1025/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Förordning om ändring av förordningen om skifte

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) 195 och 196 §§, av dessa lagrum 195 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 19 maj 1972 samt den 13 juli 1984 (399/72 och 552/84) samt 196 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 19 maj 1972,

ändras 13 § 2 mom. samt 97, 178, 193, 197, 198 och 200 §§, av dessa lagrum 13 § 2 mom., 97 och 198 §§ sådana de lyder i förordning av den 26 mars 1993 (305/93), 178 § sådan den lyder i förordning av den 16 mars 1979 (329/79), 193 och 197 §§ sådana de lyder i nämnda förordning av den 19 maj 1972 och 200 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordningar av den 19 maj 1972 och den 26 mars 1993, samt

fogas till 170 §, sådan den lyder i förordning av den 16 mars 1979 (329/79), ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

13 §

Om förrättningsmännens beslut får överklagas särskilt medan förrättningen pågår, skall sakägarna underrättas om och i protokollet antecknas hur ändring i beslutet kan sökas. Härvid skall 95 § 3 och 5 punkten beaktas. Avgöranden som har fattats i samband med förrättningen skall antecknas i en handling skilt från protokollet eller i slutet av protokollet som en tydligt urskiljbar del.


97 §

Om ändring söks till det avgörande som avses i 198 §, skall lantmäteribyrån anteckna detta i avgörandet.

170 §

Om förordnande av en andra jordrättsingenjör som avses i 293 § 1 mom. skifteslagen till jorddomstolen beslutar cheferna för de jorddomstolar som förordnandet gäller.


178 §

Jorddomstols protokoll samt domar och beslut skall för varje förrättning häftas och förses med löpande förvaringsnummer, som påtecknas akten samt antecknas i förvaringsmappens rubrik.

193 §

Förklarar sig sakägarna i enlighet med 173 § 1 mom. lagen om skifte nöjda med jorddomstolens avgörande innan det har vunnit laga kraft, skall detta antecknas i avgörandet.

197 §

Om jorddomstolens avgörande av särskilda skäl inte kan ges före utgången av den tid som nämns i 330 § lagen om skifte, skall jordrättsdomaren på anhållan till sakägaren utge ett reservationsintyg i vilket nämns när handlingen blir färdigställd.

198 §

Jordrättsdomare skall avgiftsfritt tillsända lantmäteribyrån en avskrift av jorddomstolens avgörande före utgången av den tid inom vilken sakägaren skall få ett sådant. Likaså skall de kartor och handlingar återställas som då ännu innehas av jorddomstolen.

200 §

Sedan ändringsansökan beträffande jorddomstolens avgörande har tillställts lantmäteribyrån, skall byrån sända ansökningsskriften till jorddomstolen.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.