1056/1993

Given i Åbo den 8 november 1991

Valordning för kyrkan

Kyrkomötet har med stöd av 2 kap. 3 § 1 mom. kyrkolagen (1054/93) godkänt en valordning för kyrkan som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Bestämmelserna i denna valordning skall iakttas i prästval och församlingsval som avses i 8 kap. kyrkolagen, biskopsval som avses i 18 kap. kyrkolagen, val av prästassessor och kontraktsprost som avses i 19 kap. kyrkolagen, val av ombud till kyrkomötet som avses i 20 kap. kyrkolagen samt val av ombud till stifts- och prosterimöten som avses i 19 kap. kyrkoordningen.

2 §

Valnämnden eller annan motsvarande myndighet som ansvarar för ett val skall på de tidpunkter varom stadgas i kyrkolagen eller bestämts i denna valordning vidta alla åtgärder, som erfordas för ett vals förrättande.

3 §

En åtgärd av en röstberättigad, för vilken det i kyrkolagen, i denna valordning eller i en kungörelse eller skrivelse av valnämnden har uppställts eller meddelats en bestämd dag, kan vidtas under närmast påföljande vardag, om dagen inträffar på en helgdag, helgfri lördag eller en sådan dag som är jämställd härmed enligt lagen om beräknande av laga tid (150/30).

Dock skall de bestämmelser iakttas som gäller tidpunkten för valförrättningen, valmyndighetens sammanträde eller en på någon annan myndighet ankommande åtgärd avseende val och som avviker från stadgandena i den i 1 mom. nämnda lagen. En här avsedd åtgärd som är beroende av de röstberättigades i 1 mom. avsedda åtgärder, skall dock framflyttas. på det sätt som bestämts i sagda moment.

2 kap.

Prästval och församlingsval

A. Valnämnd, valförrättning och röstning
1 §

Valen förrättas av en valnämnd, som skall utses av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet senast i maj under det år då församlingsval skall förrättas. Valnämnden består av kyrkoherden på tjänstens vägnar samt minst fyra övriga medlemmar och fyra suppleanter. Kyrkofullmäktige eller församlingsrådet utser en ordförande för nämnden.

Valnämnden utser vid sitt första sammanträde en vice ordförande och en sekreterare.

2 §

Valnämnden skall tillse att det vid valens förrättande finns att tillgå nödiga utrymmen, inventarier och övriga hjälpmedel ävensom röstsedlar i tillräckligt antal.

3 §

På varje röstningsställe skall en eller flere av valnämnden utsedda valbiträden, som är försedda med ett kännetecken, vara närvarande. Dessa biträder på begäran en röstande att göra anteckningen på röstsedeln.

En röstande som önskar anlita en medlem av valnämnden som biträde vid införandet av anteckningen på röstsedeln har rätt därtill, om detta inte fördröjer valförrättningen.

En person, vars förmåga att själv göra anteckningen på röstsedeln är väsentligen nedsatt, är berättigad att vid införandet av röstningsanteckningen som biträde anlita den person som han själv har utsett.

Den som är uppställd som kandidat får inte biträda en röstande.

Den som biträder en röstande är skyldig att samvetsgrant iaktta den röstandes anvisningar samt hemlighålla det som han erfarit vid valförrättningen.

4 §

På varje röstningsställe skall under den lid röstningen pågår vara närvarande så många medlemmar av valnämnden att denna är beslutför.

På dörren till röstningsställena skall finnas ett meddelande om tiden för röstningen.

5 §

Innan röstningen påbörjas skall valnämndens ordförande eller vice ordförande

1) förklara valförrättningen påbörjad,

2) tillkännage vilket eller vilka val som förrättas och meddela övriga anvisningar om röstningsförfarandet, samt

3) visa de närvarande att valurnan är tom och därefter tillsluta urnan.

Diskussion är inte tillåten vid valförrättningen.

6 §

Röstsedel får inte utges åt den röstande förrän det har konstaterats att han är upptagen som röstberättigad i vallängden.

En röstande är vid behov skyldig att för valnämnden förete utredning om sin identitet.

7 §

Den röstande skall göra sin anteckning på röstsedeln innanför valskärmen så, att valhemligheten bevaras. Sedan den röstande gjort sin anteckning på röstsedeln, skall han framlägga sedeln en gång hopviken till valnämnden för avstämpling. Stämpeln skall slås pä frånsidan av den hopvikta röstsedeln. Därefter skall den röstande lägga röstsedeln i valurnan. Som valstämpel används församlingens stämpel.

I vallängden skall antecknas att rösträtten utövats.

8 §

Alla röstande, som före utgången av den uppgivna tiden för röstningens anslutande kommit tillstädes för att invänta sin tur att rösta, har rätt att avge sin röst innan valförrättningen avslutas på sagda röstningsställe. Röstningsstället skall stängas vid angiven tidpunkt för röstningens avslutande. Om stängningen skall därförinnan meddelas till de röstande som är närvarande.

9 §

Sedan valurnan tillslutits vid valförrättningens början, får den inte öppnas förrän rösträkningen vidtar.

Avbryts valförrättningen, skall valurnan och vallängden förseglas med sigill och sättas i säkert förvar. När valförrättningen fortsattes, skall valnämnden innan sigillen avlägsnas granska att dessa är obrutna.

10 §

Ur röstsedeln skall framgå hur sedeln skall hopvikas, och den skall trygga valhemlighetens bevarande. På inre sidan av röstsedeln skall tryckas en rubrik, som utvisar vid vilket val valsedeln skall användas.

I församlingsvalen får röstsedeln förutom rubriken innehålla endast det påtryck som avses i 42 § 1 mom.

I 26 § bestäms vad som utöver rubriken skall tryckas i röstsedlar som är avsedda att användas vid präst val.

11 §

En röstsedel är ogiltig

1) om såsom röstsedel har använts någonting annat än en sådan sedel som framställts för ifrågavarande val,

2) om röstsedeln är ostämplad,

3) om en anteckning i röstsedeln gjorts så, att det inte fullt tydligt framgår vilken kandidat som avses, samt

4) om den röstandes namn eller något särskilt kännetecken på den röstande skrivits i röstsedeln eller om någon annan obehörig anteckning gjorts i denna.

Såsom obehörig anses inte en sådan anteckning som endast förtydligar vilken kandidat den röstande avsett.

12 §

Då räkningen eller handläggningen av röstsedlarna avbryts, skall alla röstsedlar och uträkningar förvaras så, att ingen kan komma åt dem.

13 §

Vid valförrättningen skall föras protokoll, i vilket skall antecknas förrättningens förlopp på varje röstningsställe och valets utgång samt till vilket skall fogas besvärsundervisning. Protokollet skall undertecknas av ordföranden och sekreteraren samt särskilt för varje röstningsställe av två medlemmar av valnämnden som varit där tillstädes. Protokollet över prästval skall uppgöras i två exemplar.

Valprotokollet och uträkningarna rörande valets utgång skall uppbevaras i församlingens arkiv.

14 §

De som är närvarande vid ett röstningsställe äger iaktta de föreskrifter som valnämnden meddelar för upprätthållande av ordningen och tryggande av valförrättningens ostörda förlopp.

På ett röstningsställe eller i dess omedelbara närhet är det inte tillåtet att genom tal eller skrifter eller tryckalster eller på något annat sätt försöka påverka de röstande.

B. Vallängd
15 §

För valet skall på åtgärd av kyrkorådet eller församlingsrådet uppgöras en vallängd.

Vallängden skall uppgöras

1) för prästval inom femton dagar räknat från det domkapitlet har uppgjort valförslaget eller, om valförrättningen framskjuts till det kalenderår som följer närmast efter valförslagets uppgörande, före den 10 januari sagda år, och

2) för församlingsval före den 10 september.

Vid de val som förrättas under ett och samma kalenderår brukas den laga kraft vunna vallängd som uppgjorts för det val som först förrättas under sagda år.

