1026/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Förordning om strafforderförfarande

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 20 § lagen den 26 juli 1993 om strafforderförfarande (692/93):

1 §

Straffanspråk, strafforder, skriftligt meddelande om straffanspråk samt anvisning om hur den åtalade skall förfara om han önskar göra anspråket till föremål för domstols handläggning skall uppgöras på blanketter som justitieministeriet trycker om justitieministeriet inte annorlunda föreskriver.

Justitieministeriet fastställer formuläret för ovan i 1 mom. nämnda blanketter och anvisningar samt formuläret för övriga meddelanden som används i strafforderförfarandet.

2 §

Den tjänsteman som framställer ett straffanspråk skall granska den misstänktes identitet på ett tillförlitligt sätt och anteckna detta på straffanspråket.

3 §

Om egendom yrkas förbruten i ett straffanspråk, skall egendomens värde antecknas på straffanspråket.

4 §

Om den misstänkte bestrider gärningen, skall grunden för bestridandet antecknas på straffanspråket eller en särskild handling som bifogas straffanspråket.

5 §

I straffanspråket skall antecknas den allmänna åklagare till vilken den misstänkte kan meddela att han motsätter sig straffanspråket, postadressen till åklagarens kansli samt sista dagen då detta meddelande kan ges.

6 §

Allmänna åklagaren skall utan dröjsmål meddela till biträdande åklagaren om en gensaga som framställts mot sådant straffanspråk som finns hos den sistnämnda för utfärdande.

7 §

Avgöranden i strafforderärenden numreras med löpande nummer årligen särskilt i varje åklagardistrikt. Om det vid åklagardistriktet finns flera åklagare och biträdande åklagare som utfärdar strafforder, får numreringen vid behov ske skilt för varje åklagare eller biträdande åklagare.

8 §

Meddelande om avgöranden i strafforderärenden skall sändas till justitieministeriet för varje månad före den 15 nästföljande månad.

Justitieministeriet tillställer statistikcentralen uppgifter rörande strafforder.

9 §

Handlingar rörande strafforder förvaras såsom akter i allmänna åklagarens kansli i kansliets arkiv, ordnade i straffordernas nummerföljd skilt för varje år. Även de strafforderärenden som biträdande åklagaren har avgjort förvaras i allmänna åklagarens arkiv.

10 §

Justitieministeriet meddelar allmänna anvisningar om hur de blanketter som används i strafforderförfarande skall fyllas i samt meddelanden skall ges.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.