1072/1993

Given i Helsingfors den 3 december 1993

Avfallslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att stöda en hållbar utveckling genom att främja en förnuftig användning av naturtillgångarna samt genom att förebygga och bekämpa den fara och skada som avfall förorsakar hälsan och miljön.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller avfall, förhindrande av uppkomsten av avfall samt minskning av avfallets farliga eller skadliga egenskaper, främjande av återvinning av avfall, anordnande av avfallshantering i övrigt, förhindrande av nedskräpning samt förorening av marken, samt uppsnyggning och rengöring av nedskräpade och förorenade områden.

Denna lag tillämpas inte på avfall från explosiva varor enligt lagen om explosionsfarliga ämnen (263/53), kärnavfall enligt kärnenergilagen (990/87), radioaktivt avfall enligt strålskyddslagen (592/91) eller på avfall som placeras i havet med stöd av tillstånd enligt lagen om förhindrande av havsföroreningar (298/79).

Denna lag tillämpas inte heller på utsläpp av avfall i luften, vatten eller avlopp till de delar som därom stadgas eller bestäms i någon annan lag.

Närmare stadganden om lagens tillämpningsområde kan utfärdas genom förordning.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) avfall ett ämne eller föremål som innehavaren har kasserat eller avser eller är skyldig att

2) problemavfall avfall som på grund av en kemisk eller någon annan egenskap kan förorsaka hälsan eller miljön särskild fara eller skada,

3) avfallsproducent en fysisk eller juridisk person som utövar en verksamhet som ger upphov till avfall,

4) fastighetsinnehavare en ägare eller en med ägaren jämställd innehavare av en fastighet eller en innehavare av legorätt som besitter en fastighet,

5) verksamhetsarrangör en upprätthållare av en hamn eller en frilufts- eller snöskoterled eller en väghållare eller en innehavare av en järnväg,

6) avfallsinnehavare avfallsproducenten, fastighetsinnehavaren eller verksamhetsarrangören eller en annan fysisk eller juridisk person som innehar avfallet,

7) transportör en fysisk eller juridisk person som ansvarar för avfallstransporten för avfallsinnehavarens eller kommunens räkning,

8) avfallshantering insamling, transport, återvinning och behandling av avfall samt kontroll av sådan verksamhet och eftervård av behandlingsplatsen,

9) insamling uppsamling, sortering eller sammanblandning av avfall för transport eller egen återvinning eller behandling,

10) återvinning verksamhet vars syfte är att ta till vara och använda ett ämne eller den energi som ingår i avfallet,

11) behandling verksamhet vars syfte är att göra avfallet oskadligt eller slutdeponera det, samt med

12) tillsynsmyndighet länsstyrelsen och miljövårdsnämnden samt även andra myndigheter i den mån de har getts tillsynsuppgifter som stadgas eller bestäms i denna lag eller med stöd av den.

Vad som i denna lag stadgas om kommuner gäller även huvudstadsregionens samarbetsdelegation eller samkommuner till de delar som de har getts uppgifter som i denna lag eller med stöd av den stadgas eller bestäms för kommunerna.

2 kap.

Förhindrande av uppkomsten av avfall samt minskning av dess mängd och skadlighet

4 §
Allmän omsorgsplikt

I all verksamhet skall det i mån av möjlighet ses till att det uppkommer så lite avfall som möjligt och att avfallet inte förorsakar avfallshanteringen någon betydande olägenhet eller svårighet och inte hälsan eller miljön någon fara eller skada. Härvid skall i synnerhet

1) den som idkar produktion se till att råvaror används sparsamt i produktionen och att det i stället för råvaror används avfall,

2) den som tillverkar en produkt se till och den som importerar en produkt på motsvarande sätt försäkra sig om att produkten är hållbar, kan repareras och återanvändas eller återvinnas då den blir avfall och att produkten då den blir avfall inte förorsakar någon ovan avsedd fara, skada, olägenhet eller svårighet, samt

3) myndigheterna se till att de i sin egen verksamhet främjar fullgörandet av ovan nämnda skyldigheter och använder återvinningsbara produkter eller produkter som tillverkats av returråvaror.

5 §
Statsrådets allmänna föreskrifter

Statsrådet kan för verkställigheten av stadgandena i detta kapitel meddela allmänna föreskrifter om

1) märkningen av en produkt eller om information som skall fogas till den,

2) pant för en produkt eller premie som skall ges för återlämnandet av en produkt,

3) förbud, begränsningar eller villkor som gäller tillverkningen, importen, exporten, introduktionen på marknaden, förmedlingen, försäljningen, överlåtelsen eller användningen av en produkt, om det när den tillverkas, används eller tas ur bruk uppkommer avfall som har konstaterats eller som på goda grunder kan förväntas medföra någon betydande olägenhet eller svårighet för avfallshanteringen eller någon fara eller skada för hälsan eller miljön, samt

4) om andra med dessa jämförbara omständigheter som är nödvändiga för verkställigheten av internationella avtal som är bindande för Finland.

Då statsrådet meddelar en allmän föreskrift kan det samtidigt bestämma att upplysningar som är nödvändiga för föreskriftens verkställighet skall lämnas till myndigheterna om verksamheten, produkten eller avfallet.

3 kap.

Anordnande av avfallshantering

6 §
Allmän omsorgsplikt vid avfallshantering

Avfallshanteringen skall ordnas så att följande iakttas:

1) avfallsinnehavaren skall se till att avfallshanteringen ordnas, om inte något annat bestäms med stöd av 18 § 1 mom. 5 punkten, i syfte att förbättra avfallsåtervinningen och avfallshanteringen i övrigt eller förebygga eller bekämpa fara eller skada som avfallet förorsakar,

2) avfallet skall återvinnas, om det är tekniskt möjligt och om återvinningen inte föranleder oskäliga merkostnader jämfört med avfallshantering som ordnas på annat sätt,

3) i mån av möjlighet skall i första hand de ämnen och i andra hand den energi som ingår i avfallet återvinnas;

4) avfallet eller avfallshanteringen får inte förorsaka hälsan eller miljön någon fara eller skada,

5) i avfallshanteringen skall användas bästa ekonomiskt användbara teknik samt bästa möjliga metod för bekämpning av hälso- eller miljöskador,

6) avfall får inte överges eller hanteras okontrollerat,

7) olika typer av avfall skall insamlas och hållas avskilda från varandra i alla skeden av avfallshanteringen i den mån som det är nödvändigt, samt tekniskt och ekonomiskt möjligt, för att förhindra att hälsan eller miljön förorsakas fara eller skada eller för att avfallshanteringen skall kunna ordnas på behörigt sätt,

8) olika typer av problemavfall får inte blandas sinsemellan och inte med annat avfall eller andra ämnen, utom i det fall att det är nödvändigt med tanke på återvinningen eller behandlingen av avfallet och det kan göras utan att förorsaka hälsan eller miljön fara eller skada,

9) då sammanblandning har skett i strid mot det allmänna förbudet i 8 punkten skall separering ske, om det tekniskt och ekonomiskt är möjligt och om det är nödvändigt för att förhindra att hälsan eller miljön förorsakas fara eller skada,

10) avfallet skall behandlas på någon av de närmast belägna adekvata avfallsbehandlingsplatserna, samt

11) i mån av möjlighet skall avfallshanteringen planeras, ordnas och finansieras samt tillståndsförfarandena för avfallshantering tillämpas så att landet får ett lämpligt antal adekvata behandlingsplatser för olika typer av avfall som kräver olika behandling.

