1024/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Förordning om ändring av vattenförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras 1 § 2 mom. vattenförordningen av den 6 april 1962 (282/62), sådant det lyder i förordning av den 20 november 1987 (860/87), samt

fogas till förordningen nya 1 a, 1 b, 20 a, 20 b, 20 c, 20 d och 20 e §§ som följer:

1 §

Chefen för vattendomstolen förordnar ledamöterna vid divisionerna och fördelar mellan divisionerna de mål och ärenden som skall behandlas. Ordföranden för en division bestämmer om divisionens uppgifter i enlighet med vad som föreskrivs nedan i denna förordning och i arbetsordningen.


1 a §

I behandlingen av ett lagskipningsärende vid en division deltar utöver ordföranden två eller tre ledamöter i enlighet med vad som stadgas nedan.

Ordföranden för en division bestämmer i vilken sammansättning ett mål skall behandlas. Vattendomstolen kan under behandlingen besluta att utvidga sammansättningen, om påminnelserna och yrkandena i saken förutsätter det eller särskilda skäl för detta annars föreligger.

Har en vattenrättsingenjör eller en vattenrättslimnolog förordnats till två eller flera divisioner, förutsätter hans deltagande i behandlingen av en sak samtycke av chefen för vattendomstolen.

1 b §

Lagskipningsmålen behandlas i följande sammansättningar:

1) en vattenrättsdomare och två vattenrättsingenjörer eller

2) en vattenrättsdomare, en vattenrättsingenjör och en vattenrättslimnolog eller

3) en vattenrättsdomare, två vattenrättsingenjörer och en vattenrättslimnolog.

Målen och ärendena behandlas i allmänhet i den sammansättning som anges i 1 mom. 1 punkten. Om det i saken är fråga om en åtgärd som avsevärt inverkar på ett vattendrags tillstånd, fiskbestånd eller annars på vattennaturen, eller om avgörandet av saken annars förutsätter särskild sakkunskap i naturhushållning, skall saken behandlas i den sammansättning som nämns i 1 mom. 2 punkten. Om ett sådant mål eller ärende dessutom förutsätter omfattande teknisk sakkunskap, skall det behandlas i den sammansättning som nämns i 1 mom. 3 punkten.

När beslut fattas om sammansättningen skall dessutom sakens art beaktas. Härvid skall även beaktas att arbetsmängden fördelas så jämnt som möjligt mellan ledamöterna.

20 a §

Vattenöverdomstolen är uppdelad på tre divisioner.

Vattenöverdomaren beslutar vid vilka divisioner ordförandena tjänstgör och fastställer divisionernas sammansättningar. För ändring av en divisions sammansättning oftare än en gång i året krävs särskilda skäl.

Vattenöverdomstolsråden med sakkunskap i naturhushållning tillhör inte någon division. Vattenöverdomaren bestämmer de mål och ärenden i vilkas avgörande dessa vattenöverdomstolsråd skall delta. Härvid skall särskilt beaktas i vilken mån det i saken är fråga om ett projekt eller en åtgärd som påverkar ett vattendrags tillstånd, fiskbeståndet eller vattennaturen i övrigt eller andra omständigheter som kräver speciell sakkunskap i naturhushållning.

20 b §

Vattenöverdomstolen är beslutför med tre, fyra, fem eller sex ledamöter, enligt vad som stadgas i 20 c §. Sedan behandlingen av ett mål eller ärende inletts vid vattenöverdomstolens sammanträde kan antalet ledamöter för en beslutför sammansättning inte ändras, om inte vattenöverdomaren bestämmer att saken skall tas upp på en ny sammanträdeslista eller att det skall behandlas i plenum eller vid en fulltalig divisions sammanträde på det sätt som anges i 20 c eller 20 e §. Efter att behandlingen har inletts får en ledamot inte ersättas, om det inte föreligger tvingande skäl därtill.

20 c §

Lagskipningsärendena skall avgöras i en divisions sammanträde. Vattenöverdomaren kan dock bestämma att ett mål eller ärende som är av principiell betydelse skall avgöras i plenum under hans ordförandeskap.

En beslutför sammansättning omfattar utöver divisionens ordförande

1) ett lagfaret vattenöverdomstolsråd och ett vatten överdomstolsråd med sakkunskap i teknik eller naturhushållning, eller

2) ett lagfaret vattenöverdomstolsråd och två vattenöverdomstolsråd med sakkunskap i teknik eller ett lagfaret vattenöverdomstolsråd, ett vattenöverdomsstolsråd med sakkunskap i teknik och ett vattenöverdomstolsråd med sakkunskap i naturhushållning, eller

3) två lagfarna vattenöverdomstolsråd samt ett vattenöverdomstolsråd med sakkunskap i teknik och ett vattenöverdomstolsråd med sakkunskap i naturhushållning eller två lagfarna vattenöverdomstolsråd och två vattenöverdomstolsråd med sakkunskap i teknik och vid behov ett vattenöverdomstolsråd med sakkunskap i naturhushållning.

Målen behandlas i den sammansättning som anges i den på förhand uppgjord och av vattenöverdomaren godkänd sammanträdeslista.

Målen och ärendena avgörs i regel i den sammansättning som nämns i 2 mom. 1 punkten. Om saken gäller frågor som kräver omfattande teknisk sakkunskap eller omfattande rättslig och teknisk kunskap, behandlas saken i den sammansättning som nämns i 2 mom. 2 eller 3 punkten, beroende på sakens art och omfattning.

20 d §

Vattenöverdomaren är ordförande för en division i de mål och ärenden som han bestämmer.

Vid jäv eller förhinder för ordföranden för en division skall det lagfarna vattenöverdomstolsråd i divisionen som är äldst i tjänsten vara ordförande. Vid behov kan denne också annars vara ordförande för divisionen.

20 e §

Vattenöverdomaren kan på grund av att ett mål eller ärende är vittsyftande eller av principiell betydelse eller för tryggande av enhetligheten i lagskipningen hänskjuta saken till en fulltalig divisions sammanträde för att avgöras under hans ordförandeskap.

Om ett mål eller ärende har hänskjutits till en fulltalig division, skall de ledamöter som hörde till divisionen när saken hänsköts till fulltalig division delta i avgörandet av målet eller ärendet. Vattenöverdomaren kan i enlighet med 20 a § 3 mom. bestämma att också ett vattenöverdomstolsråd med sakkunskap i naturhushållning skall delta i behandlingen.

Om målet eller ärendet redan har behandlats vid divisionens sammanträde när vattenöverdomaren bestämmer att saken skall hänskjutas till fulltalig division, får ledamöterna inte ersättas ens om de inte längre hör till sammansättningen i samma division. I detta fall utser vattenöverdomaren de övriga ledamöterna från den division som hade tilldelats målet eller ärendet.


Denna förordning träder i kraft de december 1993.

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.