1020/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Lag om ändring av 66 § gruvlagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 66 § gruvlagen av den 17 september 1965 (503/65) som följer:

66 §

Den som är missnöjd med ett beslut som vid en utmålsförrättning givits angående ersättning får söka ändring däri hos jorddomstolen. Besvärsskriften skall senast den fyrtiofemte dagen efter den dag då en sådan kungörelse som nämns i 38 § 2 mom. offentliggjorts inges eller på ändringssökandens ansvar tillställas lantmäteribyrån med post eller genom bud. Till ändringsansökan skall fogas ett sådant utdrag ur protokollet från utmålsförrättningen som utvisar när ovan nämnda kungörelse har offentliggjorts. När tiden för sökande av ändring har löpt ut skall lantmäteribyrån sända besvärsskriften till jorddomstolen.

Angående behandlingen vid jorddomstolen och sökande av ändring i jorddomstolens beslut gäller i tillämpliga delar vad lagen om skifte stadgar om rättegång rörande lantmäteriförrättning.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 189/93
LaUB 16/93

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.