7 §
Ordnande av avfallsinsamling

Avfallsproducenten skall se till att avfallsinsamlingen ordnas.

Fastighetsinnehavaren skall dock sörja för att insamling av avfall som omfattas av ordnad avfallstransport anordnas. Avfallsproducenten skall föra avfallet till den insamlingsplats som anordnas av fastighetsinnehavaren.

En verksamhetsarrangör skall å sin sida se till att insamling av avfall som uppkommer på hans område eller utmed hans led ordnas.

Kommunen kan bestämma till vilken insamlingsplats avfallet skall föras för ordnad avfallstransport.

8 §
Ordnande av avfallstransport

Avfallsinnehavaren skall se till att avfallstransporten ordnas.

9 §
Avfallstransport

Den som transporterar avfall skall se till att avfallet transporteras på behörigt sätt och förs till den plats som avfallsinnehavaren har anvisat eller myndigheterna föreskrivit. Om avfallet inte tas emot på platsen, skall tranportören återbörda avfallet till innehavaren.

10 §
Ordnad avfallstransport

Kommunen skall antingen som egen verksamhet eller genom att anlita en sammanslutning eller en privat företagare ordna transport av avfall som uppkommit från bosättning samt av annat avfall än problemavfall som till beskaffenheten, sammansättningen och mängden kan jämföras med avfall från bosättning men som uppkommit inom industrin, servicesektorn eller någon annan verksamhet (kommunalt anordnad avfallstransport }. Kommunen kan låta den ordnade avfallstransporten omfatta även transport av annat avfall.

Avfallstransport som nämns i 1 mom. kan ordnas i kommunen eller en del av den genom kommunens beslut och på villkor som den närmare bestämmer även så att avfallsinnehavaren avtalar därom med transportören (avfallstransport enligt avtal ). Kommunens villkor kan gälla arten och beskaffenheten av det avfall som skall transporteras, det skäliga högsta pris enligt avfallsart som kan uppbäras för transporten liksom även det område där transportören skall erbjuda transportservice.

Kommunen kan besluta att avfallstransport som avses i 1 eller 2 mom. (ordnad avfallstransport ) inte ordnas inom ett område med besvärliga kommunikationer eller med fä avfallsinnehavare eller lite avfall att transportera, om transporten inte av hälso- eller miljövårdsskäl eller andra därmed jämförbara skäl skall anses nödvändig.

11 §
Anslutning till ordnad avfallstransport

En avfallsinnehavare skall ansluta sig till avfallstransport som ordnas inom området.

Kommunen kan dock besluta att anslutning till ordnad avfallstransport inte krävs, om avfallsmängden är exceptionellt liten och avfallsinnehavaren själv ordnar avfallshanteringen.

12 §
Återvinning och behandling av avfall

Avfallsinnehavaren skall se till att återvinning eller behandling av avfallet ordnas.

13 §
Kommunalt anordnad återvinning och behandling av avfall

Kommunen skall ordna återvinning eller behandling av avfall från bosättning samt av annat avfall än problemavfall som till beskaffenheten, sammansättningen och mängden kan jämföras med avfall från bosättning men som uppkommit inom industrin, servicesektorn eller någon annan verksamhet. Kommunen skall också ordna återvinning eller behandling av problemavfall från bosättning samt från jord- och skogsbruket, om det inte är fråga om en oskälig mängd. Kommunen kan även ordna återvinning eller behandling av annat avtal Kommunen kan bestämma att avfallet ska föras till av kommunen anordnad avfallsbehandling. Kommunen kan överlåta skötseln av avfallshanteringen enligt 1 mom. delvis eller helt på en sammanslutning eller en privat företagare.

Kommunen ansvarar också då för att de skyldighet som stadgas för den fullgörs.

14 §
Avfallshantering som fastighetsinnehavaren ordnar i andra hand

Om avfallsinnehavaren försummar sin skyldighet enligt 7, 8 eller 12 §, skall den fastighetsinnehavare som besitter den fastighet där avfallet har uppkommit eller som har tillåtit att avfallet förs till fastigheten se till att avfall hanteringen ordnas. Om fastighetsinnehavare byts ut efter att avfallet har förts bort från fastigheten, skall fastighetsägaren sörja för att avfallshantering enligt denna paragraf ordnas.

15 §
Överlämnande av avfall och mottagarens skyldighet

Avfall får överlämnas endast till en sådan mottagare som har godkänts eller anmälts vid ett tillståndsförfarande enligt 8 kap. Om sådant godkännande inte förutsätts i fråga om mottagaren, får avfallet emellertid också överlämnas till en sådan mottagare som har tillräcklig förutsättningar att se till att avfallshanteringen ordnas på behörigt sätt.

När avfall överlämnas så som stadgas i 1 mom., övergår skyldigheten att se till att avfallshanteringen ordnas på avfallsmottagaren. Skyldigheten övergår emellertid inte på en transportör som är antecknad i avfallsregistret enligt 49 § vid transport av avfall som inte omfattas av ordnad avfallstransport.

16 §
Samarbete mellan kommuner

Kommunerna skall enligt behov ordna i samarbete den avfallshantering som ankommer på dem.

Om samarbete mellan kommunerna behövs för att avfallshanteringen skall kunna ordnas enligt stadganden eller bestämmelser som ingår i denna lag eller som utfärdas med stöd av den, men kommunerna inte kommer överens om samarbetet, kan statsrådet ålägga kommunerna att samarbeta och bestämma villkoren för samarbetet.

17 §
Kommunala avfallshanteringsbestämmelser

Kommunen kan för att precisera verkställigheten av stadgandena i detta kapitel, eller allmänna föreskrifter som statsrådet meddelat med stöd av dem, meddela lokala allmänna bestämmelser om

1) insamling, sortering, förvaring, transport, vidareförmedling, återvinning eller behandling av avfall och om tekniska krav som gäller dessa funktioner,

2) åtgärder som behövs för att förhindra att hälsan eller miljön orsakas fara eller skada, samt om

3) tillsyn över avfallshanteringen.

Bestämmelserna skall delges offentligen så som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Bestämmelserna skall dessutom sändas till länsstyrelsen för kännedom.