Skall på grund av besvär nya val förrättas under ett senare kalenderår, skall en ny vallängd uppgöras, i vilken införs alla de vid ingången av sagda år röstberättigade medlemmarna i församlingen.

16 §

I vallängden skall antecknas de församlingsmedlemmar som är röstberättigade enligt 8 kap. 3 § med uppgivande av deras antal. I vallängden skall finnas utrymme för anteckningar om rösträttens utnyttjande samt för anmärkningar.

Förrättas extra församlingsval som avses i 63 § innan ändringar i församlingsindelningen eller av grundstadgan i en kyrklig samfållighet trätt i kraft, skall i vallängden införas de församlingsmedlemmar som har rösträtt i församlingen efter det att ändringarna förverkligats.

Vallängden kan även uppgöras i form av ett kortregister.

17 §

Vallängden skall granskas av minst två av kyrkorådet eller församlingsrådet inom sig valda medlemmar. Granskningen skall utföras vid församlingsval senast före den 10 september samt vid prästval senast inom fem dagar efter det vallängden skall vara färdigställd enligt 15 § 2 mom. 1 punkten eller 4 mom.

De som utsetts att granska vallängden skall

1) i längden införa de röstberättigade församlingsmedlemmar som inte antecknats i längden,

2) avlägsna namnen på dem som avlidit och dem som oriktigt antecknats som röstberättigade, genom att överstrecka namnen utan att helt täcka den underliggande texten, samt anteckna orsaken till åtgärden, samt

3) rätta övriga i längden befunna fel.

De som förrättat granskningen skall slutligen anteckna det justerade antalet röstberättigade samt datera längden och bestyrka densamma med sin underskrift.

Sedan längden blivit bestyrkt får andra ändringar inte göras i densamma än de som föranleds av beslut i anledning av yrkanden på rättelse vilka framställts mot längden.

18 §

Vallängden skall för granskning vara framlagd till påseende under övervakning minst fyra timmar under två efter varandra följande vardagar, dock inte under en lördag. Den senare dagen skall längden vara till påseende klockan 15-19. För församlingsval skall längden vara framlagd under de två efter den 16 september först infallande vardagarna och för prästval under de två vardagar som följer näst efter det att granskningen av vallängden har slutförts.

I kungörelsen rörande vallängdens framläggande till påsecnde skall nämnas

1) tiden och platsen för längdens framläggande,

2) på vilket sätt yrkande på rättelse av vallängden kan göras, samt

3) när valnämnden sammanträder för att handlägga rätlelseyrkandena.

Kungörelsen skall anslås på församlingens anslagstavla senast tio dagar före det framläggandet sker och kvarstä tills tiden för framläggandet utgått.

19 §

En röstberättigad medlem av församlingen och kyrkoberden har rält att framställa yrkande på rättelse av vallängden. En medlem av församlingen kan framställa rättelseyrkande på den grund att rösträtt utan laga skäl förvägrats honom eller tillagts någon annan. Kyrkoberden får framställa rättelseyrkande på den grund att någon utan skäl har utelämnats ur vallängden eller oriktigt antecknats såsom varande i avsaknad av rösträtt eller som röstberättigad. Yrkande på rättelse kan inte grundas på sådana förändringar som inträffat efter valårets ingång.

Yrkande på rättelse skall göras skriftligt och inlämnas till pasförsexpeditionen senast under den andra vardagen efter det att tiden för vallängdens tramläggande till påsecnde utgått. Yrkande på rättelse får framställas av make utan fullmakt på den andra makens vägnar.

På åtgärd av valnämndens ordförande skall den som saken gäller meddelas om yrkande på rättelse som riktar sig mot annans rösträtt. Samtidigt skall meddelas var yrkandet på rättelse finns till påsecnde samt att sakägaren är i tillfålle att skriftligen före valnämndens sammanträde ge en utredning om sin rösträtt till pasförsexpeditionen. Meddelandet skall avsändas till sakägaren senast en vecka före valnämndens sammanträde såsom rekommenderat brev eller eljest bevisligen. Är mottagarens adress inte känd, skall ett meddelande om rätlelseyrkandet utan dröjsmål anslås på församlingens anslagstavla utan att dock grunden för yrkandet omnämnes.

Valnämnden skall handlägga yrkandena på rättelse av vallängden för prästval vid sammanträde två veckor efter det att vallängden varit framlagd till påsecnde och för församlingsval vid sammanträde den 10 oktober.

20 §

Har yrkanden på rättelse av vallängden inte framställs inom föreskriven tid, skall valnämnden anteckna i längden att den vunnit laga kraft.

Valnämnden skall meddela beslut i varje ärende rörande yrkande på rättelse jämte besvärsundervisning. Avvisas ett yrkande som gäller införande i röstlängden utan att prövas eller förkastas det eller godkänns ett yrkande som gäller uteslutande ur vallängden, skall utslag jämte besvärsundervisning tillställas såväl den som framställt yrkandet som den vars rösträtt beslutet gäller, genom förmedling av posten mot mottagningsbevis eller eljest bevisligen, senast den vardag som närmast följer efter valnämndens sammanträde.

21 §

Besvär över valnämndens beslut skall riktas till domkapitlet och besvärsskriften skall inlämnas till pasförsexpeditionen inom tio dagar räknat från det beslutet fattades.

Valnämnden skall i brådskande ordning insända till domkapitlet den i 1 mom. avsedda besvärsskriften, protokollsutdrag, eget utlåtande och övriga i ärendet tillkomna handlingar. Domkapitlet skall avgöra ärendet före valets förrättande samt sånda ett meddelande om sitt beslut till den person vars rösträtt beslutet gäller och till valnämnden.

När rättelseyrkandena har avgjorts genom laga kraft vunna beslut, skall valnämnden i vallängden anteckna eventuella rättelser i anledning av dessa och därefter anteckna i längden att denna sålunda rättad har vunnit laga kraft.

22 §

Vallängden skall iakttas utan hinder av att slutliga beslut på grund av besvär rörande rältelseyrkanden inte har kommit till valnämndens kännedom före valet. Den som för valnämnden företer domkapitlels utslag, enligt vilket han är röstberättigad, skall dock få utöva sin rösträtt.

C. Prästval
23 §

Prästval skall påbörjas senast den söndag som närmast följer efter det sista valprovet efter avslutad högmässogudstjänst och avslutas antingen samma dag eller påföljande måndag. Valnämnden bestämmer före dagen för det första valprovet när röstningen skall verkställas. Kommer valet att verkställas under ett kalenderårs början, skall domkapitlet bestämma tiden för avgivande av valprov så, att valdagen infaller tidigast den första söndagen i mars.

Valet skall förrättas i församlingens kyrka eller, på framställning av kyrkorådet eller församlingsrådet, på annan plats som domkapitlet bestämmer.

24 §

Valnämnden skall uppgöra en kungörelse om prästvalet och dess begynnande samt om platsen och tiden för röstningen.

Den i 1 mom. avsedda kungörelsen skall hållas framlagd till påseende på Församlingens anslagstavla räknat från dagen för det sista valprovet tills röstningen avslutas. Ytterligare skall kungörelsen publiceras i tidningen senast fem dagar före valets begynnande.

25 §

Minst tio röstberättigade församlingsmedlemmar är berättigade att anhålla om uppställande av en extra valkandidat, som befunnits vara behörig till tjänsten men inte uppställts på valförslag. Anhållan, som skall innehålla uppgift om kandidatens namn, skall göras skriftligt och inlämnas till pasförsexpeditionen senast under onsdagen närmast före valförrättningen före klockan 16.

Finner valnämnden att den i 1 mom. avsedda anhållan har gjorts i rätt ordning och har domkapitlet fastställt att den som föreslagits är behörig till extra valkandidat, samt har den föreslagne inte före dagen för det sista valprovet återtagit sin ansökan, skall ordföranden före röstningens inledande meddela de närvarande församlingsmedlemmarna att den extra valkandidaten uppställts ävensom hans namn och tjänsteställning eller titel.

