1158/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Förordning om ändring av byggnadsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets verksamhetsområde

upphävs i byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59) 53 § 2 mom. 5 punkten, 55-57 §§, 64 § 5 mom., 85-91 §§, 125 § 2 mom. 7 punkten, 144, 145 och 147 b §§, 152 § 3 mom. och 153 §,

av dessa lagrum 53 § 2 mom. 5 punkten, 85, 85 a, 88-90 och 91 §§, 125 § 2 mom. 7 punkten och 147 b § sådana de lyder ändrade genom förordning av den 20 oktober 1989 (930/89), 57 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 31 oktober 1973 (791/73), 64 § 5 mom. sådant det lyder ändrat genom förordning av den 5 februari 1982 (87/82), 87 a § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 14 februari 1975 (116/75), 90 a § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 5 november 1976 (877/76), 145 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 11 juni 1965 (334/65) och 152 § 3 mom. sådant det lyder ändrat genom förordning av den 23 mars 1979 (341/79),

ändras 53 § 1 mom. och 2 mom. 3 och 4 punkten, 53 a, 54 och 59 §§, 64 § 4 mom., 77-84 §§, 125 § 1 mom. och 2 mom. 5 och 6 punkten samt 4 mom., 134 § och 137 § 1 mom.,

av dessa lagrum 53 § 1 mom. sådant det lyder ändrat genom förordning av den 10 oktober 1969 (628/69), 53 § 2 mom. 3 och 4 punkten, 77, 79 och 80 §§ samt 125 § 2 mom. 5 och 6 punkten sådana de lyder ändrade genom nämnda förordning av den 20 oktober 1989, 53 a och 54 §§ samt 125 § 4 mom. sådana de lyder ändrade genom nämnda förordning av den 5 november 1976,64 § 4 mom. sådant det lyder ändrat genom förordning av den 16 december 1966 (673/66), 78 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 7 april 1978 (268/78), 84 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 11 juni 1965, 134 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 5 februari 1982 och 137 § 1 mom. sådant det lyder ändrat genom förordning av den 31 maj 1990 (480/90), samt

fogas till 46 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 16 december 1966, ett nytt 2 mom., till 58 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 31 oktober 1973, ett nytt 2 mom. samt till förordningen ett nytt 9 a kap., till vilket samtidigt överflyttas 77-84 §§ som följer:

46 §

Fastighetsingenjören kan förordna någon annan kommunal tjänsteinnehavare att uppgöra tomtindelningen.

53 §

Vid behandlingen av ansökan om byggnadslov skall byggnadsnämnden se till att byggnadsprojektet överensstämmer med gällande stadsplan och tomtindelning eller strandplan. Dessutom skall övriga stadganden och bestämmelser angående byggande och byggnadens närmaste omgivning beaktas.


3) att byggnaden inte placeras eller byggs så att den orsakar grannfastigheterna onödigt men eller försvårar deras ändamålsenliga bebyggande, samt

4) att plan rörande byggnaden och dess utrymmeslösningar uppfyller i kapitel 9 a stadgade krav samt övriga på god byggnadsplanering ställda krav.


53 a §

Vid behandlingen av ansökan om byggnadslov skall byggnadsnämnden se till att det på tomten eller byggnadsplatsen, med beaktande av även närområdets verksamhetsmöjligheter och andra omständigheter, reserveras tillräckligt med utrymme utomhus för lekplatser och vistelse. Vid prövningen skall i mån av möjlighet beaktas den inverkan de byggnader som redan finns på tomten eller byggnadsplatsen har på behovet av nämnda utrymmen.

Vad som stadgas i 1 mom. kan helt eller delvis lämnas utan tillämpning då tillstånd söks för mindre tillbyggnad eller för ändringar och reparationer.