18 §
Statsrådets allmänna föreskrifter om verkställigheten av stadgandena om anordnande av avfallshantering

Statsrådet kan för verkställigheten av stadgandena i detta kapitel meddela allmänna föreskrifter om

1) insamling, märkning, sortering, förvaring, transport, vidareförmedling, återvinning eller behandling av avfall och om de tekniska krav som gäller dessa funktioner,

2) åtgärder som behövs för att förhindra att hälsan eller miljön orsakas fara eller skada,

3) kontroll och tillsyn,

4) den identifieringsblankett som behövs för identifieringen av problemavfall och för övervakningen av transporten och om blankettens användning,

5) skyldighet för den som tillverkar, importerar, introducerar på marknaden, förmedlar, säljer, överlåter eller använder en produkt att antingen helt eller delvis sörja för anordnandet av avfallshanteringen eller svara för de kostnader som den förorsakar samt skyldighet för avfallsproducenten att föra avfallet till avfallshantering som anordnas på detta sätt, samt om

6) andra med dessa jämförbara omständigheter som är nödvändiga för verkställigheten av stadgandena i detta kapitel.

Då statsrådet meddelar en allmän föreskrift kan det samtidigt bestämma att sådana upplysningar om avfallet eller avfallshanteringen som är nödvändiga för tillsynen över föreskriftens verkställighet skall lämnas till myndigheterna.

4 kap.

Nedskräpning samt förorening av marken

19 §
Nedskräpningsförbud

Skräp, smuts eller en maskin, en anordning, ett fordon, ett fartyg eller något annat kasserat föremål får inte lämnas i miljön så att det kan förorsaka hälsan någon fara eller skada, osnygghet, förfulning av landskapet, minskad trivsel eller någon annan liknande risk eller olägenhet (nedskräpningsförbud).

20 §
Skyldighet att snygga upp ett nedskräpat område

Den som har skräpat ned är skyldig att snygga upp det nedskräpade området. Som nedskräpare betraktas även en arrangör av en nöjes- eller annan liknande tillställning, ifall omgivningen blir nedskräpad till följd av tillställningen.

Om det inte kan utredas vem som har skräpat ned eller om han inte anträffas eller om han försummar sin uppsnyggningsskyldighet och det är fråga om ett allmänt eller privat vägområde eller vägens sidoområde eller biområde, ett järnvägsområde, ett område med en allmän frilufts- eller snöskoterled, ett allmänt frilufts- eller rekreationsområde eller ett därmed jämförbart område som är avsett för allmänt bruk eller ett område för vilket har fastställts stads-, byggnads- eller strandplan, är innehavaren av det nedskräpade området och på ett område med en allmän frilufts- eller snöskoterled upprätthållaren av leden skyldig att snygga upp området.

Om skyldigheten att rengöra gator och byggnadsplanevägar stadgas särskilt.

21 §
Förordnande om uppsnyggning av ett nedskräpat område

Miljövårdsnämnden kan bestämma att nedskräparen eller någon annan som är skyldig att snygga upp skall snygga upp ett nedskräpat område.

Om det inte kan utredas vem som har skräpat ned eller om han inte anträffas eller om han försummar sin uppsnyggningsskyldighet och det inte är fråga om ett område som nämns i 20 § 2 mom., kan miljövårdsnämnden bestämma att områdets innehavare skall snygga upp det nedskräpade området, under förutsättning att uppsnyggningsskyldigheten inte kan anses oskälig. Om det är fråga om ett område i kommunens besittning, kan länsstyrelsen bestämma att kommunen skall snygga upp det nedskräpade området.

Om någon annan sådan innehavare av ett nedskräpat område som avses i 2 mom. än kommunen försummar sin uppsnyggningsskyldighet eller om uppsnyggningsskyldigheten skall anses oskälig, kan länsstyrelsen bestämma att kommunen skall snygga upp området.

22 §
Förbud mot förorening av marken och anmälan om förorening

I marken får inte lämnas, utsläppas eller placeras avfall eller något annat ämne så att följden är en sådan försämring av markens kvalitet som kan förorsaka hälsan eller miljön någon fara eller skada, en ansenlig minskning av trivseln eller kränkning av något annat allmänt eller enskilt intresse (förbud mot förorening av marken).

Den vars verksamhet är ägnad att förorsaka förorening av marken är skyldig att se till att tillräckligt effektiva åtgärder vidtas för att förhindra att avfall eller något annat ämne hamnar i marken med ovan nämnda påföljder.

Om marken förorenas, skall den vars verksamhet har förorsakat föroreningen utan dröjsmål underrätta miljövårdsnämnden om det.

23 §
Skyldighet att rengöra förorenad mark

Den som har utövat verksamhet som har förorsakat eller kan förorsaka förorening av marken skall enligt behov utreda rengöringsbehovet eller tillståndet hos området. Om utredningen visar att marken är förorenad, skall den som förorsakat föroreningen vid behov rengörs området så att det försätts i ett sådant tillstånd att det inte längre förorsakar någon fara, skada eller annan påföljd enligt 22 § 1 mom.

Om det inte kan utredas vem som har orsakat föroreningen eller om han inte anträffas eller om han försummar sin rengöringsskyldighet och den verksamhet som förorsakat föroreningen har skett med områdesinnehavarens samtycke eller vetskap eller denne har känt till eller borde ha känt till områdets skick då han skaffade det, skall innehavaren av del förorenade området vidta de åtgärder som avses i 1 mom.

Om innehavaren av ett förorenat område i ett fall som avses i 2 mom. inte skäligen kan åläggas att rengöra det förorenade området, skall kommunen på motsvarande sätt utreda rengöringsbehovet hos området och rengöra det.

24 §
Förordnande om rengöring av ett förorenat område

Länsstyrelsen kan enligt 23 § bestämma att den som har förorsakat föroreningen eller innehavaren av det förorenade området eller kommunen skall utreda rengöringsbehovet hos området och rengöra det samt meddela de föreskrifter och anvisningar som behövs för detta.

25 §
Upplysningsskyldighet angående ett förorenat område

Den som säljer eller annars överlåter eller arrenderar ut ett markområde är skyldig att ge områdets nya innehavare tillgängliga upplysningar om vilken verksamhet som har utövats på området och vilket avfall eller vilka ämnen som finns på området samt om marken har konstaterats vara förorenad eller om det i marken finns avfall eller ämnen som kan förorsaka förorening av marken.

26 §
Statsrådets allmänna föreskrifter om verkställigheten av stadgandena om nedskräpning samt förorening av marken

Statsrådet kan för verkställigheten av stadgandena i detta kapitel meddela allmänna föreskrifter om

1) åtgärder som behövs för att förhindra förorening av marken enligt 22 § 1 och 2 mom.,

2) de största tillåtna halterna av skadliga ämnen i marken eller om andra skadliga egenskaper som kan godkännas vid olika markanvändningsändamål,

3) bedömning av hur pass förorenad marken är eller rengöringsbehovet hos ett förorenat markområde,

4) isolering av ett förorenat markområde för att förhindra att föroreningen sprids, kontroll och övervakning av området samt om de tekniska krav som skall ställas på rengöringsåtgärderna och om rengöringsmetoder, samt om

5) andra med dessa jämförbara omständigheter som är nödvändiga för att förhindra förorening av marken eller för rengöring av ett förorenat område.

