1071/1993

Utfärdat i Helsingfors den 25 november 1993

Undervisningsministeriets beslut om avgifter som uppbärs för prestationer av forskningscentralen för de inhemska språken

Undervisningsministeriet har med stöd av lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat som följer:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer är

1) utlåtanden av finska språknämnden, svenska språknämnden och samiska språknämnden

2) utlåtanden och utredningar som gäller språkvård och nämnvärd, om de främjar det allmänna språkbruket och om syftet inte är att uppnå företagsekonomisk vinst med den produkt som utlåtandena och utredningarna gäller

3) språkrådgivning, för vilken arbetsinsatsen är liten

4) användning av material i forskningssyfte i arkiv och via datakommunikation

5) bibliotekets lokallån samt användning av samlingar och förteckningar i forskningscentralens lokaler

6) på ömsesidighet baserade fjärrtjänster till utlandet i fråga om finsk-ugrisk litteratur.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För deltagande i examen för auktoriserade translatorer uppbärs 700 mark i examensavgift och 150 mark för examensintyget.

För forsknings- och ordbokspublikationer uppbärs de av publiceringen föranledda kostnaderna.

För fjärrtjänster till statliga, kommunala och statsunderstödda institutioners bibliotek uppbärs försändelsekostnaderna och en avgift motsvarande de avgifter som betalats till tredje part med anledning av prestationen.

3 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer vars priser fastställs på företagsekonomiska grunder är sådana tjänster som forskningscentralen tillhandahåller för statliga och kommunala myndigheter samt andra företag, organisationer och enskilda personer på dessas begäran. Sådana tjänster är bl.a. utbildning, konsultation och beställda undersökningar, granskning av språkdräkt och namn i publikationer, utlåtanden och utredningar som inte hänför sig till 1 §, användning av databanker, informationssökning och annan informationstjänst, distansanvändning av bibliotekets förteckningar och databaser, andra fjärrlån än de som nämns i 1 och 2 §§, överlåtelse av material i kopierad form och upplåtande av lokaler till utomstående.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 25 november 1993

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Högskoleråd
Hannes Jumppanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.