1178/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av lagen om studieledighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom., 5 § 2 mom., 6 § 1 mom. och 13 § lagen den 9 mars 1979 om studieledighet (273/79),

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 2 mom., 6 § 1 mom. och 13 § i lag av den 16 maj 1980 (342/80) samt 5 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 5 september 1986 (663/86), som följer:

2 §

Till studieledighet räknas inte den tid under vilken arbetstagaren enligt vad arbetsgivaren bestämt studerar eller erhåller utbildning, eller beträffande vilken genom arbets- eller tjänstekollektivavtal har överenskommits att utbildningen eller studierna jämställs med arbete eller under vars förlopp arbetstagaren deltar i lagstadgad utbildning som förutsätts av hans yrke, om arbetstagaren inte skriftligen samtycker härtill.


5 §

Studieledighet kan även beviljas för fackföreningsutbildning enligt vad som särskilt har överenskommits i arbets- eller tjänstekollektivavtal mellan riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer samt för deltagande i utbildning för lantbruksföretagare enligt vad som särskilt stadgas om detta.


6 §

Vid bestämmande av ekonomiska förmåner, som fastställs på basis av anställningsförhållandet och som inte är lagstadgade, anses tiden för studieledighet såsom likställd med arbetad tid så som genom arbets- eller tjänstekollektivavtal har överenskommits.


13 §

Avvikelser från 4-10 §§ kan göras genom arbets- eller tjänstekollektivavtal.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 255/93
FvUB 21/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.