5 kap.

Kostnadsansvar och finansiering

27 §
Avfallsinnehavarens kostnadsansvar

Avfallsinnehavaren eller föregående innehavare svarar för de kostnader som föranleds av avfallet, om inte något annat bestäms med stöd av 18 § 1 mom. 5 punkten.

28 §
Kommunal avfallsavgift

Kommunen har rätt att bära upp en avfallsavgift för täckande av de kostnader som den av kommunen anordnade avfallshanteringen samt uppgifterna i anslutning därtill åsamkar kommunen. Avfallsavgiften kan bestå av en eller flera avgifter.

För behandlingen av avfall skall uppbäras en avgift som täcker åtminstone de kostnader som föranleds av inrättandet, användningen, urbruktagandet och eftervården av behandlingsplatser.

29 §
Bestämningsgrunderna för kommunal avfallsavgift

De allmänna grunderna för bestämmande av avfallsavgiften är avfallets art, beskaffenhet och mängd samt antalet avhämtningar. Som grunder får dessutom beaktas insamlings- och transportförhållandena på fastigheten och uppsamlingsområdet, användningen av kommunens insamlingsmateriel samt transportsträckan då avfallet transporteras som enskild transport.

Om avfallets mängd eller beskaffenhet inte utan svårighet kan utredas på ett tillförlitligt sätt eller om det för miljövården eller anordnandet av avfallshanteringen är nödvändigt, kan som bestämningsgrund för avfallsavgiften också användas fastighetens våningsyta, antalet personer eller någon annan motsvarande grund.

30 §
Bestämmande av kommunal avfallsavgift

En taxa som i detalj utvisar grunderna för bestämmande av avfallsavgiften skall antas av kommunen. Taxan skall antas så att avfallsavgiften uppmuntrar till en minskning av avfallets mängd och skadlighet samt till återvinning av avfall.

Om avfallsavgiften enligt taxan måste anses oskäligt stor eller liten, kan avgiften bestämmas så att den avviker från taxan.

I enskilda fall kan grunderna för avgiften bestämmas oberoende av taxan.

Då avfallsavgiften bestäms på ett avvikande sätt eller då den bestäms oberoende av taxan skall avgiftsgrunderna vara objektiva och skäliga.

31 §
Skyldighet att betala kommunal avfallsavgift

En avfallsinnehavare eller den föregående innehavaren, vars avfall tas om hand av kommunen, är skyldig att betala avfallsavgift.

Om kommunen ordnar återvinning eller behandling av avfall, men inte transporten, kan avfallsavgiften uppbäras hos transportören.

32 §
Anmärkning mot kommunal avfallsavgift

Den betalningsskyldige har rätt att inom 14 dagar från det debetsedeln mottogs framställa anmärkning hos den kommunala myndighet som beslutar om bestämmandet och debiteringen av avfallsavgiften. Med anledning av anmärkningen skall ett beslut fattas och en ny debetsedel sändas till den betalningsskyldige.

33 §
Betalning och återbäring av kommunal avfallsavgift

Avfallsavgiften betalas till kommunen. Kommunen kan också bestämma att avgiften betalas till en sammanslutning eller en företagare som verkar för kommunens räkning.

Avfallsavgiften skall, oberoende av ändringssökande, betalas inom den tid som anges på debetsedeln eller på den nya debetsedel som utfärdats med anledning av en anmärkning. Betalas inte avgiften inom utsatt tid, skall på det förfallna beloppet erläggas en årlig ränta om 16 procent räknat från förfallodagen.

Om avfallsavgiften avlyfts eller nedsätts med anledning av ändringssökande, skall kommunen återbära det överbetalda beloppet jämte årlig ränta från inbetalningsdagen till återbetalningsdagen enligt den lägsta diskontoräntesats som Finlands bank tillämpar sistnämnda dag.

34 §
När stadgandena om kommunal avfallsavgift inte skall tillämpas

Stadgandena om kommunal avfallsavgift tillämpas inte till de delar som skötseln av återvinningen eller behandlingen av avfallet har överlåtits på en sammanslutning eller en företagare enligt 13 § 2 mom.

35 §
Statens deltagande i avfallshanteringsarbete

Om avfall i miljön eller ett annat kasserat föremål eller ämne medför fara, skada eller någon annan påföljd som nämns i 19 § eller 22 § 1 mom. och det arbete eller den åtgärd som behövs för att förebygga eller avlägsna denna har orsakat eller kan orsaka kostnader för kommunens avfallshantering som måste anses vara oskäliga, kan vatten- och miljödistriktet, efter att ha avtalat därom med kommunen, enligt statsbudgeten utföra eller låta utföra ett arbete eller vidta eller låta vidta en åtgärd i form av avfallshanteringsarbete eller annars delta i de kostnader som avses ovan.

6 kap.

Myndigheter

36 §
Centralförvaltning

Miljöministeriet leder, styr och utvecklar skötseln av de uppgifter som avses i denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.

Vatten- och miljöstyrelsen övervakar iakttagandet av de stadganden och bestämmelser om import, export och transitering av avfall genom Finskt territorium (internationell avfallstransport) som utfärdas i denna lag och med stöd av den.

37 §
Regionala förvaltningsmyndigheter

Länsstyrelsen styr och utvecklar skötseln i länet av de uppgifter som avses i denna lag och i de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den samt övervakar att dessa stadganden och bestämmelser iakttas.

Om länsstyrelsens samt vatten- och miljödistriktets uppgifter vid tillsynen i fråga om miljötillstånd stadgas i lagen om miljötillståndsförfarande (735/91).

38 §
Kommunala myndigheter

Kommunens miljövårdsnämnd övervakar att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas i kommunen.

Om den kommunala miljötillståndsmyndighetens uppgifter vid tillsynen i fråga om miljötillstånd stadgas i lagen om miljötillståndsförfarande.

39 §
Andra myndigheter

Iakttagandet av de stadganden och bestämmelser som utfärdas i denna lag och med stöd av den om internationella avfallstransporter samt om import och export av en produkt enligt 5 § 1 mom. övervakas även av tullverket.

Då statsrådet meddelar en allmän föreskrift enligt 5, 18 eller 26 § kan statsrådet bestämma att även någon annan statlig myndighet skall delta i tillsynen över att föreskriften iakttas.

7 kap.

Avfalls- och avfallshanteringsplanering

40 §
Riksomfattande avfallsplan och länets avfallsplan

För skötseln och utvecklandet av de uppgifter som stadgas och bestäms i denna lag och med stöd av den skall miljöministeriet och länsstyrelsen göra upp en plan för avfall och avfallshantering (riksomfattande avfallsplan och länets avfallsplan).

