göra anmälan om tillståndet till statskontoret, som kan bestämma att en så stor del av det statliga bostadslånet eller aravalånet som motsvarar den bostad som avses i tillståndet skall återbetalas. Det får inte bestämmas att lånet skall återbetalas, om bostadsutrymmen ändras till gemensamma lokaliteter för de boende eller så att de används för något annat ändamål som förbättrar boendeförhållandena för de boende.

6 §
Ersättning för användning i strid med stadgandena

För den tid som en bostad används i strid med 4 eller 5 § kan ägaren genom beslut av länsrätten åläggas att till statskontoret för varje kalendermånad betala en halv procent av bostadslägenhetens anskaffningsvärde, justerat enligt förändringen i byggnadskostnadsindex. Om inget anskaffningsvärde har fastställts särskilt för bostadslägenheten, beräknas detta enligt förhållandet mellan lägenhetsytorna på basis av anskaffningsvärdet för hela byggnaden eller byggnaderna. Yrkande på fastställande av ersättning kan inte längre framställas efter att tre år har förflutit sedan bostaden användes i strid med stadgandena.

Om den ersättning som skall betalas skulle bli uppenbart oskälig, kan den nedsättas när ersättningen fastställs.

7 §
Hyra

Hos hyresgästerna får i hyra för en bostadslägenhet uppbäras högst ett belopp som vid sidan av övriga intäkter behövs för utgifterna för finansiering av aravahyresbostäderna och lokalerna i anslutning till dem och för de utgifter som god fastighetshållning förutsätter.

Sådana utgifter är bland annat utgifter för

1) anskaffning eller byggande av fastigheter och bostäder,

2) underhåll och skötsel av fastigheter och byggnader samt bostäder,

3) ombyggnad genom vilken fastigheter och byggnader samt bostäder sätts i ett skick som motsvarar de normala kraven vid respektive tidpunkt,

4) förberedelse för åtgärder enligt 2 eller 3 punkten,

5) ränta på eget kapital som avses i 10 § 1 mom. 1 punkten, samt

6) förpliktelser som enligt lagen ankommer på ägaren.

Hyrorna för aravahyreshus och aravahyresbostäder som tillhör en och samma ägare får utjämnas.

Miljöministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om tillämpningen av 1 och 2 mom. Kommunen övervakar att de principer som gäller maximibeloppet av hyran följs. Kommunen har rätt att av låntagaren kräva de uppgifter som behövs för övervakningen.

På hyran för en aravahyresbostad tillämpas i övrigt vad som stadgas i hyreslagen.

8 §
Överlåtelse

En aravahyresbostad eller aktier som medför rätt att besitta en sådan bostad, eller ett aravahyreshus eller aktier i ett aravahyreshusbolag, får överlåtas till

1) kommunen,

2) en av kommunen angiven mottagare som kan beviljas hyresbostadsaravalån, eller

3) någon annan av kommunen angiven mottagare som kan anses motsvara en överlåtare av hyreshus eller aktier.

Dessutom kan egendomen säljas på offentlig auktion så som anges i konkursstadgan eller utsökningslagen eller, om det är fråga om en pantsatt aktie, så som bestäms i pantsättningsavtalet.

Om egendom som avses i 1 mom. övergår till en ny ägare med stöd av giftorätt, arvsrätt eller testamente eller på grund av delning av gemensam egendom eller till följd av att en juridisk person upphör, skall den nya ägaren utan dröjsmål underrätta kommunen om sitt förvärv. Kommunen har rätt att inom 90 dagar från den tidpunkt då den fick kännedom om äganderättens övergång lösa in egendomen genom att betala överlåtelsepriset enligt 9 §.

Statskontoret kan meddela anvisningar om överlåtelseförfarandet. Kommunen skall underrätta statskontoret om överlåtelser som den har fått kännedom om.

9 §
Överlåtelsepris

Det högsta tillåtna överlåtelsepriset för en aravahyresbostad eller en aktie som medför rätt att besitta en sådan bostad eller för ett aravahyreshus eller en aktie i ett aravahyreshusbolag är den överlåtelseersättning som beräknats enligt 10 §.

