982/1993

Given i Helsingfors den 19 november 1993

Lag om ändring av 9 och 17 §§ lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 17 § 1 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69), sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (562/93), samt

fogas till 9 §, sådan den lyder i lag av den 13 december 1991 (1436/91), ett nytt 5 mom. som följer:

9 §

Utan hinder av 1 mom. beaktas inte den del av försäkringspremien som uppbärs för penionsskyddscentralens kreditförsäkring i den genomsnittliga försäkringspremien för en försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare när premieprocentsatsen fastställs.

17 §

Om inte annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 mom., 3 § 1, 3 och 4 mom., 4 och 4 a–4 n §§, 5 § 2–6 mom., 5 b, 5 c, 7 a och 7 c–10 §§, 11 § 1 och 2 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom. samt 14, 16–21 a och 22 §§ lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna lag upphävs lagen den 26 juni 1992 om temporär ändring av 9 § lagen om pension för företagare (566/92) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 117/93
ShUB 28/93

Helsingfors den 19 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.