I avfallsplanen skall presenteras uppgifter om nuläget beträffande avfallet och avfallshanteringen samt utvecklingsmålen och de åtgärder som behövs för att nå dem.

Miljöministeriet kan bestämma att den del av den riksomfattande avfallsplanen som gäller avfallstransporter skall vara bindande.

41 §
Kommunens uppgifter vid uppgörandet av avfallsplaner

Kommunen skall lämna länsstyrelsen och länsstyrelsen i sin tur miljöministeriet de uppgifter om avfall som uppkommer i kommunen, om anordnandet av och tillsynen över avfallshanteringen samt om utvecklingsmål gällande dessa som behövs för uppgörandet av avfallsplanen.

8 kap.

Tillståndsförfaranden

42 §
Avfallstillstånd

För sådan återvinning eller behandling av avfall som sker i en anläggning eller yrkesmässigt och för yrkesmässig insamling av problemavfall samt för annan verksamhet som är av betydelse för avfallshanteringen och om vilken stadgas närmare genom förordning krävs tillstånd (avfallstillstånd).

Ansökan om avfallstillstånd behandlas i den ordning som stadgas i lagen om miljötillståndsförfarande.

43 §
Undantag från skyldigheten att söka avfallstillstånd

Utan avfallstillstånd får avfall återvinnas, eller annat avfall än problemavfall behandlas på den plats där det har uppkommit, i en anläggning eller yrkesmässigt, om statsrådet med stöd av 18 eller 26 § har meddelat allmänna föreskrifter om återvinningen eller behandlingen i fråga och samtidigt bestämt att avfallstillstånd inte behövs.

Utan avfallstillstånd får avfall återvinnas eller behandlas i en anläggning eller yrkesmässigt även i försökssyfte för utrönandet av verkningarna eller användbarheten av sådan verksamhet eller någon annan därmed jämförbar omständighet. Anmälan om verksamhet i försökssyfte skall i god tid innan verksamheten inleds göras till miljövårdsnämnden som vid behov kan meddela föreskrifter eller anvisningar om verksamheten för att förhindra att hälsan eller miljön orsakas fara eller skada eller förbjuda sådan verksamhet.

44 §
Beviljande av avfallstillstånd

Avfallstillstånd beviljas,

1) om verksamheten uppfyller de krav som stadgas och bestäms i denna lag eller med stöd av den,

2) om den som utövar återvinnings- eller behandlingsverksamhet eller insamling av problemavfall är tillräcklig solvent med beaktande av verksamhetens omfattning, karaktär och de föreskrifter som meddelas för verksamheten eller om det för behandlingen eller insamlingen av problemavfall eller vid behov för återvinningen i motsvarande mån har upptagits en tillräcklig ansvarsförsäkring eller ställts någon annan tillräcklig säkerhet, samt

3) om den som utövar återvinnings- eller behandlingsverksamhet eller insamling av problemavfall har tillgång till tillräcklig sakkunskap.

Avfallstillstånd beviljas antingen tills vidare eller av särskilda skäl för viss tid. Tillståndet kan begränsas till återvinning eller behandling av endast vissa typer av avfall eller till insamling av vissa typer av problemavfall. I ett tillstånd som gäller behandling av avfall kan behandlingen av avfall från ett visst område prioriteras. I ett tillstånd som gäller insamling av problemavfall kan den avfallsmängd som hålls i lager begränsas.

I avfallstillståndet kan utfärdas nödvändiga bestämmelser om avfall och avfallshantering, om åtgärder som behövs för att förhindra hälso- och miljöskador på grund av avfallet samt om kontroll och tillsyn.

45 §
Godkännande av internationella avfallstransporter

Avfall som anges i beslut av miljöministeriet (internationellt övervakat avfall ) får inte importeras, exporteras eller transiteras genom finskt territorium, om inte anmälan om detta har gjorts till vatten- och miljöstyrelsen så som närmare stadgas genom förordning.

Vatten- och miljöstyrelsen skall med anledning av anmälan fatta ett beslut där den kan ställa upp villkor för en internationell avfallstransport för att säkerställa att den internationella avfallstransporten har ordnats så som denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den förutsätter och att transporten sker enligt Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av riskavfall (FördrS 45/92) eller enligt arrangemang som konventionen tillåter.

Vatten- och miljöstyrelsen skall förbjuda en internationell avfallstransport, om den inte uppfyller kraven i 2 mom. eller om den strider mot den riksomfattande avfallsplanen.

Vatten- och miljöstyrelsen kan meddela anvisningar om tillämpningen av stadgandena och bestämmelserna om internationella avfallstransporter.

46 §
Ändring och avslutande av verksamhet för vilken avfallstillstånd har beviljats

För en väsentlig utvidgning eller ändring av verksamhet för vilken avfallstillstånd har beviljats krävs tillstånd. Om sökande och beviljande av sådant tillstånd gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om avfallstillstånd. Tillståndsmyndigheten skall utan dröjsmål underrättas om väsentliga inskränkningar i verksamheten eller om att verksamheten upphör eller om byte av verksamhetsidkare.

47 §
Ändring av avfallstillstånd och beslut om internationell avfallstransport

Avfallstillstånd eller beslut om internationella avfallstransporter kan ändras på initiativ av den myndighet som beviljat tillståndet eller meddelat beslutet, om omständigheterna har ändrats väsentligt eller om det visar sig att den fara eller skada som verksamheten förorsakar är väsentligt större än vad som väntats eller om grunderna för tillståndet eller beslutet senare annars konstateras ha varit väsentligt annorlunda än vad som har förutsatts då tillståndet beviljades eller beslutet gavs. Tillståndet eller beslutet kan också ändras, om det är nödvändigt för verkställigheten av internationella fördrag som är förpliktande för Finland. En ändring av ett tillstånd eller beslut skall i tillämpliga delar behandlas på samma sätt som när ett tillstånd beviljas eller ett beslut meddelas.

48 §
Återkallande av avfallstillstånd eller beslut om internationell avfallstransport

Ett avfallstillstånd eller ett beslut om en internationell avfallstransport kan av den myndighet som beviljat tillståndet eller meddelat beslutet återkallas för viss tid eller helt, om någon väsentlig förutsättning för tillståndet eller beslutet inte längre uppfylls eller om stadganden eller bestämmelser har överträtts så att verksamheten förorsakar väsentlig fara eller skada för hälsan eller miljön.

49 §
Anmälan om verksamhet till avfallsregistret

Till länsstyrelsen skall för införande i avfallsregistret enligt 70 § göras anmälan om

1) sådan återvinning eller behandling av avfall som sker i en anläggning eller yrkesmässigt och som enligt 43 § inte kräver avfallstillstånd,

2) yrkesmässig transport av avfall, samt om

3) yrkesmässig insamling av annat avfall än problemavfall.

Anmälan skall innehålla tillräckliga uppgifter om verksamheten och utövaren. Anmälan skall göras minst en månad innan verksamheten inleds.