54 §

Vid behandlingen av en ansökan om byggnadslov skall byggnadsnämnden se till att det på tomten eller byggnadsplatsen, även med beaktande av de byggnader som redan finns på tomten, finns ett tillräckligt antal bilplatser som betjänar fastigheten. Innehåller stadsplanen bestämmelser om byggande av bilplatser för tomten, iakttas stadsplanebestämmelserna.

Ifall det i stadsplanen har reserverats bilplatser för tomten utom tomtområdet, skall dessa beaktas som minskning vid bestämmandet av antalet bilplatser för tomten.

Vad som stadgas i 1 och 2 mom. tillämpas inte när tillstånd söks för mindre tillbyggnad eller för ändringar och reparationer.

58 §

Tillstånd behövs dock inte för åtgärder i syfte att höja boendetrivseln och andra motsvarande arrangemang, som inte innebär att det beviljade tillståndet ändras väsentligt och inte påverkar grannarnas ställning.

59 §

Vad som i förordningen om samlingslokaler och samlingsområden (238/78) stadgas om godkännande av samlingslokaler tillämpas inte, ifall i sagda förordning stadgat maximiantal personer har fastställts i byggnadslovet eller i tillståndet för ändringar eller reparationer av byggnaden.

64 §

I byggnadslovet kan föreskrivas, att efter det grunden till en byggnad blivit lagd eller motsvarande byggnadsskede fullbordats får ett byggnadsarbete inte fortsättas innan byggnadens plats och höjdläge har konstaterats vid en besiktning.

9 a kap.

Byggnadsplanering

77 §

En byggnad skall vara ändamålsenlig, uppfylla kraven på säkerhet och hygien samt också, enligt vad byggnadens användning förutsätter, vara lämpad för barn, åldringar och handikappade.

Byggnadens utformning, färg och yttre i övrigt skall passa in i det omgivande landskapet och den byggda miljön.

Vid byggandet skall det ses till att

1) det sätt på vilket byggnadens grund lagts samt byggnadens och byggnadsdelarnas hållfasthet har anpassats efter förhållandena, jordmånens beskaffenhet samt belastningen;

2) byggnaden uppfyller kraven på brandsäkerhet i fråga om skydd av människor och i tillräcklig mån också egendom;

3) byggnaden uppförs av material och byggprodukter som inte är hälsovådliga och också i övrigt så att men för hälsan inte uppkommer;

4) uppvärmningssystemet och lösningarna i fråga om ventilationen i byggnaden samt fastighetens vatten- och avloppsanordningar är anpassade för sitt ändamål och att de inte medför sanitära olägenheter;

5) byggnaden är säker vad gäller användning och underhåll;

6) ljudförhållandena och bullerskyddet i byggnaden är goda med beaktande av rumsanvändningen; samt att

7) byggnaden och byggnadsdelarna samt den tekniska utrustningen i byggnaden är ändamålsenliga med beaktande av god energihushållning, underhåll och möjlighet till reparation.

Byggandet skall också i övrigt iakttaga ett gott byggnadssätt samt främja den byggda miljöns sociala funktionsduglighet och hållbara utveckling.

78 §

Vid placeringen av ett bostadshus och i arrangemang i fråga om byggnadens utrymmen samt i övrig bostadsplanering skall miljöfaktorer och naturförhållanden beaktas. För boende avsedda utrymmen och områden skall vara ändamålsenliga och trivsamma.

Genom bostadsplaneringen skall för boende avsedda utrymmens lämplighet för olika och föränderliga boendebehov samt invånarnas möjligheter att påverka boendeförhållandena främjas.

79 §

Vid planeringen av arbetsrum gäller i tillämpliga delar de krav som i bostadsplaneringen ställs i fråga om bostadsrum. Belysningen i arbetsrum får ordnas även medelst indirekt dagsljus via ett annat utrymme eller, om verksamhetens art det kräver, helt eller delvis medelst konstgjord belysning.

I en stadsplan kan tillåtas att arbetsrum helt eller delvis placeras under markytan. I detta fall skall vid planeringen av utrymmet fästas speciell uppmärksamhet vid tillräcklig ventilation, säkerhet i fråga om utrymningsvägar samt ändamålsenlig belysning och nödvändiga reservsystem.

