1029/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Lag om ändring av lagen om företagssanering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 67 § 1 och 2 mom. samt 70 § 4 mom. lagen den 25 januari 1993 om foretagssanering (47/93).

av dessa lagrum 67 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (609/93), samt

fogas till 15 kap. en ny 100 a §, som följer:

67 §
Behörig domstol

Ärenden som gäller saneringsförfarande enligt denna lag behandlas i följande underrätter:

Björneborgs tingsrätt, Esbo tingsrätt, Helsingfors tingsrätt, Joensuu tingsrätt, Jyväskylä tingsrätt, Kajana tingsrätt. Kotka tingsrätt, Kuopio tingsrätt, Lahtis tingsrätt, Rovaniemi tingsrätt, Seinäjoki tingsrätt, S:t Michels tingsrätt, Tammerfors tingsrätt, Uleåborgs tingsrätt, Vanda tingsrätt, Vasa tingsrätt. Villmanstrands tingsrätt, Åbo tingsrätt och Ålands tingsrätt. Om domstolarnas domkretsar i dessa ärenden stadgas genom förordning.

Ett ärende som gäller saneringsförfarande behandlas av den i 1 mom. nämnda domstol inom vars domkrets gäldenärens förvaltning huvudsakligen sköts. Ett ärende som gäller saneringsförfarande för ett dotterbolag i en koncern behandlas dock vid den domstol där moderbolagets saneringsärende är anhängigt. Om ett ärende som gäller saneringsförfarande för moderbolaget anhängiggörs senare, kan den domstol som behandlar dotterbolagets saneringsärende överföra ärendet till den domstol där det ärende som gäller moderbolaget är anhängigt. Om den överförande domstolen behandlar en konkursansökan som har gjorts efter att saneringsförfarandet har inletts och som gäller gäldenären, skall också den överföras för avgörande av den nämnda domstolen. Ett ärende som gäller rättelse eller ändring av ett fastställt saneringsprogram eller frågan om ett sådant program skall förfalla skall behandlas av den domstol där saneringsförfarandet var anhängigt. Om en saneringsansökan görs hos den domstol som behandlar en konkursansökan skall domstolen, om den inte är behörig i saneringsärendet, på sökandens begäran överföra saneringsansökan till behörig domstol.


70 §

Om anmälningar som skall göras om ansökningar stadgas vid behov genom förordning.

100 a §
Företagssaneringsregister

För uppdatering av registeruppgifter om gäldenärer, för domstolarna, för verkställighet, kreditövervakning samt statistikföring och undersökningar skall justitieministeriet så som närmare stadgas genom förordning föra ett register över ärenden som gäller saneringsförfarande. Var och en har rätt att få utdrag om uppgifter som förts in i registret. Om lämnande av uppgifter med hjälp av teknisk anslutning stadgas genom förordning.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1993. Lagens 100 a § träder dock i kraft vid en tidpunkt som stadgas genom förordning.

Om saneringsansökan har gjorts innan lagen träder i kraft, skall ärendet behandlas vid den domstol som är behörig enligt tidigare lag.

RP 216/93
LaUB 19/93

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.