Om det inträffar en väsentlig ändring i den verksamhet som nämns i anmälan eller om verksamheten upphör, skall länsstyrelsen omedelbart underrättas om detta.

50 §
Länsstyrelsens bestämmelser på grund av anmälan

Länsstyrelsen kan vid behov för anordnandet av avfallshanteringen utförda bestämmelser om vilka åtgärder anmälaren skall vidta eller vad som i övrigt skall iakttas, om det på grundval av anmälarens verksamhet eller annars finns grundad anledning att misstänka att verksamheten inte uppfyller vad som stadgas eller bestäms i denna lag eller med stöd av den.

9 kap.

Inhämtande av information, kontroll och tillsyn

51 §
Skyldighet att inhämta information och bokföringsskyldighet

Den som idkar produktion och den som tillverkar eller importerar en produkt skall tillräckligt väl känna till det avfall som produktionen eller produkten ger upphov till, dess hälso- och miljökonsekvenser samt sätten att minska avfallets mängd och skadlighet liksom även avfallshanteringen och möjligheterna att utveckla produktionen eller produkten så att avfallets mängd och skadlighet minskar.

Avfallsinnehavaren skall tillräckligt väl känna till mängden och arten av det avfall han innehar, dess beskaffenhet och ursprung, de egenskaper hos avfallet som är av betydelse för avfallshanteringen samt hälso- och miljökonsekvenserna av avfallet.

Den som har avfallstillstånd och den som producerar problemavfall, med undantag av hushållen, och den som yrkesmässigt transporterar problemavfall skall föra bok över mängden och arten av det avfall som uppkommer, insamlas, lagras eller mellanlagras, transporteras, återvinns eller behandlas i hans verksamhet, över dess beskaffenhet och ursprung samt, då han för avfallet någon annanstans från den plats där det har uppkommit, även över leveransplatsen och leveransdatumet samt över transport- och återvinnings- eller behandlingssättet.

Tillsyns- eller tillståndsmyndigheten kan i enskilda fall och miljöministeriet allmänt meddela föreskrifter och anvisningar om hur skyldigheten att inhämta information och bokföringsskyldigheten skall fullgöras.

52 §
Myndigheternas rätt till information

Tillsynsmyndigheten samt miljöministeriet och kommunen har rätt att av avfallsinnehavaren eller någon annan som ordnar avfallshantering eller den som är skyldig att snygga upp eller rengöra ett nedskräpat eller förorenat område på begäran få de upplysningar som behövs för tillsynen över att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas eller för skötseln av sina uppgifter. Tillsynsmyndigheten och miljöministeriet har också rätt att av den som idkar produktion och den som tillverkar eller importerar en produkt på begäran få de uppgifter om produktionen som behövs för verkställigheten av denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den samt om de ämnen som används i produktionen och om de produkter som tillverkas eller importeras liksom även om det avfall som de ger upphov till och om avfallshanteringen.

Tillsynsmyndigheten och miljöministeriet har rätt att av en annan myndighet få de upplysningar och handlingar som de behöver för sin verksamhet.

53 §
Internationellt informationsutbyte

Tillsynsmyndigheten och miljöministeriet får lämna uppgifter som förutsätts av internationella fördrag som är förpliktande för Finland till de utländska organ, internationella organisationer och samarbetsstater som avses i konventionerna.

54 §
Kontrollrätt

Tillsynsmyndigheten eller en person som den utsett har för tillsynen över att denna lag och de stadganden eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas rätt att företa kontroller på andra ställen än i bostäder samt att för kontrollen få nödvändiga uppgifter, se nödvändiga handlingar, göra nödvändiga mätningar eller undersökningar samt ta de prov av skälig storlek som är nödvändiga för undersökningarna. Innan åtgärderna vidtas skall ställets innehavare beredas tillfälle att bli hörd, om inte ändamålet med kontrollen förutsätter något annat.

Tillsynsmyndigheten kan bestämma att innehavaren av ett kontrollerat ställe skall betala de skäliga kostnader som föranletts av mätningarna eller undersökningarna. Innehavaren av ett kontrollerat ställe skall underrättas om mätnings- eller undersökningsresultaten.

55 §
Exceptionella situationer

Om avfall förorsakar direkt och uppenbar fara eller skada för hälsan eller miljön eller avfall uppstår på grund av en olyckshändelse, en produktionsstörning eller någon annan därmed jämförbar situation eller som följd av en engångsåtgärd så att det förutsätter särskilda åtgärder inom avfallshanteringen, skall avfallsinnehavaren utan dröjsmål underrätta miljövårdsnämnden om det.

Miljövårdsnämnden kan i fall som avses i 1 mom. utfärda bestämmelser om avfall och avfallshantering eller, om det är fråga om verksamhet som förorsakar allvarlig fara eller skada, bestämma att verksamheten skall avbrytas eller begränsas eller ändras så att den uppfyller de krav som stadgas och bestäms i denna lag och med stöd av den. Om det är fråga om en situation som förorsakar direkt och uppenbar fara eller skada eller om en nödsituation, kan miljövårdsnämnden på de villkor den bestämmer godkänna även en nödvändig temporär avvikelse från de stadganden och bestämmelser som utfärdas i denna lag eller med stöd av den.

Om saken inte tillåter dröjsmål har en av miljövårdsnämnden utsedd tjänsteinnehavare rätt att utfärda en bestämmelse enligt 2 mom. som genast skall iakttas. Tjänsteinnehavaren skall då utan dröjsmål föra saken till miljövårdsnämnden för avgörande.

56 §
Handräckning

Polisen och tullmyndigheterna skall vid behov ge tillsynsmyndigheten handräckning vid tillsynen över iakttagandet av denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.

10 kap.

Tvångsmedel och påföljder

57 §
Förbud, begränsningar och andra bestämmelser

Om denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den överträds vid avfallshantering eller vid någon annan verksamhet som avses i denna lag, kan tillsynsmyndigheten förbjuda gärningsmannen att fortsätta eller upprepa det förfarande som strider mot stadgandena eller bestämmelserna och förelägga den som överträtt stadgandena eller bestämmelserna att inom utsatt tid fullgöra sin skyldighet samt bestämma om temporära åtgärder gällande avfallet eller produkten. Kostnaderna för dessa åtgärder betalas av den som har handlat i strid med stadgandena eller bestämmelserna.

Om en produkt inte uppfyller de krav som ställs i denna lag eller med stöd av den, kan miljöministeriet

1) bestämma att sådana ändringar skall företas i produkten att den uppfyller ovan nämnda krav samt att det skall visas att ändringarna har företagits,

2) temporärt eller permanent förbjuda tillverkning, import, förmedling, försäljning, överlåtelse eller användning av produkten eller bestämma att nödvändiga åtgärder skall vidtas angående en produkt som redan har släppts ut på marknaden på detta sätt, samt

3) bestämma att produkten skall behandlas eller återvinnas som avfall.