Det högsta tillåtna överlåtelsepriset för en hyresbostad eller en aktie som medför rätt att besitta en sådan bostad eller för ett hyreshus eller en aktie i ett hyreshusbolag för vilka lån beviljats enligt lagen om grundförbättring av bostäder är det maximipris som beräknats enligt 11 §. Om ett sådant grundförbättringslån har sammanslagits med ett lån enligt 1966 års lag om bostadsproduktion, tillämpas på det tillåtna överlåtelsepriset dock 1 mom.

Statskontoret kan meddela anvisningar om beräknandet av överlåtelsepriset. Det tillåtna överlåtelsepriset för en aktie i ett hyreshusbolag eller en aktie som medför rätt att besitta en bostad beräknas på basis av överlåtelsepriset för hela aktiestocken i förhållande till aktiernas antal.

Om egendomen säljs på offentlig auktion får den för vars räkning auktionen förrättas, vid försäljningen högst det tillåtna överlåtelsepriset.

Den del av försäljningspriset som överstiger det tillåtna överlåtelsepriset skall betalas till kommunen, som utan dröjsmål skall redovisa medlen till statskontoret.

10 §
Beräknande av överlåtelseersättningen

Kommunen fastställer överlåtelseersättningen. När den beräknas skall beaktas

1) det egna kapital som ägaren av en aravahyresbostad eller en aktie som medför rätt att besitta en sådan bostad eller ett aravahyreshus eller en aktieägare i ett aravahyreshusbolag har placerat och som, utöver statligt bostadslån eller aravalån samt lån som godkänts med bättre förmånsrätt än det, har behövts för finansiering av det fastställda anskaffningsvärdet för bostaden eller fastigheten,

2) indexjusteringen av det egna kapitalet, beräknad enligt de koefficienter som statistikcentralen månatligen fastställer på basis av förändringen i byggnadskostnadsindexet,

3) statligt bostadslån eller aravalån samt lån som godkänts med bättre förmånsrätt än det, till den del överlåtaren skall ansvara för lånet,

4) ett lån som upptagits för finansiering av ombyggnad eller andra godtagbara utgifter, till den del överlåtaren skall ansvara för det, samt

5) en ökning av eget kapital som gjorts för att finansiera ombyggnad eller andra godtagbara utgifter.

Har överlåtaren i hyran uppburit amorteringar på ett lån som hör till den godkända finansieringen men som upptagits med sämre förmånsrätt än statligt bostadslån eller aravalånen, beaktas detta lån inte när överlåtelseersättningen beräknas. Detsamma gäller sådana andelar av det egna kapitalet för vilka amorteringar har uppburits i hyran.

11 §
Beräknandet av maximipriset

Kommunen fastställer maximipriset. Maximipriset består av ett baspris jämte indexjustering samt värdet av eventuella förbättringar och avdrag.

Baspriset är det fastställda anskaffningsvärdet för bostaden eller huset. Baspriset justeras enligt förändringen i byggnadskostnadsindexet på basis av de koefficienter som statistikcentralen månatligen fastställer. Till priset fogas värdet av ombyggnader som utförts i bostaden eller huset i fråga, uträknat enligt ett skäligt gängse värde. Från priset avdras kostnaderna för att sätta bostaden i skick, med undantag för värdenedsättning på grund av naturligt slitage, samt ett ombyggnadslån eller ett lån som upptagits i stället för ett sådant samt ett lån som godkänts med bättre förmånsrätt än det, när lånet i fråga helt eller delvis överförs på mottagaren.

12 §
Inlösen

En hyresgäst kan under den tid bostaden är underkastad användnings- och överlåtelsebegränsningar enligt denna lag lösa in de aktier i bostadsaktiebolaget som medför rätt att besitta en aravahyresbostad som han innehar med stöd av hyresrätt, om för bostaden eller huset har beviljats lån enligt de lagar som avses i 2 § 1 mom. 1 eller 2 punkten. Aktier som medför rätt att besitta en bostad för vilken lån beviljats enligt 1966 års lag om bostadsproduktion eller aravalagen och som skall användas som hyresbostad för speciella befolkningsgrupper kan dock inte lösas in. Inlösen kan ske när två år har förflutit från det att huset färdigställdes. Aktieägaren får en överlåtelseersättning enligt 10 §.