Om arbetsutrymmen och planering av dem stadgas även i lagen om skydd i arbete (299/58).

80 §

Förvaltnings- och servicebyggnader för ett offentligrättsligt samfund samt sådana affärs- och servicelokaliteter till vilka alla med tanke på jämlikheten bör ha tillträde samt tomterna och byggnadsplatserna för dem skall lämpa sig även för sådana personers bruk vilkas förmåga att röra sig och i övrigt handla är begränsad.

Bostadshus och utrymmen i anslutning till boende skall med beaktande av byggnadens avsedda brukarantal, våningstal och övriga förhållanden uppfylla de krav som har ställts för oförhindrad rörelse.

81 §

Med bostadsrum avses rum som huvudsakligen är avsett för fortgående boende. Med arbetsrum avses rum som huvudsakligen är avsett för arbete, t.ex. butiker, kontorsrum samt utrymmen i fabriker och produktionslokaliteter.

I bostads- och affärshus kan finnas utrymmen som motsvarar byggnadens huvudsakliga ändamål och som inräknas i våningsytan trots att de inte uppfyller de stadganden och föreskrifter som gäller bostads- eller arbetsrum.

82 §

I Finlands byggbestämmelsesamling ingår föreskrifter och anvisningar som kompletterar kraven i 77-80 §§.

Om tillämpningen av byggbestämmelserna på ändringar och reparationer har stadgats i 15 § byggnadslagen.

83 §

Den som utarbetar en plan för byggande eller en specialplan skall ha utbildning och erfarenhet med hänsyn till planeringsuppgiftens art och de krav som den ställer inom det planeringsområde som uppgiften avser. Den som planerar bostadshus och bostadsutrymmen skall dessutom ha tillräcklig förtrogenhet med de krav som ställs på god bostadsplanering.

Ett enkelt byggnadsprojekt kan även planeras av en person som inte har den kompetens som anges i 1 mom. men som anses ha tillräckliga förutsättningar för att utföra planeringsuppgiftens.

84 §

Vad som stadgas i 9 och 9 a kap. gäller också i tillämpliga delar byggande utanför ett stadsplaneområde.

I 148 § stadgas om uppförande av tillfällig nybyggnad.

125 §

Vid behandlingen av en ansökan om byggnadslov skall byggnadsnämnden se till att byggnadsprojektet överensstämmer med gällande byggnadsplan. Dessutom skall övriga stadganden och bestämmelser om byggande och byggnadens närmaste omgivning beaktas.


5) att det finns det antal bilplatser samt områden för lekplatser och vistelse som ändamålet för byggnadsplatsens användning förutsätter, samt

6) att plan rörande byggnaden och dess utrymmeslösningar uppfyller i kapitel 9 a stadgade krav samt övriga på god byggnadsplanering ställda krav.


Vid tillämpning av stadgandena i 2 mom. skall särskild uppmärksamhet fästas vid att ett ändamålsenligt utnyttjande av befintliga byggnader främjas. Vad som stadgas i 2 mom. 5 punkten kan lämnas helt eller delvis utan tillämpning då tillstånd söks för mindre tillbyggnad eller för ändringar och reparationer.

134 §

Vad som stadgas i 9 och 9 a kap. samt i 98 § och 99 § 1 mom. liksom i 102-103 §§ gäller i tillämpliga delar även byggnadsplaneområden. I en byggnadsplan kan tillåtas att arbetsrum helt eller delvis placeras under markytan.

137 §

Vad som stadgas i 9 a kap. samt i 102, 120, 121, 124, 126, 127 och 129-132 a §§ samt i tillämpliga delar vad som stadgas i 122, 125, 128 och 133 §§ skall iakttas vid byggande utanför stadsplane-, byggnadsplane- eller strandplaneområden.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1994.

Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv (89/106/EEG)

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.