1035/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/73) 26 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 21 a § och till 25 § ett nytt 3 mom. som följer:

21 a §

En arbetsgivare som mot vederlag ställer sina arbetstagare till en beställares förfogande för utförande av arbete (uthyrningsarbete) och som beträffande denna verksamhet har gjort grundanmälan enligt handelsregisterlagen (129/79) är skyldig att skriftligen meddela arbetarskyddsmyndigheten att grundanmälan har gjorts. Om fullgörandet av anmälningsskyldigheten stadgas vid behov närmare genom förordning.

Arbetarskyddsmyndigheten kan förbjuda uthyrning av arbetskraft till utlandet och annonsering om uthyrningen, om arbetsgivaren underlåter att göra anmälan enligt 1 mom. eller annars väsentligt bryter mot anställningsvillkoren i ett arbete som utförs utomlands.

25 §

En arbetsgivare som underlåter att iaktta anmälningsplikten enligt 21 a § 1 mom. skall för försummelse av anmälningsplikt som gäller uthyrningsarbete dömas till böter.

26 §

En arbetsgivare eller en företrädare för arbetsgivaren eller en i 15 § 4 mom. avsedd person som avsiktligen underlåter att iaktta de föreskrifter om säkerhet och hälsa i arbetet som arbetarskyddsmyndigheten i enskilda fall har meddelat med stöd av lagar eller förordningar om arbetarskydd, skall för överträdelse av arbetarskyddsmyndighets föreskrifter dömas till böter eller fängelse i högst ett år. En arbetsgivare eller en företrädare för arbetsgivaren som underlåter att iaktta ett förbud som har meddelats med stöd av 21 a § 2 mom. skal dömas på samma sätt.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som" bestäms genom förordning.

Den som med stöd av de stadganden son gäller när denna lag träder i kraft har beviljat tillstånd att bedriva uthyrning av arbetskraft är inte skyldig att lämna ett sådant meddelande som avses i 21 a§ 1 mom.

RP 103/93
ApUB 8/93

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.