26 §

Röstsedeln, som trycks på försorg av valnämnden, skall innehålla för envar på förslag uppställd kandidat i egen kolumn dennes namn, tjänsteställning och titel samt, om domkapitlet funnit att behöriga sökande finns för uppförande av extra valkandidat, en tom kolumn för en dylik kandidat.

27 §

På röstningsställena skall i vänteutrymmena och inom envar valskänn anslås ett meddelande om valkandidaterna samt, om en extra valkandidat har uppställts på det sätt som anges i 25 §, även ett meddelande om denne. Meddelandet får inte ges en sådan uttormning att det påminner om en röstsedel.

28 §

En röstande som avger sin röst för någon på förslag uppförd kandidat skall ange detta genom en tydlig anteckning i röstsedeln i den kolumn som upptar kandidatens namn.

Önskar en röstande avge sin röst för en uppställd extra valkandidat, skall han anteckna kandidatens namn i den tomma kolumn som finns i röstsedeln. Samtidigt är den röstande berättigad att rösta på någon av de präster som uppförts på förslag.

Bestämmelsen i 11 § 1 mom. 3 punkten rörande otydlig antecknig skall tillämpas särskilt för anteckning som avses i 1 mom. och särskilt för anteckning av namn enligt 2 mom.

29 §

När röstningen förklarats avslutad skall röstsedlarna uttas ur valurnan varefter såväl röstsedlarna som antalet röstande enligt anteckningarna i röstlängden skall räknas. Därefter skall de röstsedlar avskiljas som är ogiltiga enligt 11 § och det antal röster som envar kandidat har erhållit räknas. Har en extra valkandidat uppställs i valet, skall vid uträkningen först fastslås huruvida denna har fått en sådan andel i församlingens röstetal och av de avgivna rösterna som förutsätts i 8 kap. 1 § 3 mom. kyrkolagen. Har ej så skett, skall till det antal röster som envar på valförslag uppställd kandidat erhållit fogas de röster som dessa kandidater erhållit av röstande som röstat på en extra kandidat.

När rösterna har räknats skall valnämndens ordförande avkunna valets utgång och meddela besvärsundervisning.

Valnämnden skall översända det ena exemplaret av protokollet till domkapitlet. Alla röstsedlar skall insättas i ett hållbart konvolut, som slutes med sigill och uppbevaras i pasförsexpeditionen under minst fyra är.

D. Församlingsval

1. Tidpunkten för val
30 §

Församlingsvalen skall påbörjas den andra söndagen i november under valåret efter avslutad högmässogudstjänst och avslutas antingen samma dag eller senast påföljande försdag. Är försdagen sista valdag, skall röstningen avslutas senast klockan 18.

En röstberätligad får utöva sin rösträtt i församlingsval på förhand på det sätt som nedan föreskrivs.

Tidpunkten för extra församlingsval som avses i 62 och 63 §§ skall fastställas av domkapitlet.

2. Valmansförening, kandidatlistor och förberedelse av val
31 §

Rätt att uppställa kandidater vid församlingsval har en valmansförening som grundats av minst tio röstberättigade medlemmar av församlingen. Samma person får vara stiftande medlem endast i en sådan valmansförening som grundats för nominering av kandidaler till kyrkofullmäktige eller till gemensamma kyrkofullmäktige och endast i en valmansförening för nominering av kandidater till församlingsrådet. Har någon varit med om att grunda flere valmansföreningar i samma val, skall han av valnämnden uteslutas från samtliga.

32 §

En valmansförening får i sin kandidatlista nominera kandidater till ett antal som utgör högst två gånger det antal som skall väljas till kyrkofullmäktige eller församlingsrådet. Till gemensamma kyrkofullmäktige i församlingar som är i fullständig ekonomisk gemenskap får antalet nominerade kandidater i listan dock utgöra tre gånger det antal som skall väljas från församlingen. I en församling från vilken endast en medlem utses till gemensamma kyrkofullmäktige får valmansföreningen nominera sex kandidater. En och samma person får vara kandidai till samma förvaltningsorgan endast för en valmansförening.

En valmansförening är berättigad att föreslå att i sammanställningen av kandidatlistorna skall intas en beteckning för kandidatlistan, i vilken uttryeket kandidatlista skall ingå. Beteckningen får inte vara olämplig eller missvisande. Olika valmansföreningar får inte använda samma beteckning.

33 §

En valmansförening skall grundas genom en stiftelseurkund, som skall undertecknas av föreningens medlemmar och innehålla

1) omnämnande av det val för vilket valmansföreningen grundats, och

2) en kandidatlista, i vilken kandidaternas namn skall uppges i den form och ordning i vilken de kommer att uppställas i sammanställningen av kandidatlistör, samt varje kandidats tilel, yrke eller syssla med angivande av högst två uttryck och hans adress.

Namnteckningen för valmansföreningens medlemmar skall förtydligas genom att under densamma anges undertecknarnas namn. yrke eller syssla och adress.

Till stiftelseurkunden skall fogas skriflligt samtycke till kandidaturen undertecknat av alla dem som nominerats jämte en försäkran att dessa inte har samtyckt till att uppställas som kandidat för någon annan valmansförening till samma förvaltningsorgan.

I stiftelseurkunden skall någon av valmansföreningens medlemmar utses till ombudsman för föreningen och någon annan till suppleant. Dessa personer får inte vara medlemmar av valnämnden eller kandidater för valmansföreningen.

Till stiftelseurkunden skall ytterligare fogas ombudsmannens skriftliga försäkran därom,

1) att kandidaterna är valbara till förtroendeuppdrag i församlingen, och

2) att valmansforeningens medlemmar är röstberättigade medlemmar av församlingen.

34 §

I en kyrklig samfällighet där församlingarna är i fullständig ekonomisk gemenskap skall i varje församling valmansföreningarna grundas och stiftelseurkunderna uppgöras särskilt för val av gemensamma kyrkofullmäktige och särskilt för val av församlingsråd.

35 §

Valnämnden skall under valåret vid sammanträde som skall hållas senast den 20 augusti uppgöra en kungörelse, i vilken det skall uppges det antal medlemmar i kyrkofullmäktige eller i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet som skall väljas, förutsättningarna för valbarhet samt, med angivande av datum och klockslag, när och var valmansföreningarnas stiftelseurkunder skall inlämnas.

Kungörelsen skall anslås på församlingens anslagstavla före den sista söndagen i augusti och hållas anslagen till utgången av september. Dessutom skall kungörelsen publiceras i tidningen före utgången av augusti.

36 §

Stiftelseurkunden för en valmansförening jämte bilagor skall på åtgärd av föreningens ombud eller dennes suppleant inlämnas till pastorsexpeditionen senast före klockan 16 den sista vardagen i september.

Pastorsexpeditionen skall öppenhållas för inlämnande av stiftelseurkunderna under den fastställda terminens sista dag mellan klockan 12 och 16.

37 §

Valnämnden skall företa en förberedande granskning av stiftelseurkunderna jämte anslutna kandidatlistor vid sammanträde som skall hållas senast den 2 oklober. En stiftelseurkund som har inlämnats efter den fastställda terminen skall lämnas utan beaktande. Härom skall någon av undertecknarna av stiftelseurkunden underrättas.

Är en såsom kandidat upptagen person vid utgången av tiden för kandidatlistornas inlämning inte valbar eller strider en kandidatlistas beteckning mot 32 § 2 mom. eller är en kandidatlista eljest oriktig eller bristfallig eller har valmansföreningen inte grundats på lagenligt sätt, skall nämnden bereda föreningen tillfälle att inom förelagd tid avge förklaring eller göra rättelse. Härom skall valmansföreningens ombud eller, om ombud inte utsetts, någon av stiftelseurkundens undertecknare bevisligen underrättas. Samtidigt skall felets eller bristfällighetens art uppges eller anges vilken tilläggsutredning som erfordras ävensom den förelagda tiden inom vilken rättelse eller komplettering får inges eller tilläggsutredning företes. Genom rättelse får en kandidat inte ersättas med en annan.

