1119/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Lag om ändring av Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

upphävs i Regeringsformen för Finland 41 § 1 mom. och 87 § 7 punkten samt

ändras 40 § som följer:

40 §

Statsrådet verkställer presidentens beslut. På statsrådet ankommer de styrelse- och förvaltningsärenden i vilka beslut enligt denna regeringsform eller någon annan lag eller förordning skall fattas av statsrådet eller ett ministerium eller som inte på nämnda sätt har förbehållits presidenten eller uppdragits åt en lägre myndighet.

Ärenden som ankommer på statsrådet avgörs vid statsrådets allmänna sammanträde eller i det ministerium som saken gäller. Vid allmänt sammanträde avgörs vittsyftande och principiellt viktiga ärenden samt sådana andra ärenden vars betydelse kräver det. Om grunderna för organisering av beslutsbefogenheterna stadgas i övrigt i lag. Närmare stadganden om beslutsbefogenheterna utfärdas genom förordning.

Statsrådets allmänna sammanträde är beslutfört med fem medlemmar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 184/92
GrUB 11/93

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.