999/1993

Given i Helsingfors den 19 november 1993

Förordning om ändring av 13 och 14 §§ förordningen om studiestöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 14 april 1972 om studiestöd (287/72) 14 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 1 mom. i förordning av den 16 april 1992 (346/92) och 2 mom. i förordning av den 3 februari 1978 (107/78), samt

fogas till 13 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordningar av den 28 september 1973 och den 1 mars 1985 (764/73 och 228/85), ett nytt 3 mom. som följer:

13 §

Vetenskapliga påbyggnadsstudier anses vara avslutade vid utgången av den sista månaden i den period för vilken studiestöd senast har beviljats för dessa studier.

14 §

Om en låntagare, vars studier enligt 13 § har ansetts vara avslutade, på nytt inleder studier och får i lagen om studiestöd eller lagen om studiestöd för högskolestuderande avsett studiestöd under en tid då ränteströd betalas för tidigare studielån, fortsätter räntestödet för dessa lån utan avbrott. Om räntestödet för tidigare studielån redan har upphört, betalas räntestöd för dessa studielån på grundval av att nytt studiestöd har beviljats, som följer:

1) från och med den 1 april, när studiestöd har beviljats för vårterminen senast den 31 följande juli månad; och

2) från och med den 1 oktober, när studiestöd har beviljats för höstterminen senast den 31 följande januari månad.

Statens studiestödscentral kan dessutom på ansökan förlänga betalningen av räntestöd för låntagarens tidigare studielån om han bedriver studier som berättigar till studiestöd, även om studiestöd inte har beviljats för nya studier. Räntestödet för en högskolestuderande återinförs på ansökan dock endast, om han bedriver andra än vetenskapliga påbyggnadsstudier. Statens studiestödscentral fastställer ansökningstiderna.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 19 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.