Valmansföreningens ombud eller, om ombud ej utsetts, någon av stiftelseurkundens undertecknare är berättigad att senast den 10 oktober före klockan 16 verkställa rättelsen eller inge den avsedda tilläggsutredningen. Vidare har ombudet eller en undertecknare rätt att verkställa justeringar som gäller kandidaternas namn, yrke eller syssla och adress.

De stiftelseurkunder beträffande vilka anmärkningar inte har framställts eller beslut om tilläggsutredning fattats skall godkännas.

38 §

Har någon i valet av samma förvaltningsorgan på grund av eget samtycke nominerats till kandidat för två eller flere valmansföreningar, skall valnämnden meddela härom till kandidaten och ombuden för ifrågavarande valmansföreningar eller, om ombud ej utsetts, till någon av dem som grundat föreningen. Samtidigt skall valmansföreningens ombud beredas tillfälle att inom den tid som fastställts i 37 § 3 mom. utesluta en sådan kandidat.

Har samma beteckning föreslagits för två eller flere valmansföreningar, skall nämnden bereda valmansföreningarna tillfälle att inom den föreskrivna tiden avstå från beteckningen och föreslå en ny.

Verkställs inte den i 1 och 2 mom. avsedda rättelsen, skall valnämnden avlägsna kandidatens namn eller kandidatlistans beteckning från samtliga kandidatlistor som gäller val till ifrågavarande förvaltningsorgan.

39 §

Vid sammanträde som skall hållas den 10 oktober efter klockan 16 skall valnämnden

1) behandla de rättelseyrkanden mot vallängden som avses i 19 §,

2) uppta till slutlig handläggning och avgörande de stiftelseurkunder beträffande vilka rättelse eller tilläggsutredning har inbegärts,

3) företa sådana ändringar i kandidatlistorna som föranleds av de i 37 § 2 och 3 mom. och 38 § avsedda rättelserna, kompletteringarna och justeringarna samt av någon kandidats dödsfall,

4) uppgöra en sammanställning av kandidatlistorna genom att genom lottning fastslå ordningsföljden för kandidatlistorna, numrera alla listor med användning av romerska siffror från vänster till höger samt genom att i sammanställningen anteckna de beteckningar som godkänts,

5) numrera kandidaterna i löpande nummerföljd med början från nummer 2 sålunda, att kandidaterna i den vid lottningen på första plats ställda kandidatlistan erhåller en ordningsnummer i den ordning som valmansföreningen angett, därefter kandidaterna i den vid lottningen på andra plats ställda kandidatlistan och så vidare,

6) bestämma om vallokalerna samt besluta därom huruvida röstning skall ske under alla de i 30 § 1 mom. nämnda dagarna samt under vilka dagar och mellan vilka klockslag röstningen på varje ställe skall ske,

7) besluta om förhandsröstningen och uppgöra den i 43 § avsedda kungörelsen, samt

8) utse valbiträden och besluta om övriga ätgärder som ansluter sig till valförberedelserna, om inte beslut om dessa har fattats tidigare.

En sådan stiftelseurkund för en valmansförening som inte kan godkännas efter rättelseförfarande skall underkännas. Gäller felet endast någon av kandidaterna, skall namnet på en sådan kandidat avlägsnas från kandidatlistan. På samma sätt skall en sådan beteckning avlägsnas från en kandidatlista som inte godkänts.

I en kyrklig samfällighet där församlingarna är i fullständig ekonomisk gemenskap skall i varje församling kandidaterna i lisförna för val av medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige numreras på det sätt som bestämts i 1 mom. 5 punkten och kandidaterna i listorna för val av medlemmar i församlingsrådet sålunda, att numreringen fortsättes räknat från det nummer som den sista kandidaten för val till gemensamma kyrkofullmäktige har erhållit.

40 §

Kandidaterna inom samma kandidatlista skall antecknas inom en sluten ruta under kandidatlistans nummer, inom vilken ruta envar kandidat har en egen ruta, i den ordning som valmansföreningen angett uppifrån nedåt eller, om kandidaterna på grund av sitt antal måste antecknas i två eller flere bredvid varandra belägna spalter, radvis från vänster till höger.

Sammanställningen får endast innehålla en gemensam rubrik, som utvisar för vilket val sammanställningen har uppgjorts samt de omständigheter som är förutsatta i 39 § 1 mom. 4 och 5 punkten. En kandidats boningsort antecknas i sammanställningen endast om detta är nödvändigt för en precisering av kandidatens identitet.

I en församling som tillhör en kyrklig samfällighet med fullständig ekonomisk gemenskap uppgörs sammanställningen av kandidatlistorna särsklild för val av medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och särsklild för val av medlemmar till församlingsrådet.

För sammanställningen av kandidatlistor skall vid valet av medlemmar till kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkofullmäktige användas vitt och vid valet av medlemmar till församlingsrådet blått papper.

41 §

Senast tre veckor före valets begynnande skall sammanställningen av kandidatlistorna anslås till påseende på församlingens anslagstavla. Inom samma tid skall i tidningen meddelas om sammanställningen och var den finns att tillgå.

42 §

Röstsedeln skall vara av standardformatet 148 x 210 mm. På den inre sidan skall tryckas en cirkellinje med en diameier av 90 mm, som vid hopvikningen av sedeln förblir oviken. Mitt i cirkeln bör tydligt finnas en beteckning Nr .... för antecknande av numret på kandidaten.

Det papper som används för röstsedlarna skall ha samma färg som motsvarande sammanställning av kandidatlistorna.

Kyrkostyrelsen skall ombesörja tryckningen av de röstsedlar som skall användas vid ordinarie församlingsval. I övriga församlingsval ombesörjs tryckningen av röstsedlarna av valnämnden.

3. Pörhandsröstning
43 §

Den av valnämnden uppgjorda kungörelsen om tidpunkterna och platserna för förhandsröstningen skall 8 dagar före förhandsröstningens begynnande anslås på församlingens anslagstavla och hållas anslagen tills förhandsröstningen slutförts, om inte annat föranleds av 58 §. Ytterligare skall om kungörelsen meddelas i tidningen fem dagar före röstningens begynnande.

Förhandsröstningen begynner den måndag som följer på den sista sondagen i oktober och pågär till och med fredagen i samma vecka.

Röstningen äger rum

1) i pasförsexpeditionerna under den tid dessa är öppna och åtminstone varje dag mellan klockan 10 och 14, samt

2) om valnämnden så beslutar, även på annan plats och under annan tid som valnämnden bestämmer.

Vid undantagsval som avses i 8 kap. 5 § kyrkolagen kan förhandsröstning äga rum endast i den församlings pastörsexpedition som valet gäller.

44 §

I förhandsröstningen skall användas sådana röstsedlar som avses i 42 § och som tillverkals för församlingsvalen samt valkuvert, följebrevsblanketter och ytterkuvert som kyrkostyrelsen låtit framslälla och som är likadana i varje församling.

Valnämnden skall utse en eller flere valförrättare för förhandsröstningen.

45 §

Den som önskar utöva sin rösträtt på förhand skall anmäla sig för valförrättaren på förhandsröstningsstället och förete sitt identitetsbevis eller annan tillräcklig utredning om sin identitet. Härefter skall åt honom utges en röstsedel för val av medlemmar till kyrkofullmäktige eller röstsedlar för val av medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet samt valkuvert, följebrevsblankett och ytterkuvert.

En röstande som utövar sin rösträtt på ett förhandsröstningsställe inom sin egen församling skall beredas tillfålle att bekanta sig med församlingens sammanställning av kandidatlistorna.

En röstande har rätt att avge sin röst för en kandidat som är upptagen i sammanställningen av kandidatlistorna i den församling i vars vallängd han är antecknad som röstberättigad.

46 §

Sedan den röstande i röstsedeln antecknat numret på den kandidat för vilken han avger sin röst, skall han hopvika röstsedeln och i valförrättarens åsyn innesluta den hopviken och ostämplad i valkuvertet. Valkuvertet skall därefter stämplas med den församlings stämpel där förhandsröstningen äger rum. På valkuvertet får inte göras andra anteckningar.