Aktier som medför rätt att besitta en bostad för vilken lån beviljats enligt 1966 års lag om bostadsproduktion och som skall användas som hyresbostad, samt aktier som medför rätt att besitta en bostad för vilken beviljats hyresbostadslån eller lån för anskaffning av hyresbostad enligt aravalagen, får lösas in endast med ägarens samtycke, om aktierna ägs av kommunen, en samkommun eller ett bolag som de facto ägs av kommunen eller samkommunen.

Inlösningspriset för aktierna är maximipriset beräknat enligt 11 §, ökat med det återstående statliga bostadslånet eller aravalånet eller aktiernas andel av detta lån. Om det skuldfria inlösningspriset överstiger gängse prisnivå på orten, kan kommunen på ansökan sänka priset till högst gängse nivå, dock inte så att det blir mindre än det sammanlagda beloppet av det statliga bostadslånet eller aravalånet eller den låneandel som motsvarar aktierna samt överlåtelseersättningen.

För inlösen kan erhållas lån enligt 7 § 2 mom. aravalagen.

Kommunen skall förvara de inlösningsdugliga aktierna i ett bostadsaktiebolag som avses i denna paragraf för ägarens räkning tills aktierna har inlösts eller rätten till inlösen har upphört.

Om inlösningen stadgas närmare genom förordning.

13 §
Ombildning av ett hyreshus till bostadsaktiebolagshus

Ett hyreshus för vilket lån har beviljats enligt de lagar som avses i 2 § 1 mom. 1 eller 2 punkten kan på ansökan av ägaren ombildas till ett bostadsaktiebolagshus. Ett hyreshus för vilket lån har beviljats enligt 1966 års lag om bostadsproduktion och som skall användas som hyresbostad för speciella befolkningsgrupper kan dock inte ombildas till ett bostadsaktiebolag.

Statskontoret godkänner ombildningen och överför det statliga bostadslånet eller aravalånet.

Ett hyreshus som ägs av kommunen eller av ett aktiebolag av vilket kommunen äger huvudparten får ombildas till ett bostadsaktiebolagshus, om kommunen av synnerligen vägande skäl ansöker om att ombildningen skall godkännas och tillgodoseendet av efterfrågan på hyresbostäder inte äventyras.

14 §
Ogiltighet

En överlåtelse till någon annan än en sådan mottagare som avses i 8 eller 12 § är ogiltig.

15 §
När en bestämmelse i bolagsordningen är utan verkan

En bestämmelse i ett bostadsaktiebolags eller ett aktiebolags bolagsordning som gäller bolagets, en aktieägares eller någon annan persons förköps- eller inlösningsrätt är utan verkan till dess att stadgandena i 8 § om överlåtelsen har upphört att gälla.

16 §
Befrielse från begränsningar

Statens bostadsfond kan av särskilda skäl på ansökan och på villkor som den bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från begränsningarna enligt denna lag, förutsatt att det statliga bostadslånet eller aravalånet i sin helhet återbetalas i fråga om den bostad eller det hus som befrielsen gäller.

Har en lånefordran inte kunnat säkerställas vid indrivning i exekutiv väg, är ett villkor för befrielse från begränsningarna inte att en sådan fordran betalas.

17 §
Rivning

Statens bostadsfond kan av särskilda skäl på ansökan och på villkor som den bestämmer ge tillstånd till rivning av ett hus eller en bostad som är underkastad begränsningar, förutsatt att det statliga bostadslånet eller aravalånet i sin helhet återbetalas i fråga om den bostad eller det hus som skall rivas, med undantag av en sådan fordran som nämns i 16 § 2 mom.

Om ett hus eller en bostad som är underkastad begränsningar rivs utan tillstånd, kan ägaren genom länsrättens beslut åläggas att betala ersättning enligt 6 § för den återstående begränsningstiden, dock högst för 20 år. Om ersättningen skulle bli uppenbart oskälig, kan den nedsättas när ersättningen fastställs.

18 §
Anteckning om begränsning

De anteckningar om begränsning som enligt de lagar som gäller långivningen har gjorts i lagfarts- och inteckningsregistret samt i aktiebreven och aktieboken skall kompletteras, ändras, överföras eller strykas så som närmare stadgas genom förordning.

