1108/1993

Utfärdat i Helsingfors den 3 december 1993

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om villkor gällande tillstånd för installering och reparation av trafikförnödenheter

Trafikministeriet har

upphävt i sitt beslut av den 21 augusti 1992 om villkor gällande tillstånd for installering och reparation av trafikförnödenheter (817/92) 21 § 3 och 5 mom.,

ändrat 1 och 3 §§ och 21 § 4 mom. samt

fogat till beslutet ett nytt 4 a kap. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Föreskrifterna i detta baslut gäller tillstånd som beviljas personer, samfund och inrättningar vilka utför reparation av bromssystem i lastbilar och bussar samt deras släpvagnar, såväl som montering och reparation av taxametrar och färdskrivare samt hastighetsbegränsare.

3 §
Reparationsarbeten som tillståndet berättigar till

1. Verkstäderna uppdelas i två grupper enligt följande:

a) innehavare av A-tillstånd har rätt att utföra alla slag av reparations-, service-, justerings- och ändringsingrepp i bromssystem inklusive låsfria bromssystem med dess regleranordningar samt att bromsanpassa fordonskombinationer, och

b) innehavare av B-tillstånd har rätt att utföra reparations-, service- och justeringsingrepp i bromssystem, dock inte att utföra anpassnings- och ändringsarbeten i bromssystem eller att serva och reparera låsfria bromssystems regleranordningar; innehavare av B-tillstånd har dock rätt att byta bromskraftregulator som känner lasten och justera den i enlighet med riktvärden som fordonets tillverkare har gett.

2. B-tillstånd berättigar tillståndshavare som idkar busstrafik och som har beviljats bromsreparationstillstånd före den 1 september 1992 och som i sitt bruk har anordningar som lämpar sig för testning av låsfria bromssystem att byta komponenter i låsfria bromssystem som hör till den egna fordonsparken.

4 a kap.

Hastighetsbegränsare

18 a §
Apparatur och direktiv

Den som utför montering, reparation och justering av hastighetsbegränsare skall för uppgiften ha behövlig teknisk apparatur och anvisningar som gäller dessa uppgifter och som har godkänts av någon av följande instanser:

a) tillverkaren av hastighetsbegränsare eller av denna befullmäktigad representant,

b) biltillverkaren eller av denna befullmåktigad representant eller

c) besiktningsman befullmäktigad av Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen.

18 b §
Personal

Den som ansvarar för monterings-, reparations- eller justeringsarbete skall ha sådan utbildning eller erfarenhet, som någon av de instanser som nämns i 18 a § anser tillräcklig.

18 c §
Utförande och bokföring av monterings- och reparationsarbeten

1. Den som erhåller tillstånd är berättigad att montera och reparera endast i tillståndet särskilt nämnda tillverkares hastighetsbegränsare.

2. Om montering, reparation eller justering av hastighetsbegränsare förutsätter att färdskrivarens plombering bryts, får innehavaren av ett sådant tillstånd innefattande plomberingsrätt som berättigar till montering, reparation och justering av hastighetsbegränsare i samband med dessa arbeten utföra ny plombering av färdskrivaren.

3. Uppgifterna om montering, reparation och justering av hastighetsbegränsare skall bokföras och ordnas fordonsvis.

4. Åtminstone följande uppgifter skall bokföras:

a) datum för montering, reparation eller justering,

b) bilens registernummer eller, om bilen inte har införts i registret, tillverkningsnummer,

c) däckens storlek, omkrets och lufttryck samt

d) ingreppet och det eventuella felet.

5. Uppgifter som gäller montering, reparation och justering av hastighetsbegränsare skall förvaras under de två år som följer på åtgärden.

18 d §
Begränsningar i verksamheten

Tillståndshavaren är inte berättigad att utföra montering, reparation och justering av hastighetsbegränsare i sådana bilar som är i tillståndshavarens ägo eller vilkas användning tillståndshavaren annars ansvarar för. Begränsningen gäller inte bilar som en bilfirma eller bilimportör äger och som är till salu eller utrustas för kundens bruk.

21 §
Ikraftträdande

4. Vad som stadgas i 13 § om förbud mot att den som erhåller tillstånd inte får utföra monterings-, justerings- eller reparationsarbeten på taxametrar i bilar som han äger eller innehar gäller även dem som erhållit tillstånd innan beslutet trätt i kraft. Detta hindrar dock inte den som erhållit tillstånd före den 1 september 1992 och för vars verksamhet taxibilisternas organisation svarar genom ett ägoförhållande att, enligt villkoren och begränsningarna i nämnda tillstånd som beviljats före den 1 september 1992, utföra monterings-, reparations- och justeringsarbeten på taxametrar i bilar som ägs eller innehas av taxibilister som hör till organisationen.


Detta beslut träder i kraft den 15 december 1993.

Bilaga XIII i EES-avtalet: rådets direktiv (6/92/EEG)

Helsingfors den 3 december 1993

Minister
Ilkka Kanerva

Överingenjör
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.