47 §

Följebrevet skall adresseras till valnämnden i den församling i vars vallängd den röstande enligt egen uppgitt finns införd.

Följebrevet skall, utöver det i 4 mom. avsedda intyget, innehålla

1) den röstandes förklaring att han personligen med bevarande av valhemligheten har ifyllt röstsedeln och inlagt denna hopviken i valkuvertetl,

2) den röstandes fullständiga namn och personbeteckning samt, om namnet har förändrats, även det tidigare namnet, samt

3) meddelande om den församling i vars röstlängd den röstande är införd och pasförsexpeditionens adress i sagda församling.

Den röstande skall i valförrättarens närvaro egenhändigt underteckna följebrevet.

Valförrättaren skall i följebrevet intyga att röstningen försiegätt på rätt sätt och uppge förhandsröstningsstället samt dalera och underteckna intyget. Valkuvertet och följebrevet skall därefter inneslutas i ytterkuvertet. Valförrättaren skall utan dröjsmål översända ytterkuvertet till valnämnden i den församling i vars valförrättningen den röstande tagit del.

48 §

På förhandsröstningsställena skall föras en längd, i vilken antecknas den röstandes namn, den församling i vars vallängd den röstande enligt egen uppgitt är införd samt datum för rösträttens utövande. Kyrkostyrelsen ombesörjer tryckningen av blanketter för sagda längd.

49 §

De förhandsröstningshandlingar som inkommit till valnämnden i en församling skall granskas, utan att valkuvertet öppnas, vid sammanträde som skall hållas innan valet börjar sålunda, att de förhandsröstningshandlingar som inkommit före klockan 16 fredagen närmast före valen skall hinna behandlas vid sammanträdet.

Röstningen skall lämnas obeaktad.

1) om den som dettagit i förhandsröstningen inte är upptagen i vallängden som röstberättigad eller om det framgår att han avlidit,

2) om följebrevet är så bristfålligt eller otydligt att såkerbet inte kan vinnas om vem den röstande är, eller

3) om valkuvertet är öppet eller ostämplat eller om det upptar obehövlig anteckning om den röstande eller om en kandidat eller något annat obehörigt.

Har röstningen lämnats utan beaktande skall detta antecknas i valprotokollet och valkuvertet jämte innehåll samt följebrevet och ytterkuvertet fogas till protokollet.

Godkänns följebrevet och valkuvertet, skall i vallängden antecknas att den i följebrevet nämnda personen har röstat. Samtidigt skall på valkuvertets framsida antecknas ett intyg över att den röstande befunnits vara röstberättigad. De godkända valkuvenen skall räknas, varefter kontrolleras att antalet är överensstämmande med det antal personer som i vallängden antecknats ha utövat sin rösträtt. De godkända valkuverten skall ätskiljda från följebreven hållas i säkert förvar.

Ytterkuvert som inkommit till valnämnden efter den tid som nämns i 1 mom. skall lämnas oöppnade och utan att beaktas. Ankomsttiden skall antecknas på kuvertet.

4. Valorrättningen och fastställande av valresultatet
50 §

Valnämnden skall meddela om valen genom kungörelse som innehåller uppgift om tiden för valens begynnande samt om röstningsställena och -tidpunkterna.

Kungörelsen skall anslås på församlingens anslagstavla senast åtta dagar före valens begynnande. Dessutom skall kungörelsen publiceras i lidningen senast fem dagar före valens begynnande.

Äger ingen röstning rum i det fall som avses i 58 §. skall därom meddelas på det sätt som bestämts i 2 mom.

51 §

Valförrättningen inleds på söndagen efter avslutad högmässogudstjänst. Första röstningsställe är församlingens kyrka. Har två församlingar gemensam kyrka, skall valnämnderna överenskomma om vilken församlings valförrättning som skall inledas i kyrkan. Därvid skall den andra församlingens valforrättning inledas på en av valnämnden bestämd plats. Kan överenskommelse inte nås, skall ärendet underställas domkapitlel för avgörande.

Kyrkofullmäktige eller församlingsrådet skall bestämma var röstningsställen skall upprättas på församlingens område förutom i kyrkan. Är församlingens område litet eller medger trafiktorhållandena detta, kan röstningen anordnas endast på en plats.

En röstande får utöva sin rösträtt på det röstningsställe i församlingen som han själv väljer.

52 §

Finns det flere röstningsställen i församlingen, skall valnämnden förflytta sig från ett ställe till ett annat för att förrätta valet under kungjorda tider.

På de olika röstningsställena kan användas antingen samma valurna eller skilda urnor.

53 §

På varje röstningsslälle skall tryckta sammanställningar av kandidatlistorna anslås i väntrummen och innanför valskärmarna.

54 §

Den röstande skall i röstsedeln anteckna numret på den kandidat för vilken han avger sin röst.

55 §

Sedan röstningen förklarats avslutad skall valnämnden utta röstsedlarna ur de vid förhandsröstningen godkända valkuverten och, utan alt öppna sedlarna, stämpla dem och infälla dem i valurnan. Då rösträkningen vidtar skall alla röstsedlar uttas ur valurnan, varefter såväl röstsedlarna som anlalet röstande enligt vallänegden räknas. Därefter avskiljer valnämnden de röstsedlar som enligt 11 § är ogiltiga och räknar de avgivna rösterna.

Framgår det att någon kandidat inte är valbar eller att han avlidit. skall de röster som avgivits för en sådan kandidat komma den kandidatlista tillgodo i vilken han varit kandidat.

Sedan valnämnden räknat rösterna skall för bestämmande av ordningsföljden kandidaterna inom varje kandidatlista ställas i den följd som det för envar kandidat personligen avgivna antalet röster anger. Därefter tilldelas den första kandidaten såsom jämförelsetal listans hela röstetal, den andra kandidaten hälften därav, den tredje en tredjedel, den tjärde en fjärdedel och så vidare. Jämförelsetal skall beräknas också för en sådan kandidat som inte erhållit någon enda personlig röst.

56 §

Röstningens utgång skall beräknas särsklild för val av medlemmar till kyrkofullmäktige samt särsklild för val av medlemmar från församlingen till gemensamma kyrkofullmäktige och särsklild för val av medlemmar till församlingsrådet. För tastställande av valels utgång skall namnen på kandidaterna i de olika kandidatlistorna antecknas i den ordning som anges av det jämförelsetal envar erhållit enligt 55 § 3 mom., och detta jämförelsetal skall antecknas vid varje kandidats namn. Valda blir i ettvart val så många kandidater från namnseriens början, att det motsvarar antalet medlemmar som skall väljas i sagda val.

57 §

Till suppleanter för dem som valts från en kandidatlista utses, särsklild för varje val som avses i 56 §, de kandidater som inte blivit valda från en kandidatlista i den ordning som utvisas av deras jämförelsetal enligt 55 § 3 mom.

58 §

Har vid val av medlemmar till kyrkofullmäktige eller till gemensamma kyrkofullmäktige eller församlingsrådet inom föreskriven tid inlämnats endast en kandidatlista som kan godkännas, och upptar denna lista ett större antal kandidater än det antal som skall väljas, skall val förrättas för utseende av ordinarie medlemmar och suppleanter, under förutsättning att valmansföreningen inte gjort en sådan anmälan som avses i 2 mom.

Nominerar en valmansförening flere kandidater än det antal som skall väljas, kan föreningen i anslutning till kandidatlistan meddela vilka av kandidaterna som skall bli ordinarie medlemmar och i vilken ordning de övriga blir suppleanter, för det fall att andra kandidatlistor inte inlämnas eller godkänns.

Upptar de godkända kandidatlistorna endast så många kandidater som skall väljas eller minst fyra femtedelar av detta antal, blir dessa utsedda utan röstning.

59 §

Ombudet för en valmansförening eller hans suppleant är berättigade att närvara vid valnämndens sammanträde då röstsedlarna räknas och valets utgång fastställs. Om de närvarande skall anteckning göras i protokollet.

