1038/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Lag om ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för cancerframkallande ämnen och processer

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För övervakning av dem som i sitt yrke är exponerade för cancerframkallande ämnen och processer samt i förebyggande syfte upprätthålls förteckningar, som förs av arbetsgivarna var för sig, och ett riksomfattande register enligt vad som stadgas i denna lag.

2 §

Arbetsgivaren skall, enligt vad som närmare bestäms om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete, föra en förteckning över de agenser som används och förekommer på arbetsplatsen och som föranleder risk för cancersjukdom samt över de produkter som innehåller dylika ämnen samt över de arbetstagare som exponeras för ämnen som föranleder risk för cancersjukdomar. I arbetsgivarens förteckning skall för varje arbetsavdelning och kalenderår antecknas

1) uppgifter om arbetsgivaren,

2) ämnen som använts och förekommer och som föranleder risk för cancersjukdom,

3) produkter vilka innehåller något ämne som föranleder risk för cancersjukdom och dessa produkters årliga användningsmängder,

4) användningssättet för ett ämne som föranleder risk för cancersjukdom eller någon annan orsak till exponering för ämnet,

5) de exponerade arbetstagarnas namn, personbeteckning, yrke samt grunden för uppgiften om exponering.

Arbetstagarna och deras representanter skall informeras om att förteckningen förs.

3 §

Arbetsgivaren skall på det sätt som arbetsministeriet bestämmer årligen tillställa arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå de uppgifter som ingår i förteckningen enligt 2 §. Arbetarskyddsbyrån vidarebefordrar uppgifterna till det riksomfattande register som arbetsministeriet för över dem som i sitt yrke är exponerade för cancerframkallande ämnen och processer (ASA-registret) . Arbetsministeriet kan ge institutet för arbetshygien i uppgift att föra detta register. En registrerad person har rätt att genom ett registerutdrag granska de uppgifter i registret som gäller honom själv.

4 §

Försäknngsanstalter och myndigheter har, för beviljande av förmåner för arbetstagare som är exponerade för ämnen och processer som föranleder risk för cancersjukdomar eller för fattande av arbetarskyddsbeslut, rätt att av arbetsgivaren ur förteckningen enligt 2 § och av arbetsministeriet ur det riksomfattande ASA-registret få uppgifter om dessa personer i den omfattning som uppgifterna är av betydelse för avgörandet av ärendet. Arbetsministeriet kan utan hinder av sekretesstadganden lämna ut uppgifter som avses i 3 § till institutet för arbetshygien för forskning om och utvecklande av växelverkan mellan arbete och hälsa, arbetarskydd och företagshälsovård.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 93/93
ApUB 6/93

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.