984/1993

Given i Helsingfors den 19 november 1993

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 2 december 1955 om pensionsstiftelser (469/55) 7 b § 2 mom. 6 och 8 punkten, sådana de lyder i lag av den 1 mars 1991 (466/91), samt

fogas till lagen ett nytt 2 b kap. och en ny 23 a § som följer:

7 b §

Den täckning som nämns i 1 mom. skall bestå av


6) förbindelser och fordringar till säkerhet för vilka en finsk försäkringsgivare eller en av social- och hälsovårdsministeriet godkänd utländsk försäkringsgivare har beviljat kreditförsäkring, eller en finsk bankinrättning eller en av social- och hälsovårdsministeriet godkänd utländsk bankinrättning har ställt bankgaranti,


8) kreditförsäkring som en i 6 punkten angiven försäkringsgivare har beviljat, garanti som en bank har ställt eller andra värdepapper eller förbindelser som social- och hälsovårdsministeriet har godkänt till säkerhet för täckande av ansvarsunderskott som hänför sig till pensionsansvaret.


2 b kap.

Täckande av pensionsansvar som följer av pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare

7 d §

Arbetsgivaren skall årligen i minst tre rater betala bidrag till pensionsstiftelsen eller ställa i 7 b § 2 mom. 8 punkten nämnda säkerheter för täckande av ansvarsunderskottet, så att de tillsammans med pensionsstiftelsens övriga intäkter är tillräckliga för att täcka den årliga förändringen i pensionsansvaret och de betalningar som följt av pensionerna samt pensionsstiftelsens övriga utgifter.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

7 e §

Pensionsstiftelsen skall täcka det pensionsansvar som följer av pensionsskyddet enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare och av de tilläggsförmåner som registrerats enligt 11 § i samma lag och förteckna täckningen genom att på motsvarande sätt iaktta 7 b § 2–4 mom.

I den förtecknade täckningen får innefattas sådan i 7 b § nämnd egendom vars värde i huvudsak baserar sig på arbetsgivarens verksamhet, högst 40 procent av beloppet av pensionsstiftelsens pensionsansvar. Värdet för ett objekt som bildar en verksamhetsenhet får härvid dock utgöra högst 15 procent av stiftelsens pensionsansvar.

De i den förtecknade täckningen ingående värdepapperen och förbindelserna skall förvaras separat från den i 7 b § avsedda pensionsstiftelsens förtecknade täckning och från pensionsstiftelsens övriga egendom.

Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl medge undantag från 2 mom.

7 f §

Pensionsstiftelsen skall med av arbetsgivaren ställd säkerhet eller på något annat sätt som godkänts av social- och hälsovårdsministeriet ordna sin verksamhet så att det uppkommer ett med hänsyn till de försäkrade förmånerna betryggande förhållande mellan pensionsstiftelsens förbindelser och risktäckningskapacitet.

Minimibeloppet för den i 1 mom. avsedda säkerheten är 500 000 mark, dock minst fyra tolftedelar av stiftelsens ansvarsutgift under ett år eller 15 procent av stiftelsens pensionsansvar. Med ansvarsutgiften under ett år avses det sammanlagda beloppet av utbetalningar av pension och förändringen i pensionsansvaret under ett räkenskapsår.

När stiftelsens verksamhet inleds, skall säkerheten gradvis utökas till sitt minimibelopp enligt 2 mom. inom loppet av fyra år så att säkerhetens värde vid utgången av varje kalenderår utgör minst antalet fjärdedelar av säkerhetens minimibelopp enligt det antal kalenderår som har förflutit efter det att stiftelsen har inlett sin verksamhet. Säkerhetens värde skall dock alltid vara minst 500 000 mark.

Under pensionsstiftelsens verksamhet skall den ovan i denna paragraf nämnda säkerheten på yrkande av den som har ställt den återbetalas till den del som den i varje enskilt fall överskrider det minimibelopp för säkerhet om vilket stadgas i 2 eller 3 mom.

Ovan i denna paragraf avsedd säkerhet kan endast användas för betalning av sådana förbindelser som följer av pensionsskyddet enligt 7 e § 1 mom., om inte de medel som utgör täckning för pensionsansvaret räcker till för det.

Markbeloppet i 2 och 3 mom. kan genom förordning ändras att motsvara den allmänna prisutvecklingen.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

23 a §

När pensionsstiftelsens verksamhet upphör, skall ovan i 7 f § nämnd säkerhet återbetalas till den som ställt säkerheten till den del som den inte har använts för betalning av de förpliktelser som följer av pensionsskyddet enligt 7 e § 1 mom.

Utan hinder av 22 och 23 §§ skall de medel som utgör täckning för pensionsansvaret enligt 2 a och 2 b kap. för en stiftelse i likvidations- eller konkurstillstånd och som inte enligt i lag stadgad prioritetsordning skall användas för andra ändamål, i första hand användas för tryggande av pensionerna och de övriga förmånerna enligt kapitlet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Utan hinder av vad som stadgas i denna lag får i pensionsstiftelsens förtecknade täckning ingå kreditförsäkring som pensionsskyddscentralen beviljat innan lagen trädde i kraft samt sådana förbindelser eller fordringar, för vilka en kreditförsäkring som pensionsskyddscentralen har beviljat före ikraftträdandet utgör säkerhet.

Pensionsstiftelsen skall uppfylla kraven i 7 e § beträffande det pensionsanvar som föreligger när denna lag träder i kraft inom loppet av 12 år från lagens ikraftträdande, så att minst en tolftedel har uppfyllts vid utgången av det första kalenderåret, minst två tolftedelar vid utgången av det andra kalenderåret och på motsvarande sätt vid utgången av de följande kalenderåren det antal tolftedelar av täckningskravet som motsvarar det antal år som har förflutit från ikraftträdandet. Under dessa 12 år får dock för detta pensionsansvar i stället för begränsningen om 15 procent enligt 7 e § 2 mom. tillämpas en begränsning om 20 procent. Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl medge undantag från detta moment.

Om pensionsstiftelsen har registrerats innan denna lag trädde i kraft, skall arbetsgivaren inom tre månader från ikraftträdandet ställa en säkerhet enligt 7 f § på minst 500 000 mark och utöka säkerheten genom att på motsvarande sätt iaktta 7 f § 3 mom.

Om det i stadgarna för en pensionsstiftelse som registrerats innan denna lag har trätt i kraft ingår bestämmelser som står i strid med denna lag, skall i stället för dem iakttas stadgandena i denna lag. Stiftelsens styrelse skall utan dröjsmål fatta beslut om ändring av stadgarna så att de motsvarar denna lag. För ändringen av stadgarna skall inom ett år från det lagen trädde i kraft anhållas om social- och hälsovårdsministeriets fastställelse.

RP 117/93
ShUB 28/93

Helsingfors den 19 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.