60 §

Valnämnden skall vid sammanträde, som hålles senast onsdagen under den vecka som följer närmast efter den vecka då valet förrättats, fastställa valets utgång. Kungörelse om att valprotokollet jämte besvärsundervisning finns till påseende i pastorsexpeditionen under den tid expeditionen är öppen skall anslås på församlingens anslagstavla senast den åttonde dagen efter det att valförrättningen avslulats och vara anslagen under 30 dagar.

Valnämnden skall meddela om valets utgång till kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet samt till envar som valts till ordinarie medlem eller suppleant.

61 §

Alla röstsedlar och sammanställningen av kandidatlistorna skall, särsklild för val av medlemmar till kyrkofullmäktige och särsklild för val av medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet, inläggas i ett hällbart konvolut som skall tillslutas med sigill och förvaras i pasförsexpeditionen till dess följande val förrättas.

Har besvär anförts över valen, skall kyrkoberden på domkapitlets anmodan tillställa domkapitlet röstsedlarna i det val som besvären gäller inneslutna i det i 1 mom. avsedda förseglade konvolutet.

5. Undantagsval i församling
62 §

Har i en församling inom den i 36 § nämnda terminen inte inlämnats någon sådan kandidatlista som kunnat godkännas för val av medlemmar till kyrkofullmäktige eller i en kyrklig samfällighet till gemensamma kyrkofullmäktige eller församlingsrådet, eller utgör antalet kandidater i de godkända kandidatlistorna sammanlagt mindre än fyra femtedelar av det antal som skall väljas, skall valnämnden meddela härom till domkapitlet, som skall förordna om ny tidpunkt för valens begynnande.

Understiger det valda antalet medlemmar i nägot av de i 1 mom. nämnda förvallningsorganen under mandatperioden tre fjärdedelar av det stadgade antalet, skall ordföranden för sagda organ underrätta domkapillet därom. Domkapitlet kan därvid förordna att fyllnadsval skall förrättas.

Har val eller därtill anslutna åtgärder inte företagils inom stadgade tider eller har ett verkställt val upphävts på grund av besvär, skall domkapitlet förordna om begynnelsetidpunklen for nya val.

Då domkapitlet fastställer tidpunkten för nya val eller för kompletteringsval skall det vid behov även bestämma ny tid för de åtgärder som ansluter sig till valen.

Mandatperioden för dem som valts vid de i denna paragraf avsedda valen upphör vid den löpande valperiodens utgång.

63 §

Inträffar det i en församling under valperioden någon sådan förändring som avses i 8 kap. 5 § 1 mom. kyrkolagen, skall extra val förrättas, i vilka enligt behov utses medlemmar till nya församlingsorgan och nya medlemmar till tidigare organ.

Kyrkostyrelsen kan dock då den beslutar om de i 1 mom. avsedda ändringarna bestämma,

1) att kyrkofullmäktige i den odelade församlingen eller tidigare gemensamma kyrkofullmäktige skall utgöra gemensamma kyrkofullmäktige för församlingar som sammanförs i fullständig ekonomisk gemenskap, till den löpande valperiodens utgång,

2) att nya val inte förrättas för den löpande valperioden, om ändringen är obetydlig, eller

3) att kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige eller församlingsråd skall bildas för den löpande valperioden på grundval av resultaten vid föregående val utan att nya val forrättas, med iakttagande i tillämpliga delar av de förändringar av kyrkofullmäktiges, gemensamma kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets medlemsantal som föranleds av ändringarna i församlingsindelningen eller i den gemensamma ekonomin samt den i 56 § avsedda namnserien som uppgjorts enligt jämförelsetalen. Sammanslås en församling med en annan församling, skall mandaten i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet fördelas mellan församlingarna med iakttagande av det förfaringssätt som är föreskrivet i 11 kap. 7 § 2 mom. kyrkolagen.

Domkapitlet skall bestämma tidpunkten för de åtgärder som är anslutna till extra församlingsval. Är frågan om sådana ändringar i församlingsindelningen som är avsedda att träda i kraft från ingången av påföljande kalenderår, anhängig vid augusti månads utgång under ett valår, kan domkapitlet förordna att ordinarie val skall förrätias först efter det att beslutet om ändringar i församlingsindelningen har fattats. Vid förrättandet av val skall därvid de stadganden som gäller extra val iakttas i tillämpliga delar.

E. Särskilda bestämmelser
64 §

Sammanslås en församling bett med en annan församling eller fogas en del av församlingens omräde till en annan församling, skall de åtgärder som ansluter sig till ett församlingsval på området för en sålunda bildad församling vidtas av kyrkofullmäklige och kyrkorådet eller församlingsrådet samt valnämnden i den församling till vilken församlingen eller området kommer att anslutas.

Pastorsexpeditionen i den församling från vilkel ett område överförs till en annan församling skall vid behov till sagda församlings förfogande ställa en förteckning över de församlingsmedlemmar som uppnått rösträttsåldern och bor på det område som skall överföras.

65 §

Vid församlingsval, som förrättas under året närmast före det år då en ändring i församlingsindelningen träder i kraft, skall den nya församlingsindelningen iakttas. Valbarheten till förtroendeuppdrag för kandidaterna och valnämndens medlemmar samt församlingsmedlemmarnas behörighet att vara stiftande medlemmar av valmansföreningarna skall därvid bedömas enligt den nya församlingsindelningen.

66 §

Är församlingarna i fullständig ekonomisk gemenskap, skall ordföranden för gemensamma kyrkorådet i samfälligheten före utgången av april under valåret tillställa domkapitlet uppgifter om folkmängden i varje församling vid valårets ingång i och för en fördelning av mandaten i gemensamma kyrkofullmäktige.

Domkapitlet skall i maj under valåret i enligbet med 11 kap. 7 § 2 mom. kyrkolagen fastställa fördelningen av antalet mandat i gemensamma kyrkofullmäktige för samfalligbeten mellan församlingarna på grundval av folkmängden vid årets ingång och antalet församlingar i samfälligheten.

3 kap.

Biskopsval och övriga val i stiftet

A. Biskopsval
1 §

När biskopsval är bestämt att förrättas skall domkapitlet meddela kyrkoberdarna och kontraktsprostarna om tidpunklen för valet. Om tidpunkten för val av ärkebiskop skall även de övriga domkapitlen underrättas. Domkapitlet skall utan dröjsmål för ettvart prosteri uppgöra en förteckning över de präster och lektorer som äger rösträtt i valet på grundval av matrikeln och i beaktande av stadgandena i kyrkolagen och kyrkoordningen samt tillställa kontraktsprostarna ett utdrag ur denna förteckning.

Kyrkoherden skall tillse att kyrkofullmäktige eller församlingsrådet utser elektorer och meddela kontraktsprosten vilka som utsetts.

Kontraktsprosten uppgör på grundval av det i 1 mom. avsedda utdraget och de i 2 mom. avsedda meddelandena en förteckning över de personer som i prosteriet äger rösträtt i biskopsvalet enligt 18 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen.

För val av ärkebiskop uppgör varje domkapitel en förteckning över de personer som i stiftet äger rösträtt i valet enligt 18 kap. 3 § 3 mom. kyrkolagen. Kontraktsprostarna i ärkestiftet skall till den i 3 mom. avsedda förteckningen foga uppgift om de lekmannaombud i kyrkomötet som bor på prosteriets område.

2 §

Röstningen i biskopsvalet äger rum i varje prosteri samtidigt i hela stiftet, varvid kontraktsprosten eller, om han är förhindrad, den i tjänsten äldste kyrkoberden är ordförande för valförrättningen. Biskopen och lagfarne assessorn röstar i domprosteriet.

Kontraktsprosten skall kalla de i 1 § 3 mom. avsedda prästerna, lektorerna och elektorerna till valförrättningen.

I valet av ärkebiskop äger röstningen rum på det sätt som föreskrivs i 1 mom. De som är röstberättigade i övriga stift enligt 18 kap. 3 § 3 mom. kyrkolagen avger sin röst i domkapitlet under biskopens ledning med iakttagande i tillämpliga delar av vad som är stadgat eller bestämt om röstning i prosteriet.

