1084/1993

Given i Helsingfors den 3 december 1993

Lag om ändring och temporär ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/92) 2 § 2 mom. 2 punkten, 3 § 2 mom. 1 punkten, 4 §, 5 § 2 mom. 1 punkten, 13 § 4 mom., 15 §, 22 § 2 mom., rubriken för och 1 mom. i 25 §, 26 och 35 §§ samt temporärt 3 § 1 mom. 4 punkten, samt

fogas till 2 § 2 mom. en ny 3 punkt, till 6 § ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 29 a § samt till 3 § 1 mom. temporärt en ny 5 punkt, som följer:

2 §
Fastighet

Denna lags stadganden om fastigheter tillämpas även


2) på outbrutet område som hör till fastighet,

3) på byggnadsmark som hör till samfällighet som avses i lagen om samfälligheter (758/89) eller samfälld skog som avses i lagen om samfällda skogar (37/91).


3 §
Fastigheter som är helt eller delvis befriade från skatt

Fastighetsskatt skall inte betalas


4) för allmänna vatten,

5) för Finlands nationalmuseums och Statens konstmuseums fastigheter, ej heller för operahuset i Helsingfors.

Fastighetsskatt skall inte heller betalas för en fastighet till den del den används

1) som torg, öppen plats, gata, byggnadsplaneväg, allmän väg, allmän spårtrafikled eller ett allmänt flygfälts rullbana,


4 §
Skattefrihet på grundval av internationella avtal

För en fastighet skall inte betalas skatt, om beskattningen strider mot föreskrifterna i ett internationellt avtal som binder Finland.

5 §
Ägare och innehavare som är likställd med ägare

Med innehavare som är likställd med ägare avses den som vid ingången av kalenderåret

1) har sådan ständig besittningsrätt till fastigheten som avses i 8 § 1 mom. 1 punkten förmögenhetsskattelagen (1537/92) eller


6 §
Ägarens skattskyldighet

Skyldig att betala skatt för byggnadsmark som avses ovan i 2 § 2 mom. 3 punkten är den samfällda förmån som avses i samma lagrum.

13 §

Den skatteprocentsats som avses i 1 mom. tillämpas inte på byggnader som hör till en härbärgeringsrörelse, vilken drivs som näringsverksamhet, ej heller på byggnader som används för härbärgeringsverksamhet som enbart bedrivs i samband med gårdsbruk.

15 §
Värdering av fastighet

Vid tillämpningen av denna lag anses som en fastighets värde det värde som enligt 11, 16-19 §§ samt 22-25 §§ förmögenhetsskattelagen samt de beslut som fattats med stöd av dessa lagrum beräknas för kalenderåret före det år då fastighetsskatten påförs. Värdet av en fastighet som hör till företagstillgångarna samt värdet av en fastighet som är fri från förmögenhetsskatt bestäms enligt samma grunder.

22 §
Verkställande av beskattning samt påförande och debitering av skatt

Fastighetsskatten påförs per kalenderår i hela mark så att den överskjutande delen lämnas obeaktad. Skatt påförs inte om beloppet av den skattskyldiges skatt skulle bli mindre än 100 mark. Fastighetsskatten debiteras före utgången av kalenderåret.

25 §
Skatteförhöjning, skatterättelse, rättelse av debitering, efterheskattning och följdändring

I fråga om skatteförhöjning, skatterättelse, rättelse av debitering, efterbeskattning och följdändring gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i beskattningslagen.


26 §
Sökande av ändring i skattebyråns och skattenämndens beslut

Enligt denna lag kan den skattskyldige eller den som på offentlig- eller privaträttslig grund är ansvarig för betalningen av skatten, liksom även kommunalombudet eller kommunstyrelsen i den kommun där fastigheten är belägen, söka ändring i påförandet eller debiteringen av skatten hos skattenämnden genom skriftligt rättelseyrkande. I ett beslut med anledning av rättelseyrkande söks ändring genom besvär hos länsrätten i det län till vars domkrets den skattebyrå som verkställt fastighetsbeskattningen hör.

I fråga om besvär, rättelseyrkande och handläggningen av dem gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i beskattningslagen.

29 a §
Ränta på belopp som återbärs

Om skatt återbärs till följd av skatterättelse, rättelse av debitering eller ändringssökande, betalas på det belopp som skall återbäras stadgad ränta från den dag skatten betalts till den dag den återbetalas.

35 §
Straffstadganden

Angående straffpåföljder gäller 121, 123, 124 och 124 a §§ beskattningslagen.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1993.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 1994. Lagens 3 § 2 mom. 1 punkten, 4 §, 25 § 1 mom., 26 och 29 a §§ tillämpas dock första gången redan vid fastighetsbeskattningen för 1993. Lagens 3 § 1 mom. 4 och 5 punkten tillämpas endast vid fastighetsbeskattningen för 1993.

RP 159/93
StaUB 56/93

Helsingfors den 3 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.