980/1993

Given i Helsingfors den 19 november 1993

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) 1 § 1 mom.,

sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (560/93), samt

fogas till lagen en ny 9 a § som följer:

1 §

För en arbetstagare som efter det år då han fyllt 13 år är sysselsatt i skogsarbete, flottningsarbete, olika till gårdsbruk och trädgårdshushållning hörande arbeten, jord-, vatten- och husbyggnadsarbete, jordförbättringsarbete, arbete inom torvindustrin eller hamnarbete eller som tjänstgör på ett fartyg i inrikesfart eller, enligt vad som stadgas genom förordning, arbetar inom något annat sådant område som kännetecknas av kortvariga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta pensionsskydd för ålderdom och invaliditet samt för arbetstagarens anhöriga familjepensionsskydd enligt denna lag. Arbetstagaren är skyldig att delta i bekostandet av pensionsskyddet enligt denna lag så som stadgas i 10 c §. Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller i övrigt i tillämpliga delar 3 § 2–4 mom., 4 § 1,3 och 5 mom., 4 a–4 d och 4 f–4 n §§, 5 § 6 mom. samt 5 c, 7 a–7 c, 8, 8 a–8 g, 9, 9 a, 10, 10 a, 12, 13 a, 13 b, 14, 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19 a–19 e, 20, 21, 21 a, 21 b, 22 och 23 §§ lagen om pension för arbetstagare.


9 a §

Vad som i 13 a § 2 och 3 mom. och 13 b § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare stadgas om pensionsanstalter som bedriver verksamhet enligt den nämnda lagen, skall på motsvarande sätt tillämpas på de pensionsanstalter som avses i 2 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna lag upphävs lagen den 26 juni 1992 om temporär ändring av 1 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (564/92) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 117/93
ShUB 28/93

Helsingfors den 19 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.