1089/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 november 1993

Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av den 13 december 1985 om verkställighet av valutalagen (955/85) bestämt följande:

Kapitel 1

Hemtagning av valuta

1 §

En valutamlännmg skall hemta sådana medel som nämns i 2 § statsrådets beslut (955/85) eller lämna uppgift om icke-hemtagna medel enligt Finlands Banks separata bestämmelser.

2 §

Medel i utländskt mynt hemtas genom att de överförs eller överlåts till en valutabank, en annan bank som sköter ärendet för valutabankens räkning eller Finlands Bank. Medel i finskt mynt hemtas genom att de överförs till Finland via en valutabank, en annan bank som sköter ärendet för valutabankens räkning eller Finlands Bank. Hemtagningsskyldigheten blir inte uppfylld, om medlen överförs eller överlåts till en valutabanks filialkontor i utlandet.

3 §

Då medel i utländskt mynt hemtas, erläggs till hemtagaren omedelbart full ersättning för den hemtagna valutan. Ersättningen erläggs enligt hemtagarens val antingen i finska mark eller genom kreditering av en valutainlännings konto i utländsk valuta i Finland.

4 §

Då medlen fritt kan överföras till Finland, skall de inom 30 dagar antingen hemtas eller uppgift lämnas om att de inte hemtagits.

5 §

En valutainlännig är inte skyldig att lämna uppgift om enskilda valulatransaktioner, om deras värde är högst 50 000 mark.

Medel på ett bankkonto i utlandet behöver inte hemtas och uppgift om medlen behöver inte lämnas, om deras värde är högst 50 000 mark.

Kapitel 2

Depositionsbankernas och övriga kreditinstituts kapitaltransaktioner och betalningsförmedling till utlandet

1 §

Finlands Bank övervakar valutariskerna i samband med depositionsbankernas och övriga kreditinstituts kapitaltransaktioner.

2 §

En depositionsbank och ett annat kreditinstitut som bedriver operationer i utländsk valuta skall innan verksamheten inleds tillställa Finlands Bank en utredning över den planerade verksamheten och riskkontrollsystemens tillräcklighet.

3 §

En depositionsbank och ett annat kreditinstitut, vars riskkontrollsystem av Finlands Bank konstaterats vara tillräckliga och som uppfyller de krav på verksamhetens omfattning och soliditet som Finlands Bank uppställt får rätt att bedriva operationer i utländsk valuta.

Omfattningen av verksamhetsfälten bestäms enligt depositionsbankens och det andra kreditinstitutets riskkontrollberedskap. Verksamhetsrätten är antingen valutabanksrättighet eller rätt till valutaverksamhet.

4 §

Ett kreditinstitut som fått valutabanksrättighet får för egen räkning förmedla betalningar från valutainlänningar till valutautlänningar.

Kapitel 3

Särskild uppgiftsskyldighet

1 §

En valutainlännig skall enligt Finlands Banks separata bestämmelser lämna Finlands Bank uppgift om följande valutatransaktioner:

a) betalningar till och från valutautlänningar

b) valutainlänningens fordringar på valutautlänningar, övriga medel i utlandet och skulder till valutautlänningar.

Kapitel 4

Ikraftträdande

1 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januar:

1994. Genom beslutet upphävs Finlands Banks beslut av den 2 november 1990 (985/90) om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen jämte ändringar.

Helsingfors den 30 november 1993

FINLANDS BANK


Sirkka Hämäläinen Direktionens ordförande


Kalevi Sorsa Direktionsmedlem

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.