58 §
Vite samt hot om tvångsutförande och avbrytande

Länsstyrelsen eller miljövårdsnämnden kan förstärka ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundval av denna lag eller ett stadgande eller en bestämmelse som utfärdas med stöd av den med vite eller hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts eller förbjuds.

I frågor som gäller vite samt hot om tvångsutförande och avbrytande tillämpas i övrigt viteslagen (1113/90).

59 §
Anhängiggörande

Den som har lidit skada har rätt att göra ett ärende som gäller förbud, föreskrifter, vite eller hot om tvångsutförande eller avbrytande enligt 21 och 24 §§ samt 57 § 1 mom. anhängigt i miljövårdsnämnden eller vid länsstyrelsen, om avsikten med anhängiggörandet är att förhindra miljöförstöring, nedskräpning eller förorening av marken eller att ett förstört, nedskräpat eller förorenat område snyggas upp eller rengörs.

En registrerad förening, vars syfte enligt stadgarna är att främja miljövården, en trivsam boendemiljö, miljöhälsovården eller annars en hållbar utveckling har inom sitt verksamhetsområde likaså rätt att anhängiggöra ett annat ärende enligt 1 mom. än ett sådant som är av ringa betydelse.

60 §
Avfallsförseelse

Den som avsiktligen eller av grov oaktsamhet

1) bryter mot förbud som nämns i 5 §, 6 § 1 mom. 6 eller 8 punkten, 7 § 4 mom., 13 § 1 mom., 17-19 §§, 22 § 1 mom., 26 §, 43 § 2 mom., 44 § 2 eller 3 mom., 45 § 2 eller 3 mom., 50 §, 55 § 2 eller 3 mom. eller 57 § eller mot förbud eller bestämmelser som utfärdas med stöd av nämnda stadganden eller

2) försummar skyldigheter som nämns i 7-9 §§, 11 § 1 mom., 12 eller 14 §, 15 § 1 mom., 20 § 1 eller 2 mom., 21 §, 22 § 2 eller 3 mom., 23-25 §§, 42 § 1 mom., 43 § 2 mom., 45 § 1 mom., 46 och 49 §§, 51 § 3 mom. eller 55 § 1 mom.,

skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag, för avfallsförseelse dömas till böter.

För ringa överträdelse av det nedskräpningsförbud som nämns i 19 § kan polisen påföra ordningsbot till ett belopp som stadgas genom förordning. Om ordningsbot gäller i övrigt ordningsbotslagen (66/83) eller i stadganden som utfärdas med stöd av den.

61 §
Avfallsbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet handlar i strid med ett stadgande som nämns i 60 § 1 mom. eller ett förbud eller en bestämmelse som utfärdas med stöd av det så att hans förfarande är ägnat att förorsaka hälsan eller miljön fara eller skada, skall för avfallsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För avfallsbrott döms även den som importerar, exporterar eller genom finskt territorium transiterar internationellt övervakat avfall i strid med denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den eller den internationella konvention som nämns i 45 § 2 mom. och sålunda att gärningen förorsakar sådan fara eller skada som avses i 1 mom. eller i nämnda konvention.

Försök till uppsåtligt brott är straffbart.

62 §
Grovt avfallsbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet handlar i strid med ett stadgande som avses i 60 § 1 mom. eller ett förbud eller en bestämmelse som utfärdas med stöd av det eller som handlar på ett sätt som nämns i 61 § 2 mom. så att hans förfarande är ägnat att förorsaka hälsan eller miljön allvarlig fara skall för grovt avfallsbrott dömas till fängelse i minst sex månader och högst sex år.

Försök till uppsåtligt brott är straffbart.

63 §
Brott mot tystnadsplikt

Den som överträder ett förbud enligt 71 § 1 mom. skall för brott mot tystnadsplikt enligt avfallslagen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott enligt 1 mom., om inte målsäganden har anmält brottet till åtal.

På brott mot den tystnadsplikt som tillkom mer tjänstemän och anställda vid offentligrättsliga samfund skall emellertid tillämpas 40 kap. 5 § strafflagen.

64 §
Förverkandepåföljd

Om förverkande av ekonomisk fördel av ett brott samt av ett föremål eller någon annan egendom som använts för brottet stadgas i 2 kap. 16 § strafflagen.

65 §

Försäljning av lös egendom som är föremål för hot om tvångsutförande

Om det har bestämts att ett hot om tvångsutförande som gäller lös egendom skall verkställas och om egendomen har penningvärde, har miljövårdsnämnden och länsstyrelsen rätt att bortföra sådan egendom för återvinning eller sälja den för att täcka de kostnader som tvångsutförandet förorsakar. Eventuellt överskott skall återbördas till ägaren.

11 kap.

Ändringssökande och verkställighet av beslut

66 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som meddelats av en kommunal myndighet med stöd av denna lag söks hos länsrätten genom besvär med iakttagande av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Ändring i beslut som gäller kommunala avfallshanteringsbestämmelser enligt 17 § och taxan enligt 30 § söks hos länsrätten genom besvär med iakttagande av kommunallagen (953/76).

Ändring i avfallstillstånd enligt 42 § samt i beslut enligt 46-48 §§ vilka gäller avfallstillstånd söks med iakttagande av vad som stadgas i lagen om miljötillståndsförfarande.

Över beslut som länsstyrelsen eller miljövårdsnämnden meddelat med stöd av 58 § 1 mom. och som gäller föreläggande av vite eller hot om tvångsutförande, avbrytande eller förbud får inte anföras särskilda besvär.

67 §
Verkställighet

I beslut som fattas med stöd av 21 och 31 §§, 43 § 2 mom., 45, 50, 55, 57 och 58 §§ samt av särskilda skäl i beslut som fattas med stöd av 47 och 48 §§ kan bestämmas att beslutet skall följas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

12 kap.

Särskilda stadganden

68 §
Avfallsrådgivning

För verkställigheten av denna lag samt stadganden och föreskrifter som utfärdas med stöd av den skall kommunen tillhandahålla behövlig rådgivning, information och upplysning.

69 §
Bestämmande av undersökningslaboratorium

Det kan bestämmas att undersökningar som gäller egenskaper hos samt hälso- och miljökonsekvenser av produkter eller avfall och som förutsätts i denna lag eller i stadganden eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den skall utföras i ett laboratorium som godkänts av myndigheterna.

70 §
Avfallsregister

Tillsynsmyndigheterna skall föra ett register (avfallsregister) över de anmälningar och tillståndsansökningar som görs till dem enligt denna lag samt över de beslut som har fattats på grundval av anmälningarna och ansökningarna.

71 §
Tystnadsplikt

Den som vid tillsynen över att denna lag iakttas eller då han utför någon annan uppgift som avses i denna lag har fått upplysningar om en privatpersons eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller om en affärs- eller yrkeshemlighet eller om en privatpersons personliga omständigheter får inte utan samtycke av den som saken gäller för utomstående röja eller till sin egen eller någon annans fördel använda de upplysningar som han har fått på detta sätt.