3 §

Ordföranden skall inleda förrättningen med bön och erinra de röstande om valets vikt samt uppmana dem att i den ordning som anges i 18 kap. 4 § 1 mom. kyrkolagen föreslå de tre valbara präster som de i anseende till gudsfruktan, lärdom och förmåga finner vara mest skickade till det lediga biskopsämbetet. Kandidaternas för- och släktnamn och vid behov titel eller yrke samt boningsort skall antecknas i röstsedeln så, att osäkerhet inte uppstår om vem som avses.

En röstberättigad som inte kan infinna till valförrättningen får till valförrättaren insända sin röstsedel hopviken i ett slutet kuvert, på vilket han antecknat sitt namn och uppgift om att kuvertet innehåller hans röstsedel. Kuvertet skall, om det inte enligt 3 mom. skall lämnas oöppnat, med bevarande av valhemligheten öppnas då röstningen vidtar och röstsedeln skall utan att uppläsas inläggas i samma urna som de övriga röstsedlarna.

Konstaterar ordföranden att den person som inger eller insänt en röstsedel inte finns upptagen i den i 1 § 3 eller 4 mom. avsedda förteckningen. eller anser ordföranden att den röstande av någon annan orsak saknar rösträtt, skall han inlägga den under valförrättningen avgivna röstsedeln oöppnad i ett särsklild slutet kuvert, som förses med den röstandes namn. eller lämna det i 2 mom. avsedda kuvertet oöppnat samt översända kuverten till domkapitlet. Ordförandens motiveringar för avgörandet skall antecknas i protokollet.

4 §

En röstsedel som är undertecknad eller som innehåller någon annan obehörig anteckning eller som inte upptar tre sådana namn som avses i 3 § 1 mom. är ogiltig.

Vid valförrättningen skall föras protokoll. i vilket skall antecknas antalet röstsedlar, vilka som röstat som närvarande och vilka som tränvarande, hur många röster envar erhållit på de olika förslagsrummen samt vad i övrigt förekommit vid valförrättningen. Protokollet skall undertecknas av ordföranden och protokollföraren. Det skall justeras av två protokolljusterare, vilka utses vid förrättningen.

Ordföranden skall insända röstsedlarna och protokollet till domkapitlet i ett slutet konvolut, på vilket skall antecknas dess innehåll samt avsändaren.

5 §

Domkapitlet skall vid sitt sammanträde öppna omslagen till de försändelser som innehåller valhandlingarna. Domkapitlet skall avgöra om en i 3 § 3 mom. avsedd röstsedel skall beaktas vid rösträkningen och om någon röstsedel skall anses som ogiltig enligt 4 § 1 mom.

Domkapitlet skall översända sitt protokoll rörande förslagsrummen samt de på förslag uppfördas merilförteckningar till statsrådet.

B. Val av prästassessor och kontraktsprost
6 §

Domkapitlet bestämmer tidpunkten för val av prästassessor och meddelar kontraktsprostarna härom.

När kontraktsprostämbetet i ett prosteri skall bereättas förordnar domkapitlet någon av kyrkoherdarna i prosteriet att förrätta valet.

7 §

Vid val av prästassessor och kontraktsprost skall i tillämpliga delar iakttas vad som är föreskrivet i 3 och 4 § samt i 5 § 1 mom. och vid val av prästassessor ytterligare vad som är föreskrivet i 2 § 1 mom. 1 röstsedeln antecknas i bägge valen endast ett namn.

I valet skall som vallängd användas utdrag ur den i 1 § 1 mom. avsedda förteckningen över de röstberättigade i prosteriet. Förteckningen skall granskas för ettvart val.

C. Val av ombud till stiftsmöte
8 §

Val av prästernas ombud till stiftsmöte förrättas vid det i 4 kap. 3 § 1 mom. nämnda kontraktsmötet på den dag varom stadgas i 20 kap. 3 § 2 inom. kyrkolagen. I valet används den förteckning över de röstberättigade som avses i 4 kap. 2 § 1 mom. 1 valet skall även 3 kap. 3 § 2 och 3 mom. tillämpas.

Det vid valförrättningen uppgjorda protokollet och röstsedlarna skall insändas till domkapillet, som fastställer valets utgång och förklarar dem valda som erhållit de flesta rösterna. Suppleanter är de övriga som erhållit röster, i den ordning som deras röstetal utvisar.

9 §

Lekmannaombud till stiftsmölet utses i januari samma år som ombud till kyrkomötet.

För valet skall kyrkoherden tillse att kyrkofullmäklige eller församlingsrådet utser de i 19 kap. 13 § 1 mom. kyrkoordningen avsedda elektorerna samt till kontraktsprosten meddela vilka som utsetts. Kontraktsprosten uppgör på grundval av dessa meddelanden en förteckning över de i valet röstberättigade elektorerna.

Elektorerna sammankommer på kallelse av den elektor som kontraktsprosten utser till sammankallare. Elektorerna väljer inom sig en ordförande och sekreterare.

Det vid valförrättningen uppgjorda protokollet och röstsedlarna skall utan dröjsmål insändas till domkapitlet. Domkapitlet skall fastställa valets utgång och förklara dem valda som erhållit de flesta rösterna samt till suppleanter de övriga som erhållit röster, i den ordning som deras röstetal utvisar.

10 §

Val av prästernas ombud och lekmannaombuden skall förrättas med slutna sedlar. Envar får rösta på högst så många personer som skall väljas från prosteriet. Har i röstsedeln antecknats någon som inte är valbar. skall övriga i röstsedeln angivna röster likväl beaktas.

D. Val av ombud till prosterimöte
11 §

Kyrkofullmäktige eller församlingsrådet skall välja församlingens ombud och suppleanter till prosterimötet senast i december under det år som närmast följer före val av ombud till kyrkomötet. Suppleanter utses till ett antal som utgör två gånger antalet ombud.

Till ombud eller suppleant kan inte utses en person som har rösträtt i det val som avses i 12 §.

12 §

Ombud och suppleanter för församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas tjänsteinnehavare och arbetstagare i huvudsyssla skall utses genom majoritetsval vid sammanträde som skall hållas vid den i 11 § 1 mom. nämnda tidpunkten och som sammankallas av kyrkoberden eller gemensamma kyrkorådets ordförande i en kyrklig samfalligbet. Suppleanter utses till ett antal som utgör två gånger antalet ombud.

4 kap.

Val av ombud till kyrkomötet

1 §

För val av ombud till kyrkomötet tillsätter domkapitlet i september närmast före valen en valnämnd och utser dess ordförande samt till övriga medlemmar två präster och två lekmän, vilka skall vara röstberättigade i församlingsval. För val av lekmannaombud från församlingarna på Åland tillsätls en egen valnämnd, vars medlemmar skall vara lekmän. Domkapitlet utser en sekreterare för nämnden och ombesörjer nämndens kansliuppgifter.

Valnämnden utser inom sig en vice ordförande. Protokoll och expeditioner undertecknas av ordföranden och sekreteraren. Nämnden utser två protokolljusterare för det fall att justeringen inte sker vid ett sammanträde.

Domkapitlet skall meddela om valnämnden och dess sammansättning till pastorsexpeditioneraa och stittets präster. Kyrkoberden skall utan dröjsmål vidarebefordra uppgifterna till kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets medlemmar.

2 §

Domkapitlet skall uppgöra en förteckning över de röstberättigade prästerna på grundval av den i 6 kap. 1 § 5 mom. kyrkolagen nämnda matrikeln och med beaktande av stadgandena i kyrkolagen och kyrkoordningen rörande rösträtt och suftstillhörighet samt tillställa valnämnden densamma före utgången av november. Valnämnden skall före den 15 januari under valåret översända till varje kontraktsprost ett utdrag ur förteckningen.

