995/1993

Given i Helsingfors den 19 november 1993

Förordning om ändring av förordningen om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

På föredragning av finansministern

ändras i förordningen den 14 juni 1991 om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (926/91) 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. 1 punkten, 5 § 2 mom. samt 6 och 11 §§ som följer:

1 §
OFR-examen

För att yrkesfärdigheten hos personer i revisionsuppgifter hos staten, kommunerna eller samkommunerna eller sådana sammanslutningar i vilka dessa har aktiemajoriteten eller bestämmanderätten eller hos andra till sin karaktär offentligrättsliga samfund och stiftelser skall kunna konstateras på ett enhetligt sätt ordnas examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-examen). Om innehållet i OFR-examen bestäms närmare genom beslut av finansministeriet.


2 §
OFR-nämnden och dess uppgifter

För anordnande av OFR-examen finns i anslutning till finansministeriet en revisionsnämnd för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-nämnden). Nämnden har till uppgift att

1) svara för att den utbildning som behövs för examen står att få,


5 §
OFR-förteckning

OFR-förteckningen införs redbara personer som råder över sig själva och sin egendom samt företer intyg över avlagd OFR-examen.


6 §
Godkännande för deltagande i OFR-examen

Rätt att delta i OFR-examen har den som avlagt en för revisionsuppgifter lämplig högskoleexamen och som i huvudsyssla tjänstgjort i uppgifter inom den offentliga ekonomin och förvaltningen under minst fem år och har minst fyra års praktisk erfarenhet av revision.

Rätt att delta i OFR-examen har, med avvikelse från de krav som nämns i 1 mom., även sådana personer som under 15 år yrkesmässigt har tjänstgjort i revisions- eller därmed jämförbara uppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin.

OFR-nämnden godkänner på ansökan dem som har rätt att delta i examen. Till ansökan skall fogas en redogörelse för sökandens utbildning och arbetserfarenhet.

11 §
Verksamhetsberättelse

OFR-nämnden skall årligen före utgången av april göra upp en berättelse över sin verksamhet under föregående kalenderår. Berättelsen skall omedelbart tillställas finansministeriet för kännedom.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 19 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.