1150/1993

Utfärdat i Helsingfors den 1 december 1993

Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller statens yrkesläroanstalter, statens yrkespedagogiska lärarutbildningsinstitutioner, statens skolor för hör- och synskadade samt rörelsehindrade, skolan Helsingin ranskalais-suomalainen koulu och skolan Suomalais-Venäläinen koulu.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Undervisningen och sådana uppgifter som den förutsätter eller som hänger samman med den såsom förhör, utvärdering, handledning och granskning av lärdomsprov, studierådgivning, studieintyg, betyg över studieprestationer och examensbetyg är av utbildningsmässiga skäl avgiftsfria för ordinarie studerande inom den pedagogiska grundutbildning för lärare som ordnas av yrkespedagogiska lärarutbildningsinstitutionerna.

Om eleveravgifterna för studerande vid den grundläggande yrkesutbildning, den påbyggnadsutbildning, den läroavtalsutbildning som ordnas i form av utbildning på ungdomsstadiet, för de studerande vid skolan Helsingin ranskalais-suomalainen koulu och skolan Suomalais-Venäläinen koulu samt vid skolorna för höroch synskadade samt för rörelsehindrare stadgas särskilt.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka statens yrkesläroanstalter uppbär fasta avgifter är

) vitsord som privata studerande avläggs; på skolnivå 150 mark och på institutnivå och på yrkesinriktad högre nivå 250 mark, samt

2 inom grundläggande yrkesutbildning som ordnas i form av vuxenutbildning; terminsavgift på skolnivå 200 mark samt på institutnivå och på yrkesinriktat högre nivå 300 mark.

4 §
Prestationer enligt företagsekonomiska grunder

De prestationer som de i 1 § nämnda läroanstalterna prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) vidare- och påbyggnadsutbildning av lärare;

2) fristående kurser och utbildningsdagar,

3) produkter och tjänster som framställts eller uppkommit i samband med undervisningen,

4) beställda utredningar och undersökningar,

5) konsultation,

6) arbetsservice,

7) registerutskrifter om studerande mm.,

8) användning av läroanstalternas lokaler och utrustning,

9) fotokopior och andra avskrifter,

10) sändning och postning av handlingar och annat material samt

11) annan beställd service.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 1 december 1993

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Vik. äldre regeringssekreterare
Marjatta Lindqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.