1041/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Förordning om ändring av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Libyen

På föredragning av utrikesministern

ändras 1 § förordningen den 16 april 1992 om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Libyen (336/92) och

fogas till 3 § nya 3 och 4 mom. samt till förordningen nya 3 a, 3 b, 3 c och 3 d §§ som följer:

1 §

För uppfyllande av Finlands förpliktelser till följd av resolution 748 (1992), som Förenta Nationernas säkerhetsråd antog den 31 mars 1992, och resolution 883 (1993), som Förenta Nationernas säkerhetsråd antog den 11 november 1993, inskränker Finland sina ekonomiska förbindelser med Libyen i enlighet med denna förordning.

3 §

Det är förbjudet att överlåta material för byggande, förbättring eller underhåll av civila eller militära flygfält i Libyen eller av anläggningar eller apparatur i samband med dem. Likaså är det förbjudet att ge teknisk eller annan service eller reservdelar för underhåll av civila eller militära flygfält i Libyen samt av anläggningar och apparatur i samband med dem. Ett undantag utgör nödanläggningar och anläggningar eller service som direkt anknyter till civil flygövervakning.

Det är förbjudet att på libyskt territorium ge utbildning eller annat bistånd till libyska flygare eller annan personal som tjänstgör i flygplan eller på flygplats.

3 a §

Sådana åtgärder är förbjudna genom vilka Libyens regering eller myndigheter eller ett kommersiellt, industriellt eller offentligt företag, som direkt eller indirekt kontrolleras av Libyen, eller en person som arbetar för ett sådant företag till sitt förfogande får tillgångar i Finland, vilka tillhör Libyens regering eller myndigheter eller ett samfund som direkt eller indirekt kontrolleras av Libyen, eller vilka som helst andra medel.

Tillgångar som erhållits genom försäljning eller överlåtelse av olja och oljeprodukter med ursprung i Libyen och importerade därifrån, inbegripet naturgas och naturgasprodukter, samt jordbruksprodukter räknas dock inte som i 1 mom. avsedda tillgångar, om de utförts ur Libyen den 1 december 1993 eller senare, förutsatt att dessa medel betalas in på särskilda, för dem reserverade konton.

3 b §

Det är förbjudet att till Libyen överlåta varor som upptas i bilagan till denna förordning, samt även delar, utrustning och licenser som gäller dem eller tillverkning eller underhåll av dem.

3 c §

Affärstransaktioner med flygbolaget Libyan Arab Airlines är förbjudna, inbegripet erkännande eller antagande av detta bolags biljetter.

3 d §

Krav som ställs av libyska myndigheter, medborgare eller sammanslutningar eller av för deras räkning verkande personer eller sammanslutningar och som gäller verkningar av sådana åtgärder på avtalsförbindelser eller andra affärskontakter, som utförts med stöd av de i 1 § nämnda resolutionerna, får inte erkännas.


Denna förordning träder i kraft den december 1993.

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Bilaga

I 3 b § hänvisas del till följande anordningar och apparatur:

I. Medelstora och stora pumpar samt kompressorer med en kapacitet av minst 350 m/h samt drivaggregat, som används för transport av råolja och naturgas (gasturbin eller elmotor)

II. Anordningar som är avsedda för exportterminaler för råolja:

- lastningsbojar och kätting för enpunktsförankring

- elastiska slangar för submarin sammankoppling av fördelningselement och enpunktsförankringar samt större flytande lastningsslangar (12-16 tum)

- ankarkättingar

III. Anordningar som inte är avsedda speciellt för exportterminaler för råolja, men som tack vare sin stora kapacitet kan användas även för detta ändamål:

- lastningspumpar med stor kapacitet (4000 m3 /h) och lågt tryck (10 bar)

- effektpumpar med samma genomströmningshastighet som ovan

- kontroll- och rengöringsapparatur för rörnät (tryckskrapor el. s.k. pigging-apparatur) (minst 16 tum)

- mätapparatur med stor kapacitet (minst 1000 m3/h)

IV. Raffineringsapparatur:

- Pannor enligt ASME (American Society of Mechanical Engineering) 1 standard

- Brännugnar enligt ASME (American Society of Mechanical Engineering) 8 standard [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: 2 standard ]

- Destillationskolonner enligt ASME (American Society of Mechanical Engineering) 8 standard

- Pumpar enligt API (American Petroleum Institute) 610 standard

- katalytiska reaktorer enligt ASME (American Society of Mechanical Engineering) 8 standard

- preparerade katalysatorer till vilka räknas:

katalysatorer som innehåller platina

katalysatorer som innehåller molybden

V. Reservdelar för de anordningar som avses i punkterna I-IV.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.