1179/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av lagen om medling i arbetstvister

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 mom. 2 punkten, 5 § 1 punkten och 16 § lagen den 27 juli 1962 om medling i arbetstvister (420/62),

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. 2 punkten och 5 § 1 punkten i lag av den 23 februari 1979 (244/79) och 16 § i lag av den 6 juni 1986 (425/86). som följer:

3 §

Riksförlikningsmännen åligger:


2) att på begäran av parterna vara ordförande vid förhandlingar om åstadkommande av arbets- eller tjänstekollektivavtal;


5 §

Distriktsförlikningsman åligger:

1) att på begäran av parterna vara ordförande vid förhandlingar om åstadkommande av arbets- eller tjänstekollektivavtal;


16 §

Denna lag tillämpas inte på en sådan tvist om arbets- eller tjänstekollektivavtal vars handläggning ankommer på arbetsdomstolen eller vilken enligt avtal skall avgöras av skiljemän. En förlikningsman som erhållit utredning om att tvisten är av nämnda slag skall underrätta parterna därom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 255/93
FvUB 21/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.