Kyrkoherden skall senast före utgången av november under året närmast före valåret tillställa valnämnden en förteckning över kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets medlemmar. I stället för en präst som valts till medlem i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet skall i förteckningen antecknas den suppleant som avses i 2 kap. 57 § och som skall vara lekman.

3 §

Röstning äger rum vid kontraktsmöte i ettvart prosteri såvitt gäller val av prästernas ombud och vid kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets sammanträde i varje församling såvitt gäller val av lekmannaombud. Biskopen röstar i domprosteriet.

Kan en präst inte infinna sig till valförrättningen, äger han rätt att avge sin röst på det sätt som föreskrivils i 3 kap. 3 § 2 och 3 mom.

Är en medlem av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet förhindrad att intinna sig till valsammanträdet, skall i hans ställe inkallas en suppleant på det sätt som föreskrivits i 2 kap. 57 §.

4 §

Med församlingens folkmängd i 20 kap. 5 § 2 mom. kyrkolagen avses folkmängden den sista dagen i året närmast före valåret. Har en ny församling bildats eller församlingsindelningen eljest ändrats från ingången av valåret, bestäms tolkmängden enligt den nya indelningen.

Kyrkoherden skall senast den 20 januari under valåret översända till valnämnden ett meddelande om den tolkmängd i församlingen som avses i 1 mom. Valnämnden skall senast den 25 januari under valåret uträkna och särskilt för varje församling fastställa röstetalet för en medlem i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet.

En församlingsvis uppgjord sammanställning av folkmängdsuppgifterna, antalet medlemmar i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet, deras sammanlagda röstetal och hur detta fördelas mellan de röstberättigade medlemmarna skall införas i valnämndens protokoll.

5 §

De till valnämnden riktade handlingarna skall tillställas domkapitlet, som överlämnar dem till valnämnden. Handlingar som gäller val av lekmannaombud från församlingarna på Åland skall såndas till kontraktsprosten i prosteriet.

6 §

Rätt att uppställa kandidater äger en valmansförening som vid val av prästernas ombud har grundats av minst tre och vid val av lekmannaombud av minst tio i valet röstberättigade personer. I kandidatlistan får nomineras högst tre gånger det antal ombud som skall väljas från stiftet i ifrågavarande val.

Stiftelseurkunden jämte kandidatlista skall inlämnas till domkapitlet senast den 15 december före klockan 16, om inte annat föranleds av 1 kap. 3 § 1 mom. Om stiftelseurkund och kandidatlista samt om inlämnande och publicering av denna ävensom om ombudets försäkran och kandidatemas skriftliga samtycke skall i tillämpliga delar gälla vad som är föreskrivet om församlingsval i 2 kap. 33, 36 och 58 §§.

7 §

Vid val av lekmannaombud från församlingarna på Åland skall kandidaterna uppställas särskilt på det sätt som 20 kap. 1 § 3 mom. och 6 § kyrkolagen stadgar. I slittelseurkunden för en valmansförening skall i kandidatlistan nomineras en kandidat som ordinarie ombud samt en som första och en som andra suppleant. I sammanställningen av kandidatlisförna skall endast listorna numreras.

8 §

Vid valnämndens sammanträde, som skall hållas senast den 31 december, skall stiftelseurkunderna för valmansföreningarna jämte kandidatlistor och hilagor granskas preliminärt.

I fråga om rättelse av fel som skett vid grundandet av en valmansförening eller i kandidatnomineringen skall i tillämpliga delar iakttas vad som är föreskrivet i 2 kap. 37 och 38 §§.

9 §

Vid sammanträde den 15 januari skall valnämnden särsklild för vartdera valets del företa de ändringar i kandidatlistorna som föranleds av justeringsförfarandet, numrera kandidatlistorna och kandidaterna samt uppgöra sammanställningarna av kandidatlistorna med iakttagande i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i 2 kap. 39 § 1 mom. 2-5 punkten och 2 mom. samt i 40 § 1 och 2 mom.

10 §

Röstsedlarna skall vara uppgjorda enligt föreskrifterna i 2 kap. 10 § 1 mom. och 42 § 1 mom. För valet av lekmannaombud skall röstsedeln tryekas på vitt och för valet av prästernas ombud på blått papper.

Kyrkostyrelsen förser valnämnderna med de valhandlingar och röstsedlar som erfordras. Valnämnden skall ombesörja tryckningen av sammanställningen av kandidatlistorna samt fördelningen av dessa och röstsedlarna till kyrkofullmäktige, församlingsräden och kontraktsprostarna.

11 §

Kyrkoberden skall på förhand tillse att samtliga förberedande åtgärder för förrättande av val av lekmannaombud vidtas i församlingen. Härvid skall han försäkra sig om att vid valet står till förfogande

1) en sammanställning av kandidatlistorna som anslås till påseende i vallokalen, samt

2) röstsedlar, en valstämpel utgörande församlingens stämpel, valurna samt material för försegling ävensom andra behövliga hjälpmedel.

Innan valet av lekmannaombud påbörjas skall kyrkofullmäktiges ordförande eller församlingsrådets vice ordtorande förfara på det sätt som är föreskrivet i 2 kap. 5 § 1 mom. Vid valförrättning är diskussion om kandidaterna inte tillåten.

Vid val av ombud för prästerna ankommer de i 1 och 2 mom. avsedda åliggandena på kontraktsprosten.

12 §

Om röstning och stämpling av röstsedeln skall i tillämpliga delar gälla vad som är föreskrivet i 2 kap. 3 § 3, 4 och 5 mom. samt 7 §.

De som utövat sin rösträtt skall antecknas i protokollet över sammanträdet.

13 §

Sedan röstningen slutförls skall antalet avgivna röstsedlar räknas utan att öppnas och utan att några anteckninear görs i dem. Härefter skall röstsedlarna inneslutas i ett konvolut som förseglas med sigill och tillställs valnämnden utan dröjsmål.

Vid valförrättningen skall föras protokoll, i vilket skall antecknas antalet röstsedlar och vad som tillgått vid förrättnigen. Protokollet skall undertecknas av ordföranden och kontrasieneras av sekreteraren. Protokollet skall genast justeras och jämte röstsedlarna översändas till valnämnden.

14 §

Valnämnden skall öppna de i 13 § 1 mom. avsedda konvoluten och på varje röstsedel som avgetts för val av lekmannaombud anteckna det antal röster som den enligt 4 § 2 mom. representerar. Härefter uträknas de båda valens utgång med iakttagande i övrigt i tillämpliga delar vad som är stadgat om uträkning av utgången i församlingsval.

Valnämnden skall fastställa de båda valens utgång särsklild för sig den tredje måndagen i februari.

15 §

Sedan valnämnden fastställt valets utgång, skall den meddela detta till församlingarna och de valdas namn och adresser till kyrkostyrelsen och domkapitlet. Ett meddelande om valets utgång jämte besvärsundervisning skall anslås på domkapitlets anslagstavla och hållas framlagt till påseende räknat från dagen efter det valutgången fastställts till besvärstidens utgång.

Valnämnden skall utfårda fullmakt åt dem som blivit valda till ombud. Rättas valets utgång i anledning av besvär eller utses en suppleant till ombud, skall fullmakten utfårdas av domkapitlet.

16 §

De röstsedlar som använts i valen och protokollen jämte sammanställningarna av kandidatlistorna skall, särskilt för valet av prästerliga ombud och särsklild för valet av lekmannaombudd, inneslutas i ett hållbart konvolut, som skall förseglas med sigill och förvaras i domkapitlet till dess följande val forrätlas.


Denna valordning träder i kraft samma dag som den av kyrkomötei den 8 november 1991 antagna kyrkolagen. Genom densamma upphävs kyrkomötets beslut av den 8 november 1984 angående förrättande av val av lekmannaombud till kyrkomötet (kyrkans författningssamling nr 41) och kyrkostyrelsens beslut av den 2 oktober 1975 angående förrättande av val av ledamöter till kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet (kyrkans författningssamling nr 20) jämte däri senare företagna ändringar.

Åbo den 8 november 1991

På kyrkomöieis vägnar
John Vikström

ärkebiskop
Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.