1037/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Lag om ändring av 22 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring arbetarskyddsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/73) 22 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 29 december 1988 (1346/88), samt

fogas till 22 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 29 december 1988, ett nytt 3 mom. som följer:

22 §

Har en läkare hos den som utfört arbete konstaterat en yrkessjukdom eller något annat av arbetet orsakat sjukligt tillstånd som avses i yrkessjukdomslagen (1343/88), skall han utan dröjsmål och utan hinder av sekretesstadganden enligt fastställt formulär anmäla saken till distriktsmyndigheten för arbetarskyddet. Arbetsministeriet bestämmer särskilt om arbetarskyddsdistriktens förpliktelse att tillställa arbetsministeriet de statistiska uppgifterna i anmälningarna. Arbetarskyddsmyndigheterna använder uppgifterna i anmälan inom tillsynen över arbetarskyddet för utförande av de uppgifter som anges i lagen om arbetarskyddsförvaltningen (16/93). Anmälan skall innehålla den insjuknades personuppgifter, uppgifter om arbetsgivaren och arbetsplatsen samt om exponeringens art och längd samt uppgifter om sjukdomens art, konstaterandet av sjukdomen och om den olägenhet som sjukdomen orsakat samt försäkringsanstaltens namn. Om läkaren misstänker att en sjukdom utgör en yrkessjukdom, skall han göra sig förtrogen med arbetstagarens arbetsförhållanden i fråga om de negativa faktorer som kan bidra till att en yrkessjukdom uppkommer.

Distriktsmyndigheten för arbetarskyddet skall tillställa institutet för arbetshygien de uppgifter som ingår i en sådan anmälan som avses i 1 mom. för införande i det register över arbetsrelaterade sjukdomar som institutet för arbetshygien i syfte att fullgöra uppgifter enligt lagen och förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (159/78 och 501/78) upprätthåller för forskning, utredningar, diagnostisering, behandling och förebyggande som gäller yrkessjukdomar och andra av arbetet orsakade sjukliga tillstånd. Om rätt för institutet för arbetshygien att från försäkringsanstalter eller försäkringsanstalternas gemensamma organ få uppgifter för registret över arbetsrelaterade sjukdomar stadgas särskilt. Om arbetarskyddsmyndigheternas rätt att få uppgifter som behövs för statistik och som gäller arbetsgivarens olycksfallsanmälan till försäkringsanstaken stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 93/93
ApUB 6/93

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.