19 §
Uppsägning

Statskontoret kan för omedelbar återbetalning helt eller delvis säga upp ett lån som en statlig myndighet har beviljat och kommunen ett lån som kommunen har beviljat, om låntagaren eller den på vilken lånet har överförts inte iakttar denna lag eller de stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, och försummelsen inte är ringa.

Statens bostadsfond kan av vägande skäl för omedelbar återbetalning helt eller delvis säga upp ett statligt lån till en kommun, om kommunen har handlat i strid med denna lag eller de stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

20 §
Myndigheter

De myndigheter som avses i denna lag är de myndigheter som är behöriga enligt aravalagen.

21 §
Ändrigssökande

En sökande som är missnöjd med ett beslut som statens bostadsfond, statskontoret, kommunstyrelsen eller en kommunal nämnd eller en tjänsteinnehavare som är underställd kommunstyrelsen eller nämnden har fattat i en fråga som avses i denna lag eller en förordning som utfärdats med stöd av den, får söka rättelse i beslutet inom 14 dagar från delfåendet. Den som ansöker om hyresbostad får söka rättelse i kommunens beslut om val eller godkännande av en hyresgäst. Rättelseyrkandet skall framställas till den myndighet som fattat beslutet och, i fråga om ett beslut av en tjänsteinnehavare som är underställd kommunstyrelsen eller en nämnd, till kommunstyrelsen eller nämnden. Till ett beslut i vilket rättelse får sökas skall fogas anvisning om rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande skall behandlas utan dröjsmål.

I ett beslut som kommunen meddelat med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos länsrätten i den ordning som stadgas i lagen om ändrigssökande i förvaltningsärenden (154/50). I ett beslut som gäller val eller godkännande av en hyresgäst får ändring inte sökas genom besvär.

I ett beslut som bostadsfonden eller statskontoret har fattat på basis av denna lag eller stadganden som utfärdats med stöd av den får ändring inte sökas genom besvär.

22 §
Delgivning av beslut

Ett beslut enligt denna lag får delges per post. Delfåendet anses därvid, om inte något annat visas, ha skett den sjunde dagen från det beslutet postades under den uppgivna adressen. Ett beslut som gäller val eller godkännande av en hyresgäst kan dock delges genom att kommunstyrelsens eller nämndens protokoll läggs fram till påseende så som stadgas i kommunallagen (953/76), varvid delfåendet anses ha skett den dag då beslutet har lagts fram till påseende. I övrigt skall lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) iakttas.

23 §
Tillsyn

Miljöministeriet, statens bostadsfond, statskontoret och kommunen har rätt att övervaka att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas. Myndigheterna har rätt att få till påseende de handlingar som behövs vid tillsynen.

De som bostadsfonden eller statskontoret bemyndigat samt de kommunala myndigheterna har rätt att vid behov företa inspektioner och syneförrättningar i de hus och bostäder som är underkastade begränsningar samt hos deras ägare och företrädare för dessa för att fastställa om denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den har iakttagits. Granskningsrätten gäller också räkenskapsböcker och andra handlingar som behövs. Ägaren och hans företrädare är skyldiga att på begäran tillställa myndigheten eller en befullmäktigad granskare räkenskapsböckerna och övriga handlingar för granskning.

Den som företar inspektioner och syneförrättningar eller utför andra tillsynsuppgifter får inte för utomstående röja uppgifter som han fått i sitt arbete.

24 §
Tjänstemannaansvar

Den som utför uppgifter som anförtrotts honom enligt denna lag eller en förordning som utfärdats med stöd av den ansvarar för sina åtgärder såsom en tjänsteman.

25 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

26 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna lag upphävs följande lagar jämte ändringar

1) lagen den 31 december 1975 om temporära begränsningar rörande hyreshus med bostadslån (1082/75) och

2) lagen den 25 januari 1982 om inlösen av hyresbostäder (82/82).

Om ett skuldebrevsvillkor som gäller användning eller överlåtelse är fördelaktigare för låntagaren än denna lag, skall villkoret i skuldebrevet iakttas.

RP 177/93
MiUB 13/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.