Vad som stadgas i 1 mom. hindrar inte att de upplysningar och handlingar som nämns i 52 § 2 mom. lämnas till tillsynsmyndigheten och miljöministeriet och inte heller att upplysningar lämnas till åklagar-, polis- eller tullmyndigheter för utredande av brott.

72 §
Avgifter för behandling av tillståndsansökningar och anmälningar

Om den avgift som skall uppbäras för behandlingen av ansökningar om avfallstillstånd stadgas i lagen om miljötillståndsförfarande. På motsvarande sätt kan en avgift uppbäras för behandlingen av anmälningar som avses i 8 kap. och för de kontroller som ansluter sig därtill.

73 §
Indrivning av kostnader och avgifter

Kommunal avfallsavgift samt kostnader enligt 54 § 2 mom. och avgifter enligt 72 § får indrivas utan dom eller beslut i den ordning som stadgas om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

74 §
Närmare stadganden

Genom förordning kan stadgas om

1) klassificering av ett ämne eller föremål som avfall och om klassificering av avfall som problemavfall samt om vilka verksamheter som är återvinning och behandling,

2) förpackning och märkning av avfall samt om lämnande av upplysningar om avfallet för anordnandet av avfallshanteringen,

3) allmänna kvalitetskrav som skall iakttas vid anordnandet av avfallshanteringen,

4) vatten- och miljöförvaltningens uppgifter för verkställigheten av denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den,

5) undantag från tillämpningen av denna lag inom försvarsmakten, om skäl som är viktiga för försvaret förutsätter detta, samt om tillsynsmyndigheter enligt denna lag inom försvars-makten,

6) delegationen för avfallsfrågor,

7) statliga ämbetsverks och inrättningars skyldighet att avge utlåtanden till de myndigheter som avses i 36-38 §§ samt om sakkunniga ämbetsverks och inrättningars andra uppgifter enligt denna lag,

8) avfallshanteringsarbeten enligt 35 §,

9) tillämpning av stadgandena om godkännande av internationella avfallstransporter och om anmälan av verksamhet till avfallsregistret samt om avfallsregistret,

10) tillämpning av stadgandena om bokföring och kontroller enligt 9 kap, samt om

11) andra med dessa jämförbara omständigheter som behövs för verkställigheten eller tillämpningen av denna lag.

75 §
Miljöministeriets befogenheter

Miljöministeriet kan

1) fastställa en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall,

2) utfärda bestämmelser om innehållet i och uppgörandet av länens avfallsplaner enligt 7 kap. och om de uppgifter som skall lämnas för planerna samt om de åtgärder som behövs för förhindrandet av avfallstransporter som strider mot avfallsplanerna,

3) fastställa eller godkänna standarder som behövs för tillämpningen av denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den,

4) utförda närmare bestämmelser om tillämpningen av en förordning eller ett statsrådsbeslut som ges med stöd av denna lag eller bevilja undantag från dem i de fall som stadgas genom förordningen eller bestäms i statsrådsbeslutet, samt

5) meddela anvisningar för verkställigheten och tillämpningen av denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.

13 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

76 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Genom denna lag upphävs lagen den 31 augusti 1978 om avfallshantering (673/78) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

77 §
Tillämpning av tidigare stadganden

De ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft behandlas enligt de stadganden som gäller vid ikraftträdandet, om inte något annat stadgas eller statsrådet något annat bestämmer med stöd av denna lag.

På nedskräpning samt förorening av marken som har skett innan denna lag har trätt i kraft samt på sådana avstjälpningsplatser och andra behandlingsplatser för avfall vilkas verksamhet har upphört innan denna lag trätt i kraft tillämpas de stadganden som gäller vid ikraftträdandet, dock så att länsstyrelsen bestämmer om rengöring av ett förorenat område. Om de bestämmelser som utfärdas för fullgörandet av skyldigheter som grundar sig på de ovan avsedda stadgandena gäller dessutom i tillämpliga delar 57, 58 och 66 §§ i denna lag. Om den lag som skall tillämpas på brott stadgas i 3 § förordningen om införande av strafflagen.

På nedskräpning och förorening av marken enligt 2 mom. tillämpas dessutom 25 och 26 §§ i denna lag.

78 §
Övergångsstadganden

Skyldigheterna enligt 49 § och 7 kap. skall fullgöras senast två år efter att denna lag har trätt i kraft.

Statsrådets föreskrifter som meddelats med stöd av 22 § lagen om avfallshantering och kommunala avfallshanteringsbestämmelser som utfärdats med stöd av 24 § lagen om avfallshantering liksom även stadgandena om internationella avfallstransporter i 13 c och 13 d §§ förordningen om avfallshantering samt bestämmelserna i miljöministeriets beslut om internationellt övervakat avfall (29/93) är fortfarande i kraft till dess något annat stadgas eller bestäms med stöd av denna lag, de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna dock högst två år efter att lagen har trätt i kraft.

Avfallshanteringsplaner och behandlingstillstånd för problemavfall som godkänts med stöd av lagen om avfallshantering skall iakttas i tre års tid efter att denna lag har trätt i kraft, eller om verksamheten förutsätter avfallstillstånd enligt denna lag, till dess att avfallstillståndet har beviljats. Om en verksamhet som baserar sig på en avfallshanteringsplan eller ett behandlingstillstånd för problemavfall eller någon annan verksamhet som idkats innan denna lag har trätt i kraft förutsätter avfallstillstånd enligt denna lag, skall ansökan om tillstånd göras senast tre år efter att lagen har trätt i kraft och verksamheten ordnas så att den stämmer överens med denna lag inom en i tillståndsbeslutet fastställd tid, om inte något annat stadgas eller statsrådet något annat bestämmer med stöd av denna lag.

En avfallshanteringsplan eller ett behandlingstillstånd för problemavfall kan på ansökan eller på myndighetens initiativ ändras med iakttagande i tillämpliga delar av 46 och 47 §§ i denna lag. Ett ärende som gäller en avfallshanteringsplan hör till länsstyrelsen om den har godkänt planen och i annat fall till den kommunala miljötillståndsmyndigheten. Ett ärende som gäller behandlingstillstånd för problemavfall hör till länsstyrelsen.

Avfall får utan hinder av 15 § 1 mom. överlåtas även till en plats med en avfallshanteringsplan eller ett behandlingstillstånd för problemavfall som gäller med stöd av 3 eller 4 mom. och som godkänts med stöd av lagen om avfallshantering eller till en allmän avfallsbehandlingsplats enligt lagen om avfallshantering, om inte detta förbjuds särskilt. På motsvarande sätt övergår omsorgsplikten beträffande anordnande av avfallshantering härvid till nämnda mottagare.

Har en fastighet med stöd av 14 § lagen om avfallshantering lämnats utanför ordnad avfallstransport skall avfallsinnehavaren ansluta sig till ordnad avfallstransport enligt denna lag, om kommunen så beslutar.

Helsingfors den 3 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.