1124/1993

Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 13 § samt 27 § 1 och 2 mom. arbetsordningen för riksdagen av den 19 december 1927,

av dessa lagrum 27 § 1 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut av den 30 oktober 1990 (1058/ 90) samt 27 § 2 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut av den 18 februari 1983 (377/83), samt

fogas till 27 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda riksdagsbeslut av den 18 februari 1983 och den 30 oktober 1990, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., samt efter 28 § en ny mellanrubrik och till arbetsordningen nya 28 a, 62 a och 62 b §§ som följer

13 §

Den som tidigare blivit vald till medlem i två utskott är berättigad att avsäga sig medlemskap i ytterligare utskott. Detsamma gäller den som blivit vald till medlem i ett utskott och till justeringsman. Riksdagen skall pröva om en utskottsmedlem av någon annan uppgiven orsak kan få befrielse från medlemskap i ett utskott eller från uppdraget som justeringsman.

27 §

Stora utskottet sammanträder i regel onsdagar.

Stora utskottets sammanträden för behandling av andra ärenden än integrationsärenden eller en redogörelse som avses i 53 § 3 mom. riksdagsordningen skall kungöras vid riksdagens plenum eller i tidningarna så som 31 § stadgar om kungörelse av riksdagens plenum. Dagordningen för ett sådant sammanträde skall dessutom, om möjligt, i god tid före varje sammanträde anslås på riksdagens anslagstavlor.


Stora utskottet kan på eget initiativ begära utlåtande av ett specialutskott om ett i stora utskottet föreliggande ärende som avses i 53 § 3 mom. riksdagsordningen.


Integrationsärenden
28 a §

Talmannen skall sända en skrivelse som avses i 54 a § riksdagsordningen till stora utskottet och bestämma att i allmänhet ett eller flera specialutskott skall ge utlåtande till stora utskottet om integrationsärendet inom den tid som stora utskottet vid behov utsätter. Remittering av en sådan skrivelse till utskott skall kungöras vid plenum.

Stora utskottet kan också på eget initiativ begära utlåtande av ett specialutskott om ett integrationsärende som remitterats till stora utskottet.

62 a §

Varje lagtima riksdag väljer inom sig sju representanter och lika många suppleanter till EES gemensamma parlamentarikerkommitte.

Valet förrättas av riksdagen, om den är enig om valet. Kan riksdagen inte komma överens om dem som skall väljas, förrättas valet av riksdagens elektorer. Är elektorerna inte eniga, skall valet förrättas med iakttagande av proportionellt valsätt.

Representanternas mandatperiod börjar så snart representanterna har valts och fortgår tills nytt val har förrättats.

Representanterna bildar Finlands delegation i EES gemensamma pariamentarikerkommitte. Delegationens medlemmar väljer bland sig en ordförande och en vice ordförande.

Talmanskonferensen fastställer ett reglemente för delegationen, där det förordnas om delegationens uppgifter, personal och berättelse som årligen skall avges till riksdagen.

62 b §

Riksdagen beslutar på framställning av talmanskonferensen om val av representanter i en ständig interparlamentarisk institution. Riksdagen beslutar samtidigt om representanternas mandatperiod och antal.

Beträffande valsätt och reglemente för de representanter som avses i 1 mom. iakttas i tillämpliga delar 62 a § 2 och 5 mom.


Dessa ändringar i arbetsordningen träder i kraft den 15 december 1993.

Helsingfors den 7 december 1993

På riksdagens vägnar